Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkła metaliczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-224-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Lelito Janusz (lelito@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zagadnienia związane z charakterystyką szkieł metalicznych oraz technologią ich wytwarzania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi scharakteryzować kompozyty o osnowie amorficznej KWP2A_W02 Prezentacja
M_W002 Potrafi scharakteryzować strukturę krystaliczną i amorficzną KWP2A_W02 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wymienić właściwości fizyczne i mechaniczne szkieł metalicznych KWP2A_U04 Prezentacja
M_U002 Potrafi wymienić i scharakteryzować metody otrzymywania szkieł metalicznych KWP2A_U08 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi scharakteryzować kompozyty o osnowie amorficznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi scharakteryzować strukturę krystaliczną i amorficzną + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wymienić właściwości fizyczne i mechaniczne szkieł metalicznych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wymienić i scharakteryzować metody otrzymywania szkieł metalicznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 11 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Charakterystyka struktury krystalicznej i amorficznej. Właściwości szkieł metalicznych. Metody otrzymywania materiałów amorficznych. Kompozyty o osnowie amorficznej. Materiały amorficzne do zastosowań medycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby zaliczyć przedmiot każdy student przygotuje prezentację. Ocena końcowa uwzględniać będzie również obecność na wykładzie, która podniesie ocenę pozytywną o pół stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Monde A. Otooni (Ed.): Elements of Rapid Solidification. Fundamentals and Applications. Springer
Series in Materials Science 29. 1997.
2. P.R Sahm, H. Jones, C.M. Adam (Ed.): Science and Technology of the Undercooled Melt. Rapid
Solidification Materials and Technology. Published in cooperation with NATO Science Affairs Division.
1986.
3. K. F. Kelton, A.L. Greer: Nucleation in Condensed Matter. Applications in Materials and Biology.
Pergamon is an imprint of Elsevier / Elsevier Ltd. Amsterdam [etc.] 2010.
4. J.A. Dantzig and M. Rappaz: Solidification. EPFL Press, Italy 2009 .
5. Jacek Filipecki: Relaksacje strukturalne i krystalizacja w szkłach metalicznych Fe78CoSiB13.
Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

www.bg.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Brak