Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metrologia odlewniczych procesów technologicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-301-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dostarcza wiedzy z zakresu podstaw metrologii (m.in. charakterystyki przetworników i systemów pomiarowych). Przedstawia zastosowanie ww. wiadomości w metrologii wybranych procesów odlewniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma elementarna wiedzę w zakresie teoretycznych podstaw metrologii, przetworników i systemów pomiarowych. KWP2A_W01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić racjonalny dobór narzędzi pomiarowych do konkretnych zadań metrologicznych. KWP2A_U08, KWP2A_U01 Wykonanie projektu,
Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi aplikować zasady metrologii w praktyce przemysłowej (szczególnie w zastosowaniu do procesów odlewniczych). KWP2A_U01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje podstawowe problemy inżynierskie z metrologii. KWP2A_K01, KWP2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma elementarna wiedzę w zakresie teoretycznych podstaw metrologii, przetworników i systemów pomiarowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić racjonalny dobór narzędzi pomiarowych do konkretnych zadań metrologicznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi aplikować zasady metrologii w praktyce przemysłowej (szczególnie w zastosowaniu do procesów odlewniczych). - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje podstawowe problemy inżynierskie z metrologii. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Metrologia techniczna- pojęcia podstawowe, przedmiot i zadania. Podstawy teorii pomiarów.
Teoria błędów pomiarowych. Niepewność pomiaru. Dokładność narzędzia pomiarowego, dokładność pomiaru. Metodyka obliczania systematycznych błędów pomiarów.
Przetwarzanie w przyrządach pomiarowych. Oddziaływania: obiekt – pomiar – przyrząd – obserwator. Wzorce miar. Przetworniki pomiarowe. Charakterystyki statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych i pozostałych elementów toru pomiarowego. Przetwarzanie i rejestracja sygnałów analogowych i cyfrowych.
Klasyfikacja i opis metod pomiaru podstawowych wielkości: elektrycznych (napięcia, natężenia, rezystancji), mechanicznych (prędkości liniowej, przyśpieszenia, siły), płynowych (ciśnienia, prędkości przepływu). Przyrządy pomiarowe do pomiarów wielkości geometrycznych (wymiaru, kształtu i położenia) oraz ich oznaczanie i pomiar. Mikrogeometria warstwy wierzchniej i jej pomiar: chropowatości, falistości i topografii
powierzchni. Podstawy współrzędnościowej techniki pomiarowej.
Zagadnienia pomiarów w kontroli i sterowaniu procesami odlewniczymi. Klasyfikacja procesów, charakterystyka wielkości mierzonych. Pomiary maszyn odlewniczych. Podstawowe techniki pomiarowe.
Badanie i nadzorowanie narzędzi pomiarowych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

W ramach ćwiczeń projektowych przeprowadzony zostanie racjonalny dobór narzędzi pomiarowych do konkretnych zadań metrologicznych. Dobór elementów systemu pomiarowego: przetworników, rejestratorów itd. zastosowanego w wybranym procesie odlewniczym. Projekt obejmie opis, analizę charakterystyk przetworników pomiarowych, analizę działania systemu oraz ocenę błędów statycznych i dynamicznych. Przeprowadzona zostanie ocena niepewności pomiaru.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu OK jest obliczana na podstawie wzoru:

OK= 0,6•OP+0,4•OKL

OP – ocena z projektu, OKL- średnia ocen z kolokwiów (pisemne lub ustne).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Każde kolokwium musi być zaliczone na ocenę pozytywną.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podręczniki podstawowe:
1. Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkości geometrycznych. WNT, Warszawa 2007
2. Pr. zbiorowa (red. Fodemski T.R.): Pomiary cieplne. Cz.1- podstawowe pomiary cieplne, cz.2- badania cieplne maszyn i urządzeń. WNT, Warszawa 2007
3. Sobieraj R. : Pomiary maszyn odlewniczych. Skrypt AGH, Kraków 1979
4. Samsonowicz Z.: Automatyzacja procesów odlewniczych. WNT, Warszawa 1985

Podręczniki uzupełniające:
1. Sidor T. : Elektroniczne przetworniki pomiarowe. UWND AGH. Kraków 2006
2. Tomasik J. i inni : Sprawdzanie przyrządów do pomiaru długości i kąta. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003
3. S.: Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielkości geometrycznych dla mechaników. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
4. Pr. zbiorowa: Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane. WNT, Warszawa 2007
5. Piotrowski J., Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej WNT Warszawa 2000
6. Malinowski J., Jakubiec W., Starczak M., Płowucha W., Sprawdzanie dokładności w budowie maszyn. Zbiór zadań. WSiP, Warszawa 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Baliński A., Smyksy K., Lewandowski J.L., , Hutera B.: Wybrane aspekty działania aparatu do pomiaru sił adhezji i kohezji materiałów wiążących” Krzepnięcie metali i stopów nr 33, 1997, s.222-229.

2. Snopkiewicz T., Smyksy K.: Koncepcja mobilnego, mikroprocesorowego systemu do podstawowych pomiarów maszyn formierskich. Biuletyn Konferencyjny: IX Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2006, Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze,: Nowa Sól 08–09. 06 2006 r. AGH Wydział Odlewnictwa, P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o. Nowa Sól, s. 105–114.

3. Hutera B., Smyksy K., Drożyński D.: Some aspects of measurements of sand grains wettability by binders used in moulding sands. Technological Engineering, 2007, v. 4, nr 1, s. 83–84.

4. Wrona R., Ziółkowski E., Smyksy K.: Monitoring of power demand of foundry machinery, using the example of paddle mixers. Archives of Metallurgy and Materials, 2008, vol. 8, iss. 1, s. 177– 182.

5. Smyksy K., Wrona R., Ziółkowski E. : Analysis of power demand signal in laboratory rotary mixer. Archives of Foundry Engineering, 2010, vol. 10, iss. 2, s. 151–154.

6. Smyksy K., Wrona R., Brzeziński M., Ziółkowski E.: Analysis and assessment of measurements results of electric power demand in a model vacuum-assisted moulding installation. Archives of Foundry Engineering, 2012 vol. 12 iss. 4 s. 135–140.

7. Smyksy K., Wrona R., Ziółkowski E. : Comparative analysis of power measurement results in the testing of sand mixers .Archives of Foundry Engineering, 2013 vol. 13 iss. 3, s. 119–122.

Informacje dodatkowe:

Brak