Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy uszlachetniania stopów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-302-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Szczęsny Andrzej (ascn@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Eliminacja niepożądanych cząstek w stopach na bazie aluminium i żelaza przy wykorzystaniu nowoczesnych zabiegów. Opis procesów technologicznych prowadzących do uzyskania odlewów o wysokiej jakości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z procesami uszlachetniania stopów odlewniczych w aspekcie tzw. „czystości struktury” odlewów. KWP2A_W04 Kolokwium
M_W002 potrafi wskazać aspekty modelowania procesów fizycznych zachodzących czasie krystalizacji i stygnięcia stopów po zabiegu uszlachetniającym KWP2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi kontrolować podstawowe właściwości stopów po procesie uszlachetniającym stopów odlewniczych KWP2A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie wagę podnoszenia jakości stopów przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu oraz potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych KWP2A_K01 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z procesami uszlachetniania stopów odlewniczych w aspekcie tzw. „czystości struktury” odlewów. + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi wskazać aspekty modelowania procesów fizycznych zachodzących czasie krystalizacji i stygnięcia stopów po zabiegu uszlachetniającym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi kontrolować podstawowe właściwości stopów po procesie uszlachetniającym stopów odlewniczych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie wagę podnoszenia jakości stopów przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu oraz potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Zagadnienia obejmujące wydzielania różnorakich wtrąceń odlewów ze stopów żelaza z węglem i metali nieżelaznych.
2. Zabiegi eliminowania niepożądanych wtrąceń przy zastosowaniu – mieszania ciekłego metalu, rafinacji z zastosowaniem różnych filtrów ceramicznych.
3. Zabiegi modyfikowania grafityzującego, argonowania, wermikularyzowania i sferoidyzowania ciekłego metalu.
4. Zastosowanie termicznego uszlachetniania wyrobów z wyżej wymienionych stopów

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Kontrola zabiegu sferoidyzacji żeliwa metodą analizy termicznej.
2. Zabieg filtracji ciekłego metalu przy użyciu filtrów ceramicznych.
3. Zbieg hartowania stopów z przemianą izotermiczną

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z kolokwium (lub sprawozdań) oraz aktywności studenta w czasie prowadzonych wykładów. Szczegółowe zasady zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Podręcznik: Sorelmetal: o żeliwie sferoidalnym. Tłum. Warszawa 2006.
2. Fraś E.: Krystalizacja metali. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.
3. Metals Handbook, Ninth Edition. Volume 15, CASTING, ASTM Intern. 1988.
4. Górny Z. Sobczak J.: Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych. Wyd. ZA-PIS, Krakow 2005.
5. Publikacje dotyczące metalurgii i odlewnictwa stopów: Fe-C, Al-Si i staliwa z ostatniego okresu (kopie do wglądu studentom).
6. Analiza technik zabiegów uszlachetniających w oparciu o materiały ilustracyjne i filmowe (video
nagrania „DVD-CD”).
7. Transactions of the American Foundrymen’s Society, volumeny z roku 199-2015 (volumeny dostępne w Katedrze ISiKO)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Guzik E.: Procesy uszlachetniania żeliwa – wybrane zagadnienia. Archiwum Odlewnictwa PAN, Monografia No1, 2001 (128stron)

Informacje dodatkowe:

Brak