Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane zagadnienia z korozji tworzyw odlewniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-304-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Krawiec Halina (krawiec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna rodzaje korozji stopów odlewniczych. KWP2A_W02, KWP2A_W01 Egzamin
M_W002 Student zna podstawowe sposoby ochrony metali i stopów przed korozją. KWP2A_W02, KWP2A_W01 Egzamin
M_W003 Student zna nowoczene metody badania korozji metali i stopów. KWP2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wybrać właściwą metodę ochrony stopu odlewniczego przed korozją uwzględniając jego zastosowanie. KWP2A_U05, KWP2A_U04 Egzamin
M_U002 Student potrafi zbadać szybkośc korozji metalu lub stopu odlewniczego. KWP2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy zagrożeń w przemyśle spowodowanych procesami korozji. KWP2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna rodzaje korozji stopów odlewniczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe sposoby ochrony metali i stopów przed korozją. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna nowoczene metody badania korozji metali i stopów. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać właściwą metodę ochrony stopu odlewniczego przed korozją uwzględniając jego zastosowanie. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zbadać szybkośc korozji metalu lub stopu odlewniczego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy zagrożeń w przemyśle spowodowanych procesami korozji. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wybrane zagadnienia z korozji tworzyw odlewniczych

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:
Charakterystyka procesów korozji chemicznej i elektrochemicznej.
Charakterystyka rodzajów korozji np. korozja wżerowa, szczelinowa, naprężeniowa, nitkowa, galwaniczna itp.
Mechanizm i kinetyka procesów korozji metali i stopów odlewniczych.
Wpływ spsobu odlewania i mikrostruktury na odporność korozyjną podstawowych stopów odlewniczych (stopy żelaza, aluminium, magnezu, tytanu itp.).
Nowoczesne metody badania szybkosci korozji metali i stopów (metody in-situ i ex-situ).
Metody ochrony metali i stopów przed korozją (ochrona anodowa, katodowa, powłoki ochronne).

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Wybrane zagadnienia z korozji tworzyw odlewniczych – ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują wykonanie następujacych eksperymentów:
1. Określenie szybkości korozji odlanych stopów żelaza, aluminium i magnezu z pomiarów grawimetrycznych w obojętnych i kwaśnych roztworach elektrolitów.
2. Wykonanie potencjodynamicznych krzywych polaryzacyjnych dla wybranych stopów w wodych roztworach elektrolitów. Analiza wyników.
3. Badanie wpływu inhibitorów na szybkość korozji wybranych stopów odlewniczych.
4. Obserwacje i analiza produktów korozji po ekspozycji stopów odlewniczych w komorze solnej.
5. Ochrona stopów przed korozją za pomocą naniesionych powłok ochronnych (cynkowanie, miedziowanie, powłoki fosforanowe, powłoki polimerowe).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen z egzaminu i zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Korozja i jej zapobieganie / Herbert H. Uhlig ; z jęz. ang. tł. Andrzej Kozłowski, Antonina Kozłowska.
Uhlig, Herbert Henry (1907-1993). Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976.

2. Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją / Barbara Surowska.
Surowska, Barbara. Adres wydawniczy Lublin : Wydaw. PL, 2002.

3. Korozja materiałów / Jacek Baszkiewicz, Marek Kamiński.
Baszkiewicz, Jacek ( -2010). Adres wydawniczy
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.

4. Wykłady z “Wybranych zagadnienień z korozji tworzyw odlewniczych”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak