Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie informatycznych systemów zarządzających produkcją
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-305-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach tego przedmiotu omawiane są zagadnienia modelowania procesów produkcyjnych oraz analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu produkcją.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody i narzędzia komputerowego wspomagania podejmowania decyzji. KWP2A_W06, KWP2A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie problemy informatycznego podejmowania decyzji w zarządzaniu produkcją. KWP2A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student zna metodologię analizy i projektowania systemów informatycznych. KWP2A_W06, KWP2A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy podejmowania decyzji w różnych zagadnieniach zarządzania produkcją. KWP2A_U05, KWP2A_U06, KWP2A_U02 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość potrzeby ciągłego dostosowywania swoje wiedzy do zmieniających się potrzeb informatycznych zakładu produkcyjnego. KWP2A_K01, KWP2A_K02, KWP2A_K03 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody i narzędzia komputerowego wspomagania podejmowania decyzji. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie problemy informatycznego podejmowania decyzji w zarządzaniu produkcją. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metodologię analizy i projektowania systemów informatycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy podejmowania decyzji w różnych zagadnieniach zarządzania produkcją. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość potrzeby ciągłego dostosowywania swoje wiedzy do zmieniających się potrzeb informatycznych zakładu produkcyjnego. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach.
2. Cykl życia systemu informatycznego.
3. Metody i techniki projektowania systemów informatycznych.
4. Problemy decyzyjne w zarządzaniu produkcją.
5. Klasyczne metody i modele wspomagania decyzji produkcyjnych.
6. Metody inteligencji obliczeniowej.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Tworzenie i rozwiązywanie modeli wybranych problemów produkcyjnych z zastosowaniem metod: klasycznych i inteligencji obliczeniowej.
2. Analiza różnych przypadków.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią wyników testów kontrolnych i ocen z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z programowania strukturalnego i oprogramowania biurowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Knosala R. (ed.), Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. WNT, Warszawa 2002.
2. Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J., Information Technology for Management. Wiley, 2006.
Winston W., Albright S., Practical management science. Duxbury, 2001.
3. Wrona R., Stawowy A., Macioł A., Podstawy inżynierii projektowania odlewni. Pandit , Kraków 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak