Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-308-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kalandyk Barbara (bk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedstawienie informacji odnośnie zasad redagowania pracy dyplomowej, zasad korzystania z literatury i źródeł internetowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę i wymagania odnośnie prac dyplomowych i/ lub pracy projektowej. KWP2A_W03, KWP2A_W05 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności w zakresie planowania doświadczeń, planowanie wybranych procesów inżynierskich, umiejętności opracowania danych doświadczalnych KWP2A_U08, KWP2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Potrafi dokonać wyboru literatury i opisać stan wiedzy w zakresie realizowanej tematyki pracy dyplomowej. KWP2A_U02, KWP2A_U08 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada kompetencje w zakresie formułowania głównych celów i priorytetów w obszarze realizacji zadań inżynierskich KWP2A_K01, KWP2A_K04 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę i wymagania odnośnie prac dyplomowych i/ lub pracy projektowej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności w zakresie planowania doświadczeń, planowanie wybranych procesów inżynierskich, umiejętności opracowania danych doświadczalnych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać wyboru literatury i opisać stan wiedzy w zakresie realizowanej tematyki pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje w zakresie formułowania głównych celów i priorytetów w obszarze realizacji zadań inżynierskich - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem podstawowym uzyskania zaliczenia z seminarium jest obecność i aktywność na wszystkich zajęciach seminaryjnych oraz przygotowanie co najmniej jednej prezentacji z realizowanego tematu pracy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecane zbiorcze prace z zakresu odlewnictwa (poradniki inżyniera odlewnictwa) oraz specjalistyczna literatura adekwatna do tematu realizowanej pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W ramach zajęć seminaryjnych dokonywana jest również ocena postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej.