Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka i planowanie zasobów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-310-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student poznaje narzędzia informatyczne stosowane w logistyce i planowaniu zasobów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie logistyki oraz planowania zapasów w przemyśle odlewniczym. KWP2A_W06, KWP2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna modele matematyczne i narzędzia informatyczne służące do rozwiązywania wybranych zagadnień logistycznych i z zakresu planowania zapasów. KWP2A_W06, KWP2A_W03, KWP2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie środków transportu zewnętrznego realizującego procesy logistyczne oraz środków transportu wewnętrznego, stosowanego w systemach magazynowania materiałów odlewniczych KWP2A_W03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi przeprowadzić analizę i ocenić znaczenie logistyki oraz metod planowania zapasów w aspekcie organizacyjnym, technologicznym, ekonomicznym i ekologicznym w przemyśle odlewniczym. KWP2A_K01, KWP2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie logistyki oraz planowania zapasów w przemyśle odlewniczym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna modele matematyczne i narzędzia informatyczne służące do rozwiązywania wybranych zagadnień logistycznych i z zakresu planowania zapasów. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie środków transportu zewnętrznego realizującego procesy logistyczne oraz środków transportu wewnętrznego, stosowanego w systemach magazynowania materiałów odlewniczych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przeprowadzić analizę i ocenić znaczenie logistyki oraz metod planowania zapasów w aspekcie organizacyjnym, technologicznym, ekonomicznym i ekologicznym w przemyśle odlewniczym. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Definicja pojęć: logistyka, spedycja i planowanie zapasów.
2. Klasyfikacja obszarów logistyki w przemyśle odlewniczym.
3. Materiały odlewnicze w ujęciu logistycznym.
4. Metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów logistycznych.
5. Modele matematyczne wybranych zagadnień logistycznych oraz sposoby ich rozwiązywania.
6. Metody i techniki planowania zapasów.
7. Charakterystyka środków transportu zewnętrznego.
8. Struktury magazynów materiałów odlewniczych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z oceny testu kontrolnego (40%) oraz oceny przygotowanej i wygłoszonej prezentacji (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Notatki z wykładów.
2. Źródła literaturowe podane do poszczególnych zagadnień podczas wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak