Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwarzanie obrazów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-101-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Cyfrowe metody analizy i przetwarzania obrazów: wprowadzenie

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych. KLT2A_W21, KLT2A_W24 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego. KLT2A_U12, KLT2A_U22 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. KLT2A_U22 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności na poziomie zaawansowanym i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. KLT2A_K02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Prowadzi na poziomie zaawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego. - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności na poziomie zaawansowanym i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (15h):
Cyfrowe metody analizy i przetwarzania obrazów: wprowadzenie

- przetwarzanie sygnałów
- cyfrowa reprezentacja danych wizualnych
- kompresja obrazów- metody założenie
- podstawowe metody przetwarzania obrazów (filtry konwolucyjne, przekształcenia morfologiczne)
- podstawowe metody analizy obrazów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenie terminu pierwszego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: obecność, udział w dyskusji
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach i udział w dyskusji 0,25; ocena z kolokwium 0,75.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Sonka, M., Hlavac, V., & Boyle, R. (2014). Image processing, analysis, and machine vision. Cengage Learning. [fragmenty]

Tadeusiewicz, R., & Korohoda, P. (1997). Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji. [fragmenty]

Skarbek, W. (1993). Metody reprezentacji obrazów cyfrowych. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ. [fragmenty]

dodatkowe:

Palmer S. E. Vision Science : Photons to Phenomenology. The MIT Press, Cambridge, MA,
USA, 1999.

Pavlidis, T. (2014). The challenge of general machine vision. Signal, Image and Video Processing, 8(1), 191-195.

Bertero, M., Poggio, T. A., & Torre, V. (1988). Ill-posed problems in early vision. Proceedings of the IEEE, 76(8), 869-889.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gancarczyk, J., & Olszewska, A. (2018, September). Variability in human image understanding-the scene stabilization experiment. In 2018 II National Interdisciplinary Scientific Conference TechSpo’18: Power of Algorithms (pp. 1-5). IEEE.

Informacje dodatkowe:

brak