Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Antropologia obrazu i widowisk
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-109-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką znaczeń obrazów oraz widowisk w kulturze współczesnej. Analiza ikoniczności w jej różnych formach będzie również przedmiotem indywidualnych badań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zaawansowane metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie antropologii. KLT2A_W18, KLT2A_W07 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 Ma wszechstronną orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury i sposoby ich działania a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym. KLT2A_W10 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna zależności między technologiami a zmianami w kulturze audiowizualnej. KLT2A_W19, KLT2A_W22 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Prowadzi na pracę badawczą pod opieka osoby prowadzącej zajęcia. Projekt,
Prezentacja
M_U002 Interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę widowisk, gatunków literacko-estradowych, piosenki i tańca estradowego. KLT2A_U08, KLT2A_U13, KLT2A_U12, KLT2A_U04, KLT2A_U09, KLT2A_U06 Egzamin,
Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U003 Posiada umiejętność pracy w grupie w stopniu koniecznym do wykonania samodzielnego projektu. KLT2A_U13, KLT2A_U18 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia antropologii dla rozumienia współczesnych procesów przemian kultury medialnej. KLT2A_K09 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zaawansowane metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie antropologii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wszechstronną orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury i sposoby ich działania a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zależności między technologiami a zmianami w kulturze audiowizualnej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Prowadzi na pracę badawczą pod opieka osoby prowadzącej zajęcia. + - - - - - - - - - -
M_U002 Interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę widowisk, gatunków literacko-estradowych, piosenki i tańca estradowego. + - - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność pracy w grupie w stopniu koniecznym do wykonania samodzielnego projektu. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia antropologii dla rozumienia współczesnych procesów przemian kultury medialnej. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 13 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Niezmiernie istotnym aspektem współczesnej kultury pozostaje jej ikoniczność, toteż coraz więcej współczesnych badań humanistycznych i społecznych jest skoncentrowanych wokół problemu wizualności. Celem kursu będzie zapoznanie słuchaczy z podstawową terminologią nowej dyscypliny oraz ze stosowaną w tym obszarze metodologią badań, przede wszystkim w kontekście fenomenu widowisk. W ramach kursu przeprowadzona zostanie analiza znaczeń współczesnych przekazów wizualnych oraz roli obrazu we współczesnych strategiach społecznych. Zostaną też prześledzone sposoby adaptacji tradycyjnych wzorców ikonograficznych w kulturze popularnej, a także w przestrzeni wirtualnej.
Podsumowaniem zajęć będzie przeprowadzenie przez studentów samodzielnych badań dotyczących wybranych aspektów ikoniczności w przestrzeni wirtualnej.
1. Od obrazu do wizualności – główne aspekty antropologii obrazu
2. Pamięć obrazu i przekaz ikonologii (od Warburga do Panofsky’ego)
3. Obraz w kontekście poznawczym (Gestalt)
4. Kolor w obrazie.
5. Wizualność jako forma informacji (Bateson i Mead). Od obrazu do widowiska.
6. Człowiek w obrazie – maski/kształty/fantomy
7-8. Życie i śmierć w obrazie – od ikony do fotografii
9. Widowisko i performens – definicje, metody, ujęcia.
10. Widowisko jako powrót do źródeł: teatr.
11. Widowisko w kontekście kulturowej pamięci: rytuały ludowości.
12. Widowisko jako rewolucja: opera i balet.
13. Od happeningu do performensu: sztuki plastyczne.
14. Performens jako nośnik kulturowych zachowań.
15. Cyberprzestrzeń jako obraz i widowisko.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione), przygotowanie pracy zaliczeniowej.
Zasady zaliczenia poprawkowego są analogiczne do warunków pierwszego terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: brak
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będą: 1. Obecności (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione) – 20 ; 2. Przygotowanie pracy – 30; 3. Egzamin końcowy – 50%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Opracowanie materiału ikonograficznego uzgodnionego z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa
R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996
H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007
M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Kraków 2012
P. Celiński (red.), Kulturowe kody technologii cyfrowych, Lublin 2010
U. Jarecka, Świat wideoklipu, Warszawa 1999
L. Kolankiewicz, Antropologia widowisk: subdyscyplina czy nowa perspektywa antropologii kulturowej, „Kultura współczesna” 1 (2007)
G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metoda badań nad wizualnością, Warszawa 2010
V. Turner, Od rytuału do teatru, powaga zabawy, Warszawa 2005

Literatura dodatkowa:
T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek (red.), Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, Warszawa 2011.
T. Boellstroff, Dojrzewanie w second life. Antropologia człowieka wirtualnego, Kraków 2012
P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012
M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007
J.-J. Courtine, C. Haroche, Historia twarzy, Gdańsk 2007
Historia ciała, 1-3, Gdańsk 2011-2014
K. Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Warszawa 2003
E. Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971
K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń (red.), Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, Warszawa 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Obraz, mapa i hybryda. Kulturowe aspekty przedstawiania świata, „Polish Journal of Arts and Culture” 8 (5/2013).

Esoteric Themes in the Artistic Works of Janina Kraupe, “Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions” 19, no. 4 (may 2016), s. 80-101

The Theosophic Interpretation of Lilla Weneda by Juliusz Słowacki, w: Imaginatio, Światło i Ciemność, t. 8, red. M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 89-112

Informacje dodatkowe:

W ramach tego przedmiotu student realizuje badania, których wyniki prezentuje na zajęciach.