Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Studia nad percepcją
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-110-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Omówienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania procesów postrzegania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki, które tworzą kanon teorii i badań kulturoznawczych.Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. KLT2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa. KLT2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Weryfikuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym. KLT2A_U11 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi. KLT2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki, które tworzą kanon teorii i badań kulturoznawczych.Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Weryfikuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (15h):

Omówienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania procesów postrzegania:
1. teorie percepcji (filozofia, psychologia)
2. Neurobiologiczne podłoże percepcji
3. Modalności zmysłowe
4. percepcja sensoryczna
5. interpretacja danych zmysłowych
6. procesy kontrolne
7. Percepcja maszyn, przetwarzanie sygnałów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenia terminu pierwszego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: obecność, udział w dyskusji
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach i udział w dyskusji 0,25; ocena z kolokwium 0,75.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

lektura w j. angielskim

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P. Jaśkowski „Zarys psychofizjologii”. Warszawa, Wydawnictwo Vizja, 2004 (fragmenty)
S. E. Palmer, Vision Science : Photons to Phenomenology. The MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1999. (fragmenty)B. J Keeley, Making Sense of the Senses: Individuating Modalities in Human and Other Animals, The Journal of Philosophy, 99(1): 5-18. 2001
W. Kasprzak. Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy, Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 2009.

dodatkowe:

J. Strelau, D. Doliński. Psychologia. Podręcznik akademicki (fragment), GWP, 2008
J. Woleński, Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza i realizm, Warszawa 2005.
R. Audi, „The Sources of Knowledge”, [w:] Moser, P. K., (red.) The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 71-94
A. I. Goldman, „Relation between Epistemology and Psychology”, Synthese 1985, 64, s. 29-68.
E. Nęcka, J. Orzechowski i B. Szymura „Psychologia poznawcza”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 (fragmenty)
R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa.: WaiF, Warszawa 1982
A. Mączyńska-Frydryszek, M. Jaskólska-Klaus, T. Maruszewski, Psychofizjologia widzenia. Wyd.ASP, Poznań 2002.
A.P. Sęk, Percepcja dźwięku, Forum Psychologiczne Tom 5, nr 1, 2000, s. 5-26

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gancarczyk, J., & Olszewska, A. (2018, September). Variability in human image understanding-the scene stabilization experiment. In 2018 II National Interdisciplinary Scientific Conference TechSpo’18: Power of Algorithms (pp. 1-5). IEEE.

Informacje dodatkowe:

Brak