Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język obcy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-117-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z terminologią kulturoznawczą w języku angielskim.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna na poziomie zaawansowanym terminologię w wybranym języku obcym z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa. KLT2A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Samodzielnie tłumaczy z języka obcego na język polski tekst z obszaru dyscypliny kulturoznawstwa (na poziomie zaawansowanym). Zna zakres swojej wiedzy i ma świadomość stałego jej poszerzania w obszarze nauki języka. KLT2A_U14, KLT2A_U02 Egzamin
M_U002 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi prezentować zagadnienia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w języku obcym. KLT2A_U05 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności językowych z zakresu nauk humanistycznych. KLT2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna na poziomie zaawansowanym terminologię w wybranym języku obcym z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Samodzielnie tłumaczy z języka obcego na język polski tekst z obszaru dyscypliny kulturoznawstwa (na poziomie zaawansowanym). Zna zakres swojej wiedzy i ma świadomość stałego jej poszerzania w obszarze nauki języka. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się terminologią kulturoznawczą i potrafi prezentować zagadnienia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w języku obcym. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności językowych z zakresu nauk humanistycznych. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (30h):
Język obcy

Zajecia z oferty SJO.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób obliczania oceny końcowej jest szczegółowo określony przez osobę odpowiedzialną za przedmiot
100% ocena z egzaminu na poziomie B2+.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmiot.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmioty wchodzące w skład modułu.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Do zaliczenia semestru student zobowiązny jest zaliczyć: moduł języka obcego na poziomie B2+ za co otrzymuje 2 ECTS.