Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obraz powielony - grafika i fotografia w komunikacji wizualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-205-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest rozpoznanie natury komunikacji wizualnej rozwijanej przy użyciu mechanicznie powielanych kopii. Konwersatorium przeznaczone jest na zapoznanie się z historią grafiki, począwszy od jej pojawienia się w kulturze europejskiej w wieku XIV, po II połowę XX stulecia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zaawansowaną terminologię związaną z badaniami nad komunikacją wizualną w zakresie technik graficznych oraz informatyki społecznej KLT2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Projekt
M_W002 Zna specyfikę technologii druku wypukłego, metod powielenia obrazu wklęsłymi technikami graficznymi, technologię cyfrowego powielania obrazu. KLT2A_W21, KLT2A_W24 Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji dzieł graficznych. Potrafi badać interakcję pomiędzy interfejsem aplikacji a ich użytkownikami. KLT2A_W07 Egzamin,
Studium przypadków ,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych, na poziomie zaawansowanym. KLT2A_U01 Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analizy materiału graficznego. KLT2A_U11 Egzamin,
Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków
M_U003 Weryfikuje uogólnienia co do natury przekazu wizualnego w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym. KLT2A_U22 Egzamin,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze nad przekazem wizualnym, potrafi ułatwić osobom trzecim dostęp do źródeł (kolekcje grafiki). KLT2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków
M_K002 W czasie wykonywania projektu oraz studium przypadku efektywnie organizuje własną pracę, potrafi w stopniu zaawansowanym krytycznie ocenić jej postępy . KLT2A_K06 Studium przypadków ,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zaawansowaną terminologię związaną z badaniami nad komunikacją wizualną w zakresie technik graficznych oraz informatyki społecznej - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna specyfikę technologii druku wypukłego, metod powielenia obrazu wklęsłymi technikami graficznymi, technologię cyfrowego powielania obrazu. - - - - + - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji dzieł graficznych. Potrafi badać interakcję pomiędzy interfejsem aplikacji a ich użytkownikami. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych, na poziomie zaawansowanym. - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analizy materiału graficznego. - - - - + - - - - - -
M_U003 Weryfikuje uogólnienia co do natury przekazu wizualnego w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze nad przekazem wizualnym, potrafi ułatwić osobom trzecim dostęp do źródeł (kolekcje grafiki). - - - - + - - - - - -
M_K002 W czasie wykonywania projektu oraz studium przypadku efektywnie organizuje własną pracę, potrafi w stopniu zaawansowanym krytycznie ocenić jej postępy . - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
historia grafiki

Celem zajęć jest rozpoznanie natury komunikacji wizualnej rozwijanej przy użyciu mechanicznie powielanych kopii. Konwersatorium przeznaczone jest na zapoznanie się z historią grafiki, począwszy od jej pojawienia się w kulturze europejskiej w wieku XIV, po II połowę XX stulecia. W ujęciu historycznym omówiona zostanie specyfika poszczególnych technik graficznych oraz sposoby wykorzystania obrazów stworzonych przy ich użyciu. Pokrótce zademonstrowane zostaną podstawowe metody opisu i atrybucji odbitek. Pozwoli to słuchaczom zweryfikować uogólnienia, co do formy oraz kulturowego znaczenia grafiki.
PROGRAM ZAJĘĆ:
I – techniki graficzne
Historia wybranych metod tworzenia obrazu: drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, mezzotinta, akwatinta, litografia, fotografia, sitodruk, obraz cyfrowy
II – organizacja produkcji grafiki
Ośrodki, wysokości nakładów, metody kopiowania wzorów podział pracy w warsztacie(przykłady warsztatów Marcantonio Raimondiego i Hieronyma Cocka, atelier fotograficzne przełomu XIX i XX w, współczesna pracownia RTG i biuro projektowe)
III, IV – podstawy identyfikacji odbitek graficznych [część zajęć przeprowadzona zostanie w Gabinecie Rycin PAU w Krakowie]
- metody opisu, datowania i atrybucji prac graficznych, znaczenie skrótów służących do identyfikacji rycin (inc. pinx. exc. i inne)
- standardy sporządzania dokumentacji prac graficznych (noty katalogowe, zaawansowane hasła w bazach danych) (przykłady: kolekcja Gabinetu Rycin PAU, Rijksmuseum, Biblioteki Brytyjskiej)
V, VI- historia grafiki [zajęcia przeprowadzone w Gabinecie Rycin PAU w Krakowie, prezentacja oryginalnych odbitek]
początki stosowania technik graficznych w Europie (XIV, XV w.), grafika nowożytna: ośrodki produkcji, mistrzowie grafiki, ich znaczenie dla rozwoju medium (Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, William Hogarth, Honoré Daumier), rewolucja wizualna wieku XIX, grafika wieku XX w kontekście technologii cyfrowych.
VII – funkcjonowanie obrazów graficznych
- znaczenie grafiki dla rozwoju innych obszarów ikonosfery ( wzornictwo przemysłowe, obrazowanie w nauce, sztuka)
- historia obecności obrazu powielonego w przestrzeni publicznej (esp. plakat i jego funkcje)
– grafika jako dokument życia społecznego (historia wprowadzania kart wizytowych, pocztówek, ulotek, logotypów)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenie terminu pierwszego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Sposób obliczania oceny końcowej:

WARUNKI ZALICZENIA konwersatorium:
• obecność na zajęciach (20%)
• prezentacja projektu (80 %)

projekt:
• zadanie będzie polegać na opracowaniu wskazanej odbitki graficznej (identyfikacji techniki, przybliżonego czasu powstania; ew. miejsca pochodzenia; odczytanie sygnatur i inskrypcji umieszczonych na odbitce)
• tematy projektów powinny zostać uzgodnione z prowadzącym
• opracowania powinny zostać przedstawione indywidualnie wraz z dokumentacją w formie rozbudowanej noty katalogowej, uwzględniającej standardowy opis fizyczny przedłożonej grafiki; notę bibliograficzną oraz komentarz autorów dotyczący funkcji obiektu, jego znaczenia w kontekście historii rozwoju komunikacji wizualnej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bóbr M., Krużel, K., Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000
Krużel K. , Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999
Mayor, A. Hyatt, Prints & People: A Social History of Printed Pictures, New York 1972

Thompson W., The Printed Image in the West: Woodcut, [w:] Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–
http://www.metmuseum.org/toah/hd/wdct/hd_wdct.htm

PAUart
www.pauart.pl/

Białostocki J., Tradycja i innowacja. Refleksje i syntezy ze świata sztuki. Cykl drugi, Warszawa 1987
Białostocki J., W pracowniach dawnych grafików, Warszawa 1957
Castleman R., Prints of the 20th Century. A History, London 1997
Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, przeł. H. Hollender, Warszawa, 2004
Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971
Gombrich, Ernst H , The Visual Image, [w:] David R Olson wyd.: Media and Symbols: The Forms of Expression, Communication and Education. Chicago, IL , s. 255-8 [przedruk z Scientific American 227 (September 1971), s.82-96
H. Szwejkowska, Książka drukowana XV-XVIII wieku. Zarys historyczny, wyd. 2 przejrz. i uzup., Wrocław–Warszawa 1975
Hind A. M., A history of engraving and etching from the 15th century to the year 1914, New York 1963
Kossowska I., Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000
Macharska M., Rola grafiki w twórczości Tomasza Dolabelli, „Folia Hi-storiae Atrium”, t. 9, 1973
Olszewski A.M., Pierwowzory graficzne późnogotyckiej sztuki małopolskiej, Wrocław 1975
Praz M., Studies in Seventeenth-Century Imagery, Roma 1964
Dahl S. , Dzieje książki, przeł. E. Garbacik, T. Zapiór, H. Devechy, Wrocław 1965

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Anna Olszewska
Wybrane opracowania materiałów źródłowych (grafika europejska):
Szkoła Niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Część VIII: Hooghe Romeyn de – Huys Frans, Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowi., Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2013
Xawery Dunikowski, Anny Jesinowicz-Nguyen, Małgorzata Łojko, Tomasz Rogaliński, Alina Szapocznikow, Erwina Ziomkowska, [w:] Praca kobiety nigdy się nie kończy / Woman’s work is never done, Anastazja Oleśkiewicz, Jessica Taylor-Kucia red., Kraków 2013
My i Oni: zawiła historia odmienności = Us and Them : an intricate history of otherness, [katalog oprac. Anna Olszewska]. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2011. Wystawa zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Bibliotekę Naukową PAU i PAN w Krakowie w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury od 15 marca do 5 czerwca 2011, s. 45-248. (wersja pol. i ang.)
Rzeź niewiniątek, Męczeństwo św. Cecylii, Śmierć Ananiasza, Parnas, Grupa Laokoona, Triumf Galatei, Amor i Wenus trymająca strzałę, Bitwa konnych i pieszych, Cesarz uwalniający niewolnika Androklesa, Muncjusz Scewola: opracowanie rycin, [w:] Ewa Katarzyna Świetlicka [red.], Ceramika Rafaela. Majolika „istoriato” ze zbiorów polskich, Warszawa 2010

Informacje dodatkowe:

Brak