Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Multisensoryczny wymiar doświadczenia kulturowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-206-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs zawierający elementy antropologii zmysłów dotyczy zmysłowych sposobów doświadczania zjawisk kulturowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat zmysłów człowieka i ich roli w doświadczaniu zjawisk kulturowych. KLT2A_W07, KLT2A_W06, KLT2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi analizować zjawiska kulturowe i jest świadomy roli zmysłów w ich doświadczaniu. KLT2A_U05, KLT2A_U10 Kolokwium
M_U002 Ma świadomość odmiennego doświadczenia zmysłowego w różnych kulturach. KLT2A_U20 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie organizuje swoją prace i potrafi krytycznie ją ocenić. KLT2A_K06 Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. KLT2A_K08 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zmysłów człowieka i ich roli w doświadczaniu zjawisk kulturowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować zjawiska kulturowe i jest świadomy roli zmysłów w ich doświadczaniu. + - - - - - - - - - -
M_U002 Ma świadomość odmiennego doświadczenia zmysłowego w różnych kulturach. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie organizuje swoją prace i potrafi krytycznie ją ocenić. + - - - - - - - - - -
M_K002 Jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Sensorium człowieka (2h)
2. Antropologia zmysłów (4h)
3. Wzrok (6h)
4. Słuch (4h)
5. Smak (2h)
6. Węch (2h)
7. Dotyk (2h)
8. Multisensoryczność przekazu
9. Kulturowa turystyka sensoryczna (2h)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Poszczególne formy zajęć będą sprawdzane poprzez aktywność studentów oraz w formie końcowego kolokwium zaliczeniowego

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiona zostanie na podstawie pisemnego kolokwium, obejmującego tematykę zajęć i odbywającego się na ostatnich zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nie może opuścić więcej niż 50% zajęć. W przypadku zaległości ustala z prowadzącym formę zaliczenia, polegającą na opracowaniu dodatkowego tekstu zleconego przez prowadzącego lub przygotowuje pracę analityczną

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura (wybór:
Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012.
Brillat-Savarin A., Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej, Warszawa 1997.
Camporesi P., Laboratorium zmysłów, Gdańsk 2005.
Corbin A., We władzy wstrętu. Społeczna historia poznawania przez węch: od odrazy do snu ekologicznego, Warszawa 1998.
Cox Ch., Warner D., Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Gdańsk 2010.
Losiak R., Tańczuk R., Audiosfera Wrocławia, Wrocław 2014.
Łęńska-Bąk K., O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub specie culinaria, Opole 2010.
Rogowski M., Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu kulturowego, “Turyzm”, nr 2/2016, s. 23-32.
Stasiak A., Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń, “Turystyka kulturowa”, nr 5/2016, s. 6-28.
Wieczorkiewicz A., Kostaszuk-Romanowska (red.), Spektakle zmysłów, Warszawa 2010.
Stańczyk M., Zmysłowa teoria kina. Dostępny: http://ekrany.org.pl/historia_kina/zmyslowa-teoria-kina-vivian-sobchack-i-sensuous-theory/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak