Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie graficzne 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-209-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Żądło Adam (zadlo.ad@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest rozwinięcie i pogłębienie umiejętności studenta w tworzeniu wizualnych znaczeń i skojarzeń.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Dysponuje wiedzą o funkcji grafiki projektowej w procesach kształtowania prawidłowych relacji z odbiorcą. KLT2A_W18, KLT2A_W20 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada praktyczną wiedzę na temat funkcji znaku, plakatu i grafiki jako zasadniczej roli w kulturze masowej. KLT2A_W22 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej oceny i analizy projektów graficznych, plakatów, znaków graficznych, logotypów, reklam, banerów. KLT2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Pogłębia w własnym zakresie wiedzę z zakresu grafiki komputerowej oraz stale rozwija swoje zdolności i umiejętności projektowe. KLT2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Umiejętnie organizuje własną pracę nad projektami. KLT2A_K04, KLT2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_K003 Samodzielnie rozwiązuje praktyczne problemy projektowe i rozwija umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i koncepcyjne konieczne do pracy projektowej. KLT2A_K06 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Dysponuje wiedzą o funkcji grafiki projektowej w procesach kształtowania prawidłowych relacji z odbiorcą. - - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada praktyczną wiedzę na temat funkcji znaku, plakatu i grafiki jako zasadniczej roli w kulturze masowej. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej oceny i analizy projektów graficznych, plakatów, znaków graficznych, logotypów, reklam, banerów. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Pogłębia w własnym zakresie wiedzę z zakresu grafiki komputerowej oraz stale rozwija swoje zdolności i umiejętności projektowe. - - - + - - - - - - -
M_K002 Umiejętnie organizuje własną pracę nad projektami. - - - + - - - - - - -
M_K003 Samodzielnie rozwiązuje praktyczne problemy projektowe i rozwija umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i koncepcyjne konieczne do pracy projektowej. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

> Zadanie główne: graficzny kalendarz (dla konkretnej marki lub o charakterze artystycznym). Działanie kreatywne przy zachowaniu funkcji użytkowej.

+ ćwiczenia dodatkowe:
> zadanie graficzne
> wizualny projekt (symulacja) aplikacji na urządzenia mobilne

Opis zajęć:
Kurs będzie skupiał się na zagadnieniach związanych z podstawami projektowania komercyjnego i artystycznego w dziedzinie grafiki, przekazem wizualnym i jego interpretacją.

Forma zajęć:
Praca zespołowa i indywidualna z studentami, prowadzona w formie wykładów i korekt oraz w pracowni komputerowej przy konkretnych problemach projektowych.Korekty projektów graficznych, wykonanych przez studentów poza zajęciami w programach graficznych, w formie szkiców wstępnych, rozmowa na temat idei, wstępnych założeń i bieżących efektów pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia kursu może przystąpić student, który regularnie uczestniczył w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku niezaliczenia kursu w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Forma zaliczenia:
przegląd semestralny – każdy student prezentuje przed grupą wszystkie swoje prace (prezentacja multimedialna, wydruki plansz / makiety).
Na ocenę końcoworoczną składają się:
– średnia ocen z zadań projektowych (50%)
– zaangażowanie, rozwój (40%)
– sposób prezentacji projektu podczas przeglądu prac semestralnych (10%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści więcej niż dwa spotkania ustala z osobą prowadzącą zajęcia zakres i formę wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

– obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze)
– praca poza zajęciami
– wykonanie projektów i zaprezentowanie ich podczas przeglądu końcowego
– umiejętność pracy w programach graficznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Język na sprzedaż czyli o tym, jak język służy reklamie, Jerzy Bralczyk
- Psychologiczne mechanizmy reklamy, Dariusz Doliński
- LOGO DESIGN LOVE, David Airey, rok wydania 2001
- Szkoła projektowania graficznego, Wydawnictwo Arkady
- ATLAS OF GRAPHIC DESIGNERS
- Historia Reklamy, Stephanie Pinkas i Marc Loiseau, Taschen
- Ponadczasowe logo – projektowanie znaków odpornych na działanie czasu, Jack Gernsheimer, Helion
- Człowiek i jego znaki, Adrian Frutiger

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Prowadzący:
Adam Żądło – ur. w 1993 roku; artysta audiowizualny, absolwent Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Specjalizuje się w animacji, fotografii i filmie. Wychował się na wsi, w swojej twórczości łączy doświadczenie z pracy na roli z wiedzą naukową i najnowszymi technologiami. Zwycięzca, finalista i uczestnik kilkudziesięciu międzynarodowych festiwali, konkursów i wystaw. Czynnie wspierał studenckie koła naukowe zajmujące się konstruowaniem cyborga i badaniem przestrzeni kosmicznej. Freelancer realizujący filmy, animacje, plakaty i wszelkie mniejsze formy graficzne dla dużych firm oraz klientów indywidualnych. Obecnie realizuje autorski projekt gry komputerowej.

Portfolio:
www.adamzadlo.com

Informacje dodatkowe:

Brak