Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Oblicza współczesnego teatru
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-210-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Litak Anna (alitak@o2.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest włączenie studentów (widzów) w aktywny dialog z artystami, z różnymi zjawiskami i kierunkami współczesnego teatru. Poszukiwania nowych jakości oraz form komunikacji, które stworzą nowe możliwości dyskusji i kontaktu ze sztuką.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, Europy i świata i jej wpływu na współczesny teatr. KLT2A_W24 Aktywność na zajęciach,
Esej
M_W002 Zna główne instytucje kultury, zwłaszcza teatr współczesny i ma wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń we współczesnym życiu teatralnym. KLT2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Esej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych w celu poszerzania swojej wiedzy i umiejętności analitycznych. KLT2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Esej
M_U002 W sposób wszechstronny rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę dzieła teatralnego w celu określenia jego znaczenia. KLT2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Esej
M_U003 Ma wiedzę na tema normatywnego i ideologicznego ugruntowanie instytucji kultury w odniesieniu do teatru współczesnego. KLT2A_U18 Aktywność na zajęciach,
Esej
M_U004 Prowadzi pracę badawczą pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia w stopniu umożliwiającym przygotowanie samodzielne recenzji i zna zasaddy prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. KLT2A_U19, KLT2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w kwestiach związanych z funkcjonowaniem współczesnego teatru. KLT2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, Europy i świata i jej wpływu na współczesny teatr. - - - - - - - - + - -
M_W002 Zna główne instytucje kultury, zwłaszcza teatr współczesny i ma wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń we współczesnym życiu teatralnym. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Umie wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych w celu poszerzania swojej wiedzy i umiejętności analitycznych. - - - - - - - - + - -
M_U002 W sposób wszechstronny rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę dzieła teatralnego w celu określenia jego znaczenia. - - - - - - - - + - -
M_U003 Ma wiedzę na tema normatywnego i ideologicznego ugruntowanie instytucji kultury w odniesieniu do teatru współczesnego. - - - - - - - - + - -
M_U004 Prowadzi pracę badawczą pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia w stopniu umożliwiającym przygotowanie samodzielne recenzji i zna zasaddy prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w kwestiach związanych z funkcjonowaniem współczesnego teatru. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (30h):

Kurs dla grupy studentów IV roku Kulturoznawstwa Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalnośćciKomunikacja Wizualna i Projektowanie Graficzne oraz Nowe technologie w projektowaniu kultury zakończony zaliczeniem z oceną. Podczas kursu studenci będą oglądali przedstawienie teatralne: „Rok z życia codziennego w Europie środkowo-wschodniej” albo “Triumf Woli” w reż. Moniki Strzępki oraz korzystali z aplikacji w MICET i nagrań wideo inscenizacji archiwalnych i współczesnych.

Zajęcia obejmują 7 spotkań warsztatowych (3 godziny zegarowe) w MICET/Muzeum Interaktywnym Centrum Edukacji Teatralnej w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, ul. Jagiellońska 1.

Terminy zajęć: 27.02, 6.03,20.03, 10.04, 17.04, 8.05, 22.05 albo 5.06. 2019 r.

Osoby prowadzące: Szymon Czacki, Krystian Durman, Barbara Hanicka, Anna Litak.

Opis modułu
Medium to nie jest dziś internet czy ekran albo – jak myślało się jeszcze wcześniej – sam tekst. Dziś wszystko zaczyna do nas przemawiać, wszystko zaczyna być medialne: i natura, i kultura, i technologia, i połączenia między tymi rzeczywistościami. (Krzysztof Garbaczewski)
Celem modułu jest zarysowanie szerokiej perspektywy zjawisk performatywnych i multimedialnych konstytuujących polski teatr XXI wieku, umieszczając je w kontekście ewolucji i historii Starego Teatru w Krakowie.
Współczesny teatr, aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym, kształtuje nowy język audiowizualny, wpływając na kulturę komunikacji, redefiniowanie idei wspólnoty oraz samego zdarzenia teatralnego.
Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów połączonych z oglądaniem spektakli z repertuaru Starego Teatru. Warsztaty stanowią wprowadzenie, poszerzenie kontekstów i problemów poruszanych w spektaklach, dając narzędzia do głębszej i zindywidualizowanej interpretacji.

Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej/ MICET w Narodowym Starym Teatrze

Jako Muzeum Interaktywne, MICET prezentuje historię Starego Teatru od jego powstania w końcu XVIII w., dokumentując ewolucję polskiej sztuki i kultury oraz dzieła wybitnych twórców sceny narodowej w formie multimedialnych aplikacji. Jako Centrum Edukacji, wykorzystuje materiały historyczne do tworzenia programów warsztatowych, prowadzonych wokół pięciu tematów związanych z aktualnym repertuarem teatru: WOLNOŚĆ, MY/ONI, EMOCJI, CIAŁA oraz NOWE.

Anna Litak, warsztat 27 luty, godz. 15.00 – 18.00

„Język współczesnego teatru – wokół inscenizacji Starego Teatru w XXI wieku”.
Krystian Lupa, Paweł Miśkiewicz, Jan Klata, Krzysztof Garbaczewski.

Podczas warsztatu zajmiemy się zjawiskami opisującymi teatr ostatnich dwudziestu lat. Wyszczególnimy główne problemy istotne dla bohaterów dramatu: alienacji, trudności komunikacji, określenia tożsamości, równości płci, zagrożeń społeczno-politycznych czy ekologii. Zastanowimy się nad zmianą narracji w sposobie opowiadania historii, będącej konsekwencją traktowania dramatu przez reżyserów jako otwartej partytury dla działań inscenizacyjnych. Przyglądniemy się aktorstwu, sposobom prowadzenia roli na granicy budowania postaci i prywatnej tożsamości. Sprawdzimy używanie w teatrze nowych mediów jako narzędzi poszerzających pole działań twórczych, ale też umożliwiających doświadczanie innych relacji z widzami.
Podczas ćwiczeń zostaną wykorzystane materiały wideo z nagranych przedstawień Starego Teatru: „Factory 2” Krystiana Lupy (2005), „Niewiny” Pawła Miśkiewicza (2004) , „Wroga ludu” Jana Klaty i „Hamleta” Krzysztofa Garbaczewskiego (2015) oraz aplikacje edukacyjne w MICET.

Anna Litak – kurator MICET, teatrolog, historyk sztuki, edukator. W latach 1984-2007 dyrektor Muzeum Starego Teatru. Autorka kilkudziesięciu wystaw i instalacji w Polsce i za granicą, poświęconych twórcom współczesnego teatru, m.in.: Andrzejowi Wajdzie, Krystianowi Lupie, Jerzemu Jarockiemu, Tadeuszowi Kantorowi, także wybitnym aktorom, scenografom, kompozytorom. Twórca koncepcji Muzeum Interaktywnego MICET i platformy online Cyfrowe Muzeum Starego Teatru.
Wybrane publikacje:
red. Anna Litak, Małgorzata Dziewulska, „Konrad Swinarski i teatr niemieckojęzyczny, Wydawnictwo Starego Teatru, Kraków, 1994
Anna Litak „Architektura Starego Teatru w Krakowie (1799 – 1999)”, Wydawnictwo Starego Teatru, Kraków, 2000
Anna Litak, „Interaktywne Muzeum Starego Teatru w budowie”, [w:] „Teatr w świetle reflektorów”, Krzysztofory Muzeum Historyczne m. Krakowa, Kraków, 2011

Krystian Durman, warsztaty 6 i 20 marzec, godz. 15.00 – 18.00

“Praca nad budowaniem indywidualnej roli, a zarazem tworzenie i poczucie wspólnoty” – warsztaty na podstawie spektaklu “Triumf Woli” w reż. Moniki Strzępki.

Jak wykorzystać codzienność do budowania roli?
Czym jest poszukiwanie i odkrywanie nowych ścieżek emocjonalnych czy intelektualnych?
Czy indywidualność da się pogodzić z odczuwaniem wspólnoty?
Obserwacja, na czym polega i do czego może doprowadzić?
Jakimi narzędziami operuje aktor i w jaki sposób pomagają one dojść do prawdy i autentyczności w budowaniu fikcyjnego bohatera?
Czym jest proces tworzenia własnego bohatera, jak do tego dochodzi?
Kim jestem, po co jestem, jaki mam cel?
“Siatka spojrzeń” czym jest, jak ją stworzyć?
Czym jest i co powoduje w nas budowanie i prowadzenie monologu wewnętrznego?
Dlaczego ważny jest sceniczny partner?
Jak tworzyć własny indywidualny świat podczas i przy pomocy obecności wielu aktorów?
Czym jest poczucie misji i wspólnoty w życiu i teatrze?

Na podstawie tych i innych pytań stworzymy indywidualne monologi wewnętrzne, etiudy aktorskie opierające się na autentycznych “dobrych historiach”, które wydarzyły się na świecie (za pomocą powyższych pytań), przygotujemy również fragmenty kostiumu odnoszące się do historii/życia wybranego bohatera.

Krystian Durman w 2016 roku ukończył studia aktorskie we Wrocławiu (filia krakowskiej PWST). Od 2017 roku związany z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie. Zagrał tu m.in.: w „Triumfie woli” u Moniki Strzępki i w „Weselu” Jana Klaty.

Szymon Czacki, warsztaty 10 i 17 kwietnia, godz. 15.00 – 18.00
„Dekonstruowanie Mitów a szacunek do tradycji”. Warsztaty na podstawie spektaklu „Rok z życia codziennego w Europie środkowo-wschodniej” w reż. Moniki Strzępki.

Podczas warsztatów przećwiczymy następujące tematy:
- Granie metafory / granie everymana – performowanie choroby zbiorowej,
- Nieopisane w spektaklu obyczaje polskie ( własna lista osobista, mój prywatny Kitowicz),
- Pamiętam, że… czyli praca na osobistych wspomnieniach i teatralna rekonstrukcja strzępów pamięci,
- Sposób budowania śmietnika pamięci – instalacja,
- Próba spojrzenia na swoje miejsce na świecie i swoją tradycję oczami przybysza z innej planety/kultury,
- LIFE GAME czyli ostatni wywiad przed urodzeniem ( ćwiczenia Keitha Johnstona). Próba wyłuskania z indywidualnej biografii losu wspólnego dla całej społeczności.

Szymon Czacki w 2005 roku ukończył krakowską PWST. Debiutował w Teatrze STU. W latach 2006-2010 aktor Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Współpracował również z Teatrem Narodowym, Teatrem Nowym i Studio w Warszawie oraz Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie . Od 2012 aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie . Współpracował m.in. z takimi reżyserami jak Michał Zadara, Barbara Wysocka, Paweł Miśkiewicz, Monika Strzępka, Krzysztof Garbaczewski, Tian Gebing. Zagrał ponad 40 ról. Od 2013 roku pedagog w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

Barbara Hanicka, warsztat 8 maja, godz.15.00-18.00
Wokół „Podopiecznych” Elfriede Jelinek, reż. Paweł Miśkiewicz
Podczas warsztatu poszukamy kontekstów do społecznych atawizmów prowadzących do wykluczeń, alienacji, podziałów, poczucia obcości we współczesnym świecie. Zastanowimy się co buduje opresyjność przestrzeni, w jaki sposób artyści sztuk wizualnych pokazując rzeczywistość morfują czas i przestrzeń. Porozmawiamy o roli nowych mediów w teatrze. Czy wzbogaciły one język sztuki stając się źródłem inspiracji do działań performatywnych i nowym doświadczeniem dla widzów.
Barbara Hanicka jest autorką scenografii i kostiumów do ponad 150 przedstawień w Polsce i za granicą. Terenem jej działań stały się przede wszystkim dwa miasta: Kraków i Warszawa, gdzie w latach 1983 – 89 związana była z Teatrem Studio, od 1998 roku jest scenografem Teatru Narodowego. W Starym Teatrze współpracowała m.in. z Mikołajem Grabowskim, Tadeuszem Bradeckim, Grzegorzem Jarzyną, Pawłem Miśkiewiczem. Wyjątkowy duet, scenograf – reżyser, stworzyła z Jerzym Grzegorzewskim, przygotowując projekty kostiumów i dekoracji do jego przedstawień w latach 1984 -2005. Prowadzi zajęcia w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Treści prezentowane na warsztatach są przekazywane w formie spektaklu, wykładu oraz prezentacji multimedialnej w połączeniu z dyskusją wzbogaconą o pokazy odnoszące się do tematyki dyskutowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność, aktywność, projekt końcowy. W przypadku niezaliczenia kursu w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci indywidualnie wykonują zadania problemowe.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Formą zaliczenia modułu jest przygotowanie przez studenta wybranej formy twórczego komentarza do spektaklu z repertuaru Starego Teatru:
A) recenzji teatralnej w formie prezentacji multimedialnej / instalacji / performansu;
lub
B) strategii działań promocyjnych i kontekstowych do wybranego spektaklu w mediach społecznościowych oraz w przestrzeni publicznej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalony podczas indywidualnych konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura i wymagane pomoce naukowe przypisane do zajęć.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

red. Anna Litak, Małgorzata Dziewulska, „Konrad Swinarski i teatr niemieckojęzyczny, Wydawnictwo Starego Teatru, Kraków, 1994
Anna Litak „Architektura Starego Teatru w Krakowie (1799 – 1999)”, Wydawnictwo Starego Teatru, Kraków, 2000
Anna Litak, „Interaktywne Muzeum Starego Teatru w budowie”, [w:] „Teatr w świetle reflektorów”, Krzysztofory Muzeum Historyczne m. Krakowa, Kraków, 2011

Informacje dodatkowe:

Brak