Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Od filmu do interaktywności
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-302-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Prezentacja teorii i procesów zmian zachodzących we współczesnej kulturze audiowizualnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w sferze audiowizualności. KLT2A_W12 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii. KLT2A_U23 Egzamin
M_U002 Potrafi samodzielnie dokonać krytycznej analizy artefaktów kultury audiowizualnej zwłaszcza filmu w kontekście odpowiednich teorii i koncepcji humanistycznych i społecznych wykorzystując właściwą dla nich terminologię. KLT2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. KLT2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w sferze audiowizualności. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie dokonać krytycznej analizy artefaktów kultury audiowizualnej zwłaszcza filmu w kontekście odpowiednich teorii i koncepcji humanistycznych i społecznych wykorzystując właściwą dla nich terminologię. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 13 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Celem kursu jest przedstawienie zmian zachodzących w sferze audiowizualności. Film, będący w pewnym sensie podstawową „matrycą” tego obszaru, stał się podstawą dla innych form wypowiedzi. Obraz ewoluował od postaci analogowej odbitki rzeczywistości aż po gry wideo, w których klasyczne kategorie ulegają zatarciu i przewartościowaniu.
Zajęcia mają przybliżyć studentom takie zjawiska, jak nowoczesna telewizja, reklama audiowizualna, cyberprzestrzeń, sztuka mediów i interaktywne gry. Punktem wyjścia będą pojęcia opisujące kino: gatunek, narracja, przestrzeń, czas, przedstawianie etc. Czym są w świecie elektronicznych obrazów? Czy nadal pozwalają zrozumieć współczesną audiowizualność?
1.Reprezentacja – prezentacja – symulacja. Czy różnią się film, obraz TV i komputerowy
2. Początki telewizji
3. Telewizja w krajach totalitarnych
4. Sztuka mediów: od wideo do interaktywności
5. Czym są nowe media? Kilka ustaleń i definicji.
6. Gry komputerowe w kulturze audiowizualnej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia kursu może przystąpić student, który regularnie uczestniczył w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku niezaliczenia kursu w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% oceny końcowej stanowi egzamin z przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści większość spotkań ustala z osobą prowadzącą zajęcia zakres i formę wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk: słowo obraz / terytoria, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2008.
2. Alicja Helman, Słownik pojęć filmowych (cała seria, t. 1-10).
3. Andrzej Gwóźdź (red.), Po kinie? …, Kraków 1994.
4. Andrzej Gwóźdź (red.), Pejzaże audiowizualne, Kraków 1997.
5. Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.
6. Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska, Od monumentu do marketu, Wrocław 2005.
7. Ryszard W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.
8. Ryszard W. Kluszczyński, Film – wideo – multimedia, Kraków 2002.
9. Mirosław Filiciak, Wirtualny plac zabaw, Warszawa 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Sztuka negocjacji, Kwartalnik Filmowy, 19/1998
Lulu w optyce maskulinistycznej, Kwartalnik Filmowy 23/1999
Memento. Pamiętacie? To obejrzyjcie, Konteksty, 1-2/2003
Im mądrzej, tym głupiej, Nowa Dekada Krakowska, 6/2013
Rodzina jak z obrazka (filmowego), Nowa Dekada Krakowska, 1/2/2014
Róża, Hildegarda, Hannah. Trzy kobiety von Trotty i Sukovej, Nowa Dekada Krakowska, 3/4/2014
Krew w kolorze żółtym. Włoskie giallo i okolice, Nowa Dekada Krakowska, 5/2014
Radujmy się więc – mikrokosmos uczelniany jako plan filmowy, Nowa Dekada Krakowska 1/2/2015
Wszystko o Yvie? Nowa Dekada Krakowska, 3/4/2015
Lee Chang-Dong – próba rekonstrukcji, Katalog 16.Letniej Akademii Filmowej, Zwierzyniec 2015

+ PONAD STO TEKSTÓW O FILMIE DLA PORTALU INTERNETOWEGO POLSKIEGO RADIA W WARSZAWIE (www.polskieradio.pl)

1. Kino kultu, Kraków: Rabid 1998.
2. Zrozumieć reklamę, Warszawa: E.R. 1999
3. Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Warszawa: E.R. 2000.
4. David Cronenberg: Rozpad ciała, rozpad gatunku, Kraków: Rabid 2003 (wspólnie z Krzysztofem Loską)
5. Nam niebo pozwoli. O filmowej i telewizyjnej twórczości Todda Haynesa, Kraków: Rabid 2004.
6. Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk: słowo obraz / terytoria, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2008, współautor z Alicją Helman
7. „The Reflecting Pool“ Billa Violi – wymiary obrazu wideo, „Kwartalnik Filmowy“ 2008 (numer wydany faktycznie w marcu 2009), nr 64, ss. 94-102.
8. „Tristan i Izolda“ w dobie elektronicznego obrazu, „Didaskalia“ 2009, nr 89, ss. 5-7.

Informacje dodatkowe:

Brak