Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Język reklamy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-305-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Skowronek Katarzyna (kskowronek85@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Omówienie podstawowych metod interpretacji i analizy komunikatów reklamowych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. KLT2A_W05, KLT2A_W03 Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. KLT2A_W21, KLT2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium
M_W003 Zna koncepcje teoretyczne i terminologię z zakresu funkcjonowania i wpływu reklamy na kształtowanie współczesnego świata i wie jak je analizować. KLT2A_W13 Wypracowania pisane na zajęciach,
Egzamin
M_W004 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. KLT2A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. KLT2A_U16, KLT2A_U20 Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium
M_U002 Potrafi tworzyć projekty badawcze do analizy tekstów reklamowych w oparciu o poznaną terminologię właściwą dla nauk humanistycznych i społecznych oraz odpowiednie koncepcje teoretyczne. KLT2A_U21, KLT2A_U09 Wypracowania pisane na zajęciach,
Studium przypadków ,
Egzamin
M_U003 Potrafi na zajęciach przeprowadzić analizę wizualna i językową tekstów reklamy, uzywając właściwej terminologii i odpowiednich koncepcji teoretycznych dla nauk społecznych i humanistycznych. KLT2A_U05, KLT2A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U004 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. KLT2A_U11, KLT2A_U09 Wynik testu zaliczeniowego,
Studium przypadków ,
Prezentacja,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Docenia wagę zróznicowania kulturowego współcześnie i jego znaczenie dla tworzenia i odbierania treści i obrazów reklamowych. KLT2A_K08 Wypracowania pisane na zajęciach,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę doskonalenia swoich kompetencji w zakresie posługiwania się poprawnym językiem polskim przy konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych. KLT2A_K02, KLT2A_K04 Wypracowania pisane na zajęciach,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna koncepcje teoretyczne i terminologię z zakresu funkcjonowania i wpływu reklamy na kształtowanie współczesnego świata i wie jak je analizować. + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć projekty badawcze do analizy tekstów reklamowych w oparciu o poznaną terminologię właściwą dla nauk humanistycznych i społecznych oraz odpowiednie koncepcje teoretyczne. + - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi na zajęciach przeprowadzić analizę wizualna i językową tekstów reklamy, uzywając właściwej terminologii i odpowiednich koncepcji teoretycznych dla nauk społecznych i humanistycznych. + - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Docenia wagę zróznicowania kulturowego współcześnie i jego znaczenie dla tworzenia i odbierania treści i obrazów reklamowych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę doskonalenia swoich kompetencji w zakresie posługiwania się poprawnym językiem polskim przy konstruowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Język reklamy

Kurs ma charakter specjalistyczny. Jego celem jest przygotowanie słuchaczy do analizy i interpretacji różnorodnych tekstów reklamowych oraz dostarczenie im najważniejszych z punktu widzenia współczesnego językoznawstwa narzędzi teoretyczno-metodologicznych. Elementy lingwistyki kognitywnej, pragmalingwistyki, retoryki, semiotyki, krytycznej analizy dyskursu oraz teorii perswazji zostaną wykorzystane jako instrumentarium służące badaniu nie tylko przekazu werbalnego w reklamach, ale i – przede wszystkim – warstwy wizualnej. Integralną częścią tych spotkań jest wspólna dyskusja na temat prezentowanych tekstów reklamowych (z wykorzystaniem poznanych w czasie wykładu pojęć i terminów).

Wprowadzenie do zajęć (1 godzina)
Społeczne funkcje reklamy (2 godziny)
Reklama jako przestrzeń tworzenia rzeczywistości społecznej (2 godziny)
Język reklamy (4 godziny)
Obrazy reklamowe – funkcje i znaczenie obrazu w reklamie (2 godziny)
Reklama w perspektywie badawczej (4 godziny)
krytyczna analiza dyskursu, analiza treści i semiologia, analiza wizualna

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia kursu może przystąpić student, który regularnie uczestniczył w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku niezaliczenia kursu w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Język reklamy
80% esej
20% aktywny udział w zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści więcej niż dwa spotkania ustala z osobą prowadzącą zajęcia zakres i formę wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Albin, Krzysztof. 2002. REKLAMA. PRZEKAZ. ODBIÓR. INTERPRETACJA. Warszawa-Wrocław: PWN.
• Barczak, Andrzej S. i Andrzej Pitrus (red.) 1999. ZE ŚWIATA REKLAMY. Kraków: Wyd. UJ.
• Bogunia-Borowska, Małgorzata. 2004. REKLAMA JAKO TWORZENIE RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ. Kraków: Wyd. UJ.
• Bralczyk, Jerzy. 1996. JĘZYK NA SPRZEDAŻ. Warszawa: Businessman.
• Cymanow-Sosin, Klaudia. 2010. METAFORY WE WSPÓŁCZESNEJ REKLAMIE. Toruń: Grado.
• Siwiec, Marcin (red.) 2009. ENCYKLOPEDIA WIEDZA O REKLAMIE. OD POMYSŁU DO EFEKTU. Bielsko-Biała: PWN.
• Golka, Marian. 1994. ŚWIAT REKLAMY. Warszawa: Artia.
• Kamińska-Szmaj, Irena. 1996. „Slogan reklamowy – budowa składniowa”. W: PORADNIK JĘZYKOWY nr 4.
• Kleczek, Ryszard, Hajdas, Monika i Magdalena Sobocińska. 2008. KREACJA W REKLAMIE. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
• Kochan, Marek. 2005. SLOGANY W REKLAMIE I POLITYCE. Warszawa: Trio.
• Krzyżanowski, Piotr i Paweł Nowak. 2004. MANIPULACJA W JĘZYKU. Lublin: Wyd. UMCS.
• Lewiński, Piotr H. 1999. RETORYKA REKLAMY. Wrocław: Wyd. UWr.
• Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2000. BUNT NA SPRZEDAŻ. PRZEMYSŁ MUZYCZNY – REKLAMA – SEMIOTYKA. Kraków: Wyd. UJ.
• Lubaś, Władysław. 2006. JĘZYK W KOMUNIKACJI, PERSWAZJI I W REKLAMIE. Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB.
• Lusińska, Anna. 2007. REKLAMA A FRAZEOLOGIA. TEKSTY REKLAMOWE JAKO ŹRÓDŁO NOWYCH FRAZEOLOGIZMÓW. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
• Maćkiewicz, Jolanta. 1995. Metafora w reklamie. W: Lewicki, Andrzej M. i Ryszard Tokarski (red.) KREOWANIE ŚWIATA W TEKSTACH. Lublin: Wyd. UMCS.
• Ogilvy, David. 2008. O REKLAMIE. Warszawa: Studio Emka.
• Pitrus, Andrzej. 2005. Znaki NA SPRZEDAŻ. W STRONĘ INTEGRACYJNEJ TEORII REKLAMY. Kraków: Rabid.
• Pomieciński, Adam. 2005. REKLAMA W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ. STUDIUM ANTROPOLOGICZNE. Poznań: Wyd. Poznańskie.
• Przybylska, Renata i Wiesław Przyczyna (red.) 2001. RETORYKA DZIŚ. TEORIA I PRAKTYKA. Kraków: Poligrafia Salezjańska.
• Skowronek, Katarzyna. 1997. „Czy reklama kłamie?”. W: NOWA POLSZCZYZNA nr 4.
• Skowronek, Katarzyna. 2001. REKLAMA. STUDIUM PRAGMALINGWISTYCZNE. Kraków: Rabid.
• Szczęsna, Ewa. 2003. POETYKA REKLAMY. Warszawa: PWN.
• Zimny, Rafał. 2008. KREOWANIE OBRAZÓW ŚWIATA W TEKSTACH REKLAMOWYCH. Warszawa: Trio.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak