Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie stron internetowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-307-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Świąder Andrzej (andrzej.swiader@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student, studentka w toku zajęć poznaje zasady projektowania stron interentowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych istotną dla projektowania stron www. KLT2A_W24 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Dysponuje umiejętnościami korzystania z najnowszych pakietów oprogramowania przeznaczonych do tworzenia stron internetowych. KLT2A_U22 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w obszarze nowoczesnych technik informatycznych związanych z projektowaniem stron www. KLT2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Dzięki twórczej analizie problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania i podejmuje samodzielne działania twórcze przy realizacji projektu. KLT2A_K04, KLT2A_K03, KLT2A_K06 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych istotną dla projektowania stron www. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Dysponuje umiejętnościami korzystania z najnowszych pakietów oprogramowania przeznaczonych do tworzenia stron internetowych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w obszarze nowoczesnych technik informatycznych związanych z projektowaniem stron www. - - + - - - - - - - -
M_K002 Dzięki twórczej analizie problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania i podejmuje samodzielne działania twórcze przy realizacji projektu. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Budowa stron www
Definiowanie typu dokumentu, znaczniki HTML, style, sformatowane akapity, nagłówki, wydzielony blok tekstu, grupowanie elementów, znaczniki formatujące znaki, znaki specjalne (encje), tabele, formularze, łącza do innych stron, obrazy, komentarze i skrypty. Podstawowe zasady dotyczące tworzenia kodu HTML. Wstawianie w kodzie komentarzy. Deklarowanie typu dokumentu. Definiowanie tytułu dokumentu. Definiowanie domyślnej ścieżki. Definiowanie automatycznego odświeżania i przekierowania. Ustawianie koloru tła strony. Definiowanie obrazu w tle dokumentu.
2. Podstawy tworzenia stron w języku HTML
Wiersze, podziały wierszy i akapity. Ręczne wstawianie podziałów wierszy. Twarde spacje. Łączniki opcjonalne. Zachowanie formatowania. Wcięcia. Nagłówki. Linie poziome. Zagadnienia związane z grupowaniem elementów na stronie. Wprowadzenie do problematyki związanej z listami w języku HTML. Listy uporządkowane. Listy nieuporządkowane. Listy definicji. Listy zagnieżdżone.
3. Wstawianie rysunków
Przegląd formatów graficznych stosowanych w dokumentach www. Zagadnienia związane z kompresją obrazu. Opcje kompresji. Głębia kolorów. Metody zwiększania prędkości ładowania strony. Zagadnienia wstawiania rysunków. Rozmieszczanie rysunków na stronie. Opisy rysunków wyświetlane w przeglądarkach tekstowych. Wymiary i skalowanie rysunków. Obramowanie rysunków. Definiowanie mapy obrazu. Definiowanie obszarów aktywnych. Tworzenie animacji.
4. Łącza do stron www
Omówienie zagadnień związanych z wprowadzaniem łączy do stron www. Adresy względne. Adresy bezwzględne. Łącza do e-mail. Docelowe okna łączy. wprowadzanie tekstu podpowiedzi dla łącza. Skróty klawiaturowe. omówienie zasad związanych z kolejnością uaktywniania łączy. Tworzenie kotwic. Dobór kolorów łączy. Parametry dokumentu docelowego.
5. Praca z tekstem
Metody formatowania tekstu oparte na znacznikach. Formatowanie tekstu przy użyciu CSS. Pogrubienie i kursywa. Czcionka o stałej szerokości. Wprowadzanie górnego i dolnego indeksu. Oznaczanie zmian w dokumencie. Wstawianie i usuwanie tekstu. Grupowanie elementów tekstowych przy pomocy znaczników. Systemy kodowania znaków. Znaki specjalne. Znaki spacji i myślników. Wprowadzanie symbolu praw autorskich, znaku towarowego i symboli walut. Znaki cudzysłowu, strzałek i symboli akcentu. Wprowadzanie liter alfabetu greckiego i symboli matematycznych.
6. Tabele
Omówienie części składowych tabel HTML. Zagadnienia związane z doborem szerokości i wyrównywania tabel. Ustalanie odstępów i otaczanie komórek tabeli. Obramowanie tabel i krawędzie tabeli. Wiersze i komórki tabeli. podpisy tabeli. Zagadnienia związane zgrupowaniem wierszy tabeli. Tworzenie nagłówka i stopki tabeli. Ustalanie koloru tła. tworzenie komórek tabeli rozciągających się na kilka wierszy lub kolumn. grupowanie kolumn tabeli. podstawy formatowania z wykorzystaniem tabel. Strony pływające. dokumenty wielokolumnowe. Menu nawigacyjne.
7. Ramki i formularze
Zagadnienia związane z tworzeniem zbiorów ramek. Zawartość ramek. Marginesy, obramowania i paski przewijania ramek. Modyfikacja rozmiarów ramek. Odsyłacze do ramek. Zagnieżdżone zbiory ramek. Ramki pływające. Podstawowe informacje dotyczące formularzy. Przegląd metod wstawiania formularzy. Etykiety pól. Pola tekstowe i pola haseł. Przyciski opcji. Pola wyboru. Listy wyboru. Obszary tekstowe. Pola ukryte. Przyciski. Rysunki. Pola plików. Ustawianie kolejności uaktywniania kontrolek. Grupy pól. Skrypty formularzy.
8. Obiekty multimedialne i skrypty
Przegląd rodzajów obiektów multimedialnych. Zasady umieszczania obiektów multimedialnych na stronach www. Multimedialne wtyczki i odtwarzacze. Zasady wstawiania animacji na stronach www. Wideoklipy, pliki dźwiękowe i pokazy slajdów. Zagadnienia związane z wykorzystaniem skryptów serwerowych i skryptów klienckich. Zasady określania domyślnego języka skryptowego. Dołączanie skryptów do stron www. Wywoływanie wewnętrznych skryptów. Wywoływanie skryptów za pomocą zdarzeń.
9. Wprowadzenie do języka JavaScript
Podstawowe informacje o składni języka JavaScript. Typy zmiennych. Słowa kluczowe. Wartości proste i referencje. Typy proste. Konwersje. Typy referencyjne. Operatory. Instrukcje. Funkcje.
10. Programowanie obiektowe w JavaScript
Deklaracje i tworzenie egzemplarzy obiektów. Referencje do obiektów. Obiekty własne, wewnętrzne i hosta. Zakres publiczny, prywatny i chroniony. Wzorzec konstruktora. Wzorzec prototypu. Modyfikowanie obiektów.
11. JavaScript w przeglądarce internetowej
Format plików zewnętrznych. Kod osadzony i pliki zewnętrzne. umiejscowienie znaczników. Obiektowy model przegladarki. Obiekt window. Obiekt document. Obiekt location. Obiekt navigator. Obiekt screen.
12. Komunikacja między klientem a serwerem
Właściwosci plików cookies. Składniki plików cookies. Zagadnienia bezpieczeństwa związane z plikami cookies. Cookies w języku JavaScript. Cookies na serwerze. przekazywanie plików cookies pomiedzy klientem a serwerem.
13. Moduły rozszerzające
Właściwości modułów rozszerzających. Osadzanie modułów rozszerzających. Wykrywanie modułów rozszerzających. Wprowadzenie do apletów Java. Osadzanie apletów. Odwołanie do apletów w kodzie JavaScript. Tworzenie apletów. Osadzanie filmów Flash. Komunikacja pomiędzy filmami Flash i językiem JavaScript.
14. Google Web Designer.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia kursu może przystąpić student, który regularnie uczestniczył w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku niezaliczenia kursu w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80% projekt, 20% aktywność na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści więcej niż dwa spotkania ustala z osobą prowadzącą zajęcia zakres i formę wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Duckett, Jon. 2014 HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW. Gliwice: Helion.
Hedengren, Thorn Daniel. 2013. Podręcznik WordPressa. Gliwice: Helion.
Wrotek, Witold. 2012. Joomla! Praktyczne projekty. Gliwice: Helion.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak