Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Reklama w Internecie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-310-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
mgr Myśliwiec Maciej (maciekm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

O funkcjonowaniu przekazów reklamowych w przestrzeni internetu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna koncepcje teoretyczne dotyczące roli mediów masowych i instytucji okołomedialnych dla społeczeństwa i kultury, w perspektywie tworzenia i rozpowszechniania przekazów reklamowych. KLT2A_W12, KLT2A_W23 Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną o strukturach i instytucjach społecznych w świetle koncepcji z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji i ich znaczeniu w odniesieniu do roli reklamy, mediów masowych i Internetu we współczesnym społeczeństwie. KLT2A_W23, KLT2A_W13 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach oraz kulturowych odniesieniach w odniesieniu do funkcji i znaczenia reklamy i Internetu we współczesnym świecie. KLT2A_W09, KLT2A_W21 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić projekt kampanii reklamowej w Internecie, wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne i znajomość koncepcji reklamy i jej znaczenia dla współczesnego społeczeństwa. KLT2A_U23 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Potrafi przeprowadzić wnikliwą analizę krytyczną tekstów i obrazów reklamowych i zweryfikować uogólnienia za pomocą odpowiednich technik i metod analitycznych. KLT2A_U11 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Podejmuje samodzielnie lub w grupie analizę postawionych przed nim zadań praktycznych lub teoretycznych. KLT2A_K03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Angażuje się w wieloaspektową dyskusję, samodzielnie interpretuje nowe idee i potrafi zbudować na ich podstawie argumenty, które przedstawia w czasie zajęć w formie ustnej lub pisemnej. KLT2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna koncepcje teoretyczne dotyczące roli mediów masowych i instytucji okołomedialnych dla społeczeństwa i kultury, w perspektywie tworzenia i rozpowszechniania przekazów reklamowych. - - - - - - - - + - -
M_W002 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną o strukturach i instytucjach społecznych w świetle koncepcji z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, oraz o istotnych elementach tych struktur i instytucji i ich znaczeniu w odniesieniu do roli reklamy, mediów masowych i Internetu we współczesnym społeczeństwie. - - - - - - - - + - -
M_W003 Posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach oraz kulturowych odniesieniach w odniesieniu do funkcji i znaczenia reklamy i Internetu we współczesnym świecie. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić projekt kampanii reklamowej w Internecie, wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne i znajomość koncepcji reklamy i jej znaczenia dla współczesnego społeczeństwa. - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić wnikliwą analizę krytyczną tekstów i obrazów reklamowych i zweryfikować uogólnienia za pomocą odpowiednich technik i metod analitycznych. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Podejmuje samodzielnie lub w grupie analizę postawionych przed nim zadań praktycznych lub teoretycznych. - - - - - - - - + - -
M_K002 Angażuje się w wieloaspektową dyskusję, samodzielnie interpretuje nowe idee i potrafi zbudować na ich podstawie argumenty, które przedstawia w czasie zajęć w formie ustnej lub pisemnej. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (10h):

Podczas warsztatów studenci zdobędą wiedzę na temat rynku mediów online oraz kulis tworzenia reklamy w internecie. Zajęcia przygotowują do pracy w agencjach interaktywnych oraz agencjach PR. Warsztaty z przygotowywania treści do internetu oraz strategii konkurowania treścią w internecie uczą budowania treści, które odpowiadają zachowaniu użytkownika w Internecie, jego percepcji tekstu z ekranu oraz sposobie wyszukiwania treści w wyszukiwarkach.
1. Reklama online:
media online,
blogosfera,
przyszłość reklamy,
trendy w reklamie on-line.
2. Webwriting:
percepcja tekstu z ekranu,
zasady webwritingu,
googlewriting.
3. Skuteczne treści w internecie:
wykorzystanie technik wpływu społecznego w konstrukcji treści,
neuromarketing a treści w internecine,
treści dostosowane do wyszukiwarek internetowych.
4. Content marketing:
narzędzia content marketing,
engagement rate, dwell time a CTR,
content w reklamie display,
budowa content marketing strategy,
5. Inbound marketing
narzędzia inbound marketing,
dystrybucja treści w internecie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Treści wprowadzające do tematyki warsztatów są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia kursu może przystąpić student, który regularnie uczestniczył w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku niezaliczenia kursu w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: W trakcie zajęć studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80% ocena projektu wykonanego w ramach warsztatów
20% aktywny udział w dyskusji na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści więcej niż dwa spotkania ustala z osobą prowadzącą zajęcia zakres i formę wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zajęcia dotyczyć będą aktywności reklamowej w ramach stron internetowych, społeczności sieciowych (Facebook, Twitter, Instagram oraz usług oferowanych przez koncern Google. Zagadnienia jakie będa poruszane to tworzenie contentu, pozyskiwanie społeczności i analizę grupy odbiorców.
Zajęcia będą miały formę warsztatów, studenci na zajęciach będą otrzymywali samodzielne zadania do wykonania a następnie będą omawiane ich wyniki na kolejnych spotkaniach, ma to na celu przygotowanie studentów do przygotowania samodzielnego projektu reklamowego wybranego produktu lub usługi w internecie.
Ustalenie zakresu i etapów realizacji projektu będzie odbywało się w ramach konsultacji indywidualnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Grzenia, Jan. 2008. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W INTERNECIE. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
McGovern,Gerry. ZABÓJCZO SKUTECZNE TREŚCI INTERNETOWE.
Filciak, Mirosław. 2010. “Internet – społeczne metamedium”, w: Wiesław Godzic (red.) MEDIA AUDIOWIZUALNE. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Academica, s 104-124.
Mrozowski, Maciej. 2010. “Media i polityka. Demokracja czy mediokracja?”, w: Wiesław Godzic (red.), MEDIA AUDIOWIZUALNE. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Academica, s 266-298.
Wrycza-Bekier, Joanna. 2010. WEBWRITING. PROFESJONALNE TWORZENIE TEKSTÓW DO INTERNETU. Warszawa: Helion.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Maciej Myśliwiec, asystent na Wydziale Humanistycznym AGH, łączy pracę naukową z aktywnością związaną z reklamą w Internecie. Zajmuje się promocją Wydziału Humanistycznego AGH na portalu Facebook oraz wcześniej na portalu nk.pl. Współpracował z firmą Target s.c. zajmującą się badaniami marketingowymi oraz aktywnie działa w III sektorze, prowadząc projekty reklamy on-line. We wrześniu 2013 otrzymał w drodze konkursu w programie Małopolskiej Agnecji Rozwoju Regionalnego pt. ‘Wiedza i Praktyka’ staż podczas którego zajmuje się analizą i budowaniem społeczności sieciowych i działań marketingowych nakierowanych na społeczność.

Informacje dodatkowe:

Brak