Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesna kultura religijna - analiza świadectw tekstowych i wizualnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-314-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Pasek Zbigniew (pasek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot pozwala na pogłębienie wiedzy teoretycznej i metodologicznej koniecznej do przygotowania studentów do pisania pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz zna jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę. KLT2A_W02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KLT2A_W06 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa KLT2A_W03 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT2A_U16, KLT2A_U13 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. KLT2A_U05, KLT2A_U22 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł pozyskiwania danych i dokonywać ich selekcji, posługując się potrzebnymi technologiami z poszanowaniem zasad prawa autorskiego. KLT2A_U19, KLT2A_U01, KLT2A_U22 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KLT2A_K09 Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie podejmuje analizę problemów społecznych we współczesnej kulturze, efektywnie organizuje swoją pracę naukową w oparciu o obowiązujące zasady etyczne KLT2A_K06, KLT2A_K07 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę o tym, jakie miejsce wśród nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce zajmuje kulturoznawstwo oraz zna jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł pozyskiwania danych i dokonywać ich selekcji, posługując się potrzebnymi technologiami z poszanowaniem zasad prawa autorskiego. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje analizę problemów społecznych we współczesnej kulturze, efektywnie organizuje swoją pracę naukową w oparciu o obowiązujące zasady etyczne - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Seminarium przygotowuje uczestników do jak najlepszego i terminowego napisania pracy magisterskiej, a także do podjęcia dalszej samodzielnej pracy naukowej. I to jest cel główny naszej współpracy.
Podejmowana praca na naszym seminarium dotyczyć będzie zatem następujących obszarów :
- relacji religii i kultury,
- antropologii literatury,
- kultury popularnej,
- kultury wizualnej.
Jestem otwarty na różne propozycje własne – do negocjacji.
Ze szczegółowych tematów nad którymi możemy pracować podczas zajęc chciałbym wymienić:
- wpływ idei i praktyk religijnych na inne pozareligijne obszary kultury jak i pełnienie funkcji religijnych przez obszary kultury “świeckie” i niereligijne.
- co mówi kultura popularna o wartościach współczesności
- kultury religijne w Polsce współczesnej
- przekraczanie siebie i “rozwój osobisty” w literaturze pięknej, teatrze współczesnym, filmie.
- subkultury w Polsce
- nowe ruchy religijne, a także ezoteryczny nurt w kulturze zachodniej w XIX i XX wieku
- obecność religii i duchowości w nowych mediach
- wizualna i tekstowa obecność religii w polskim Internecie
- ewangelikalny i zielonoświątkowy protestantyzm (szczególnie jego nowe nurty powstałe w XX wieku)
- inne, własne pomysły do negocjacji (jw).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zaliczenie poszczególnych zajęć to wykazanie postępów w pisaniu pracy oraz znajomość określonej przez prowadzącego bibliografii tematu

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obejmuje:
- aktywność uczestnika/uczestniczki podczas zajęć
- regularność kontaktów z promotorem
- rozmiary samodzielnej pracy poza spotkaniami seminaryjnymi
- systematyczność w budowaniu koncepcji swojej pracy magisterskiej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

dodatkowe konsultacje na dyżurach prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nieobecność (usprawiedliwiona) na seminariach musi wiązać się z konsultacją (najlepiej w tym samym tygodniu lub w następnym) na dyżurze. Zapewnia to ciągłość i równy rytm wspólnej pracy. Brak stałego kontaktu w miarę regularnego uniemożliwia zaliczenie seminarium.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literaturę opracowujemy w zależności od tematyki prac magisterskich – udostępniamy ją na zajęciach.
Tymczasem sugeruję wsparcie ze strony:

W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1977
G. Gambarelli, Z Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską? Kraków 1995
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych, Krakow 1992
Z. Pietrasiński, Sztuka uczenia się, Warszawa 1990
J. Maćkiewcz, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995
J.Godziszewski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego (jak pisać pracę magisterską?), Lublin 1987
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Warszawa 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

KSIĄŻKI
Pstrokate piękno. Szkice z historii duchowości chrześcijańskiej, Media Press, Kraków 1999, s.216.
Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.
Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Aureus, Kraków 2013, s. 278.
Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, współautorstwo z K.Skowronek, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013, s.219
Kultura religijna protestantyzmu, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, s.268.

PRACE POD RED>
Protestancka kultura słowa, Nomos, Kraków 2009.
Słownik religii, red. Z.Pasek i E.Przybył-Sadowska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010, s.496.
Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, red. B.Bednarczyk, Z.Pasek, P.Stawiński, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2010, ss. 334.
Pozareligjne wymiary duchowości, red. Z.Pasek, K.Skowronek, R.Tyrała, Libron, Kraków 2013, ss. 226
Poza kulturą nie ma zbawienia, red. J.Dębicki, Z.Pasek, K.Skowronek, Libron, Kraków 2014, s.311.

ARTYKUŁY
Chrześcijańskie sakramenty w świetle teorii aktów mowy, w: “Studia Humanistyczne” 2012(1), s.7-18.
Man and Nature. A New Project on New Spirituality/ Człowiek i natura. Nowy projekt nowej duchowości, współautor – A.Dyczewska, w: PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT/Problemy Ekorozwoju, 2012 (2), s.67-76.
Jakie zbawienie daje Cracovia? Duchowo-transgresyjny wymiar piłki nożnej, w: “KONTEKSTY” 2012, nr 3-4 (298-299), s.104-114.
Mnemotopika polskiego protestantyzmu, “Przegląd Kulturoznawczy” 2012, vol 1 (11), s.94-111.
Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji, współautor – M.Madej, w: “Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2012, t. 15, s.185-216.
Zbawienie i natura – pytanie o projekt antropologiczny neopogaństwa, w: “Państwo i Społeczeństwo” 2013, nr 4, s. 7-21.
Szacunek, cześć, kult. Biblia i protestanci, w: “Studia Religiologica” 2013, t. 46, nr 4, s.317-326.

Informacje dodatkowe:

Celem seminarium jest nie tylko napisanie pracy magisterskiej, ale także przygotowanie do bardziej samodzielnej pracy naukowej i studiów III stopnia. Każdy z uczestników, kto wyrazi taką wolę, będzie mógł zamienić swoją pracę magisterską na naukowy artykuł, lub, w wypadku najlepszych prac, całość opublikować jako książkę.