Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kultura i innowacja
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-323-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs skupia się na kulturze, relacjach społecznych oraz na sieciach innowacji: dyfuzji innowacji, nowych technologiach, zmieniających się instytucjach i polityce publicznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o procesach i mechanizmach innowacji i instytucjach społecznych z nimi związanych oraz ich wzajemnych powiązaniach. KLT2A_W14, KLT2A_W22, KLT2A_W13 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Rozumie w pełni istotę innowacji oraz jej kulturowe, technologiczne i społeczne uwarunkowań zwłaszcza w odniesieniu do takich zjawisk, jak dyfuzja innowacji, nowe technologie, zmieniające się instytucje i polityka publiczna. KLT2A_W22 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i współczesnej kultury i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego i kulturowego pod wpływem wprowadzanych innowacji społecznych i technologicznych. KLT2A_U23 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie rozpoznać rolę jednostek, kolektywów i instytucji w odniesieniu do procesów innowacji. KLT2A_U18 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Dobiera złożone strategie argumentacyjne, konstruuje krytyczne argumenty w przygotowywanych projektach ukazujących innowacyjne praktyki, technologie lub formy kulturowe. KLT2A_U17, KLT2A_U08 Projekt
M_U003 Posiada umiejętność pracy w grupie przy przygotowaniu i realizacji projektów badawczych. KLT2A_U18 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze w zakresie analizy otoczenia społecznego i kulturowego pod kątem innowacji KLT2A_K02, KLT2A_K07 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o procesach i mechanizmach innowacji i instytucjach społecznych z nimi związanych oraz ich wzajemnych powiązaniach. - - - + - - - - - - -
M_W002 Rozumie w pełni istotę innowacji oraz jej kulturowe, technologiczne i społeczne uwarunkowań zwłaszcza w odniesieniu do takich zjawisk, jak dyfuzja innowacji, nowe technologie, zmieniające się instytucje i polityka publiczna. - - - + - - - - - - -
M_W003 Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i współczesnej kultury i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego i kulturowego pod wpływem wprowadzanych innowacji społecznych i technologicznych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie rozpoznać rolę jednostek, kolektywów i instytucji w odniesieniu do procesów innowacji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Dobiera złożone strategie argumentacyjne, konstruuje krytyczne argumenty w przygotowywanych projektach ukazujących innowacyjne praktyki, technologie lub formy kulturowe. - - - + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność pracy w grupie przy przygotowaniu i realizacji projektów badawczych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze w zakresie analizy otoczenia społecznego i kulturowego pod kątem innowacji - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

Kurs prezentuje kulturowy kontekst innowacji i kreatywności. Kurs odnosi się do różnych dyscyplin – od sztuki, inżynierii, gospodarki po naukę – i dotyczy kulturowych zainteresowań procesem twórczym, wynalazczością i przedsiębiorczością. Kurs skupia się na kulturze, relacjach społecznych oraz na sieciach innowacji: dyfuzji innowacji, nowych technologiach, zmieniających się instytucjach i polityce publicznej. Poza wykładami, kurs obejmie projekty studenckie i prezentacje gości.
W trakcie zajęć staramy się odpowiedzieć m.in. na pytania: jakie warunki kulturowe i społeczne sprzyjają rozwojowi innowacyjnego otoczenia? Jak innowacyjne praktyki, technologie lub formy kulturowe rozpowszechniają się w otoczeniu? Kto decyduje o tym, co jest innowacją, a co nie?

Plan zajęć:

Zajęcia 1. Zajęcia wprowadzające w tematykę

Zajęcia 2. Geniusze czy zespoły – kulturowy i społeczny kontekst innowacji.
Analizujemy pojęcia indywidualnego „geniuszu" i rozmawiamy na temat kulturowych i społecznych uwarunkowań procesu twórczego. Odniesiemy się do funkcjonowania świata sztuki i nauki, odnosząc się m.in. do pojęcia „kolektywu" i wskazując, że większość odkryć jest produktem złożonych i prowadzonych jednocześnie działań.

Izaakson, W. (2016) Innowatorzy : o tym jak grupa hakerów, geniuszy i geeków wywołała cyfrową rewolucję. Kraków: Insignis.
Merton, R. K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.

Zajęcia 3. Otoczenie innowacji
Procesy innowacji nie są wyłącznie produktami indywidualnymi. Struktury społeczne i normy kulturowe pozostają ważnymi zmiennymi ograniczającymi możliwości innowacji poszczególnych osób. Przeanalizujemy sposoby, w jakie konkretne rodzaje produktów, rozwiązań i innowacji są promowane, a inne są wykluczane. Zajmiemy się też wpływem zmieniających się się instytucji i rynków (zmiany demograficzne, nowe modele biznesowe, zmiany w edukacji i kulturze) na proces innowacji.

Burt, Ronald. 2004. “Structural Holes and Good Ideas.” American Journal of Sociology 110(2): 349-99.
Lessig, Lawrence (2005). Wolna kultura. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Svaidhyanathan, Siva (2001) Copyrights and Copywrongs: The Rise of Intellectual Property and How It Threatens Creativity. New York: New York University Press. pp 17-34; 149-184
Ruef, Martin. 2002. “Strong Ties, Weak Ties and Islands: Structural and Cultural Predictors of Organizational Innovation.” Industrial and Corporate Change 11(3): 427- 449.

Zajęcia 4. Dyfuzja innowacji
Rozmawiamy o czynnikach wpływających na stopień popularności i sposób rozpowszechniania nowych idei czy wynalazków. Podkreślimy zarówno znaczenie rynkowe, jak i pomysł Malcolma Gladwella, że istnieją „punkty przełomowe", kiedy małe zmiany mogą wywierać duży wpływ na kulturę i społeczeństwo.

Gladwell, M. (2009). Punkt przełomowy: o małych przyczynach wielkich zmian. Kraków: Znak.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations. New York: Free Press.

Zajęcia 5. Przestrzeń, miejsce i historia – warunki innowacji
Porównujemy różne kultury, różne epoki i miejsca, aby lepiej zrozumieć, dlaczego pewne okoliczności sprzyjają innowacji, a inne nie.

Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Landry, Ch. (2013). Kreatywne miasto: zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Zajęcia 6. Dynamika innowacji technologicznych
Innowacje technologiczne różnią się od innowacji ideologicznych, ponieważ nowe wymagają zmian innego układów, w tym m.in. kulturowych i społecznych. Przyjrzymy się, jak innowacje technologiczne utwierdzają się wzajemnie. Jednym z naszych tematów pozostaje „ścieżka zależności" rozwoju technologicznego.

Izaakson, W. (2016) Innowatorzy : o tym jak grupa hakerów, geniuszy i geeków wywołała cyfrową rewolucję. Kraków: Insignis.

Zajęcia 7. Kultura kreatywności w organizacjach i firmach
Zajmiemy się „kulturami innowacji” w firmach: strategiami stosowanymi przez korporacje i organizacje w celu promowania i budowania kreatywności w miejscu pracy.

Bilton, Chris and Ruth Leary (2002). “What can managers do for creativity: Brokering creativity in the cultural industries”, International Journal of Cultural Policy, 8:1, s. 49- 65.
Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena konwersatorium jest oceną z zaliczenia (ta zdobywana na podstawie znajomości tekstów na konkretne zajęcia i dyskusji nad nimi oraz wynikiem projektu studenckiego (grupy do 4 os.), którego temat winien być uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość j. angielskiego w stopniu pozwalającym na zapoznanie się i korzystanie z literatury przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura przypisana do poszczególnych zajęć.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jacek Gądecki:

1. Trudny „rejs” obiektu flagowego : spojrzenie na rolę Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu w kształtowaniu kapitału kulturowego miasta — [Difficult „cruise” of the flagship project : a look at the role of the Center of the Arts Contemporary Arts in Torun in shaping the cultural capital of the city] / Jacek GĄDECKI // W: Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast / red. nauk. Ewa Rewers i Agata Skórzyńska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, cop. 2010. — ISBN: 978-83-232-2127-2. — S. 133–
2. Polityki miejskie — [Urban policies] / Jakub GĄDECKI, Paweł Kubicki // Politeja ; ISSN 1733-6716. — 2014 nr 1 (27), s. 135–156. — Bibliogr. s. 153–155
3. Przestrzenie (post)industrialne – pomiędzy kryzysem i rozwojem — (Post)industrial spaces – between crisis and development / Jacek GĄDECKI, Marcin Jewdokimow // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2015 t. 14/4, s. 7–13. — Bibliogr. s. 13. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2015.14.4/human.2015.14.4.7.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak