Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy analizy akustycznej sygnału mowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-402-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Rybka Piotr (piotr.rybka82@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem wykładu jest ukazanie studentom podstawowych informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu analizy mowy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawy fonetyki artykulacyjnej i akustycznej. KLT2A_W01 Sprawozdanie
M_W002 Student zna sposoby transkrybowania dźwięków mowy. KLT2A_W01 Sprawozdanie
M_W003 Student zna sposoby analizy sygnału akustycznego. Student zna terminologię akustyczną i fonetyczną. Student zna sposoby wykorzystania metod analizy akustycznej. KLT2A_W01 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi posługiwać się terminologią akustyczną i fonetyczną. KLT2A_U01, KLT2A_U22 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem stosowanym w analizie i syntezie akustycznej. KLT2A_U22 Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi wykonywać transkrypcje fonetyczne. KLT2A_U22 Sprawozdanie
M_U004 Student potrafi wykonać analizę sygnału akustycznego i zinterpretować uzyskane wyniki. KLT2A_U22, KLT2A_U11 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość zjawisk fonetycznych istniejących w językach naturalnych. KLT2A_K09 Sprawozdanie
M_K002 Student potrafi prowadzić własne badania nad zjawiskami mowy. KLT2A_K03, KLT2A_K05, KLT2A_K02, KLT2A_K06, KLT2A_K04 Sprawozdanie
M_K003 Student potrafi współpracować z innymi podczas prowadzenia badań i eksperymentów. KLT2A_K05, KLT2A_K02, KLT2A_K06 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy fonetyki artykulacyjnej i akustycznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna sposoby transkrybowania dźwięków mowy. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna sposoby analizy sygnału akustycznego. Student zna terminologię akustyczną i fonetyczną. Student zna sposoby wykorzystania metod analizy akustycznej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi posługiwać się terminologią akustyczną i fonetyczną. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem stosowanym w analizie i syntezie akustycznej. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykonywać transkrypcje fonetyczne. + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać analizę sygnału akustycznego i zinterpretować uzyskane wyniki. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zjawisk fonetycznych istniejących w językach naturalnych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi prowadzić własne badania nad zjawiskami mowy. + - - - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi współpracować z innymi podczas prowadzenia badań i eksperymentów. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Tematyka wykładów:

 • Artykulacja dźwięków mowy
 • Transkrypcja fonetyczna
 • Metody badań fonetycznych
 • Drgania akustyczne
 • Oscylogram, widmo, spektrogram
 • Transformata Fouriera
 • Amplituda, częstotliwość, formant akustyczny
 • Aparat mowy jako układ filtrów
 • Oprogramowanie do analizy i syntezy akustycznej (Praat, Audacity)
 • Zjawiska fonetyczne w polszczyźnie i innych językach
 • Synteza mowy
 • Format wave

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia nie zmieniają się niezależnie od terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ZALICZENIE KURSU:

Sprawozdanie na temat przeprowadzonej w zespole analizy akustycznej (segmentacja, wstępna anotacja, ekscerpcja danych) dowolnego nagrania zawierającego wypowiedź w języku polskim.

KRYTERIA OCENY PROJEKTU:

Wyznaczniki projektu na ocenę bardzo dobrą:

 • starannie (pod względem językowym i formalnym) wykonane sprawozdanie, zawierające logiczne wnioski i poprawnie użytą terminologię;
 • prawidłowo wykonana analiza spektrograficzna z odpowiednio dobranymi parametrami;
 • poprawna segmentacja nagrania;
 • właściwa interpretacja segmentów (przypisanie symboli fonetycznych);
 • poprawna ekscerpcja danych;
 • załączenie uzyskanych danych: nagranie w formacie .wav, spis częstotliwości formantowych i spis segmentów jako pliki tekstowe, pełna analiza (projekt programu Praat) w pliku binarnym.

Braki w zakresie któregokolwiek z ww. kryteriów mogą skutkować obniżeniem oceny lub nawet zwróceniem sprawozdania do poprawy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób nadrabiania zaległości będzie indywidualnie ustalony przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe informacje nt. wiedzy o języku (fonetyka), matematyki (m.in. funkcje trygonometryczne, funkcje elementarne) i fizyki (akustyka) z zakresu szkoły średniej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Dukiewicz Leokadia, Sawicka Irena : Fonetyka i fonologia, Kraków 1999 (szczególnie część pierwsza “Fonetyka”).
 • Jassem Wiktor: Podstawy fonetyki akustycznej, Warszawa 1973.
 • Jassem Wiktor: Mowa a nauka o łączności, Warszawa 1974.
 • Laver John: Principles of phonetics, Cambride 1994.
 • Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the use of the International Phonetic Alphabet, Cambridge 1999.
 • Fant Gunnar: Acoustic Theory of Speech Production, Mouton, 1960.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Rybka Piotr: Samogłoski w gwarach Górnego Śląska i polszczyźnie ogólnej. Porównanie z wykorzystaniem danych akustycznych i artykulacyjnych (w druku).
 • Rybka Piotr: Międzynarodowy alfabet fonetyczny w slawistyce, Katowice 2015 (http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/12323).
 • Rybka Piotr: Jak badać samogłoski metodami akustycznymi?… Cz. 1, “LingVaria” 2 (18), 2014, ss. 69-90.
 • Rybka Piotr: Jak badać samogłoski metodami akustycznymi?… Cz. 2, “LingVaria” 1 (19), 2015, ss. 11-32.
Informacje dodatkowe:

Brak