Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obóz badawczy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-407-KW-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć student realizuje projekt badawczy w ramach obozu wyjazdowego lub stacjonarnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 znajomość koncepcji ogólnej metodologii nauk i podstawowych kategorii metodologicznych KLT2A_W09, KLT2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
M_W002 rozumienie specyfiki kulturoznawstwa na tle innych nauk, z uwzględnieniem historycznego procesu wyodrębniania się tej dyscypliny KLT2A_W09, KLT2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_W003 Zna współczesne stanowiska metodologicznie w kulturoznawstwie: nowe nurty etnograficzne, analiza treści i krytyczna analiza dyskursu KLT2A_W18, KLT2A_W06, KLT2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_W004 Na poziomie zaawansowanym posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz potrafi wskazać na ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KLT2A_W06 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność wyboru koncepcji metodologicznej odpowiedniej do założonych celów poznawczych KLT2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 pogłębia kompetencje w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz formułowania teorii naukowej KLT2A_K05, KLT2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi organizować pracę naukową, właściwie ocenia jej postępy KLT2A_K06 Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 znajomość koncepcji ogólnej metodologii nauk i podstawowych kategorii metodologicznych - - - - - - + - - - -
M_W002 rozumienie specyfiki kulturoznawstwa na tle innych nauk, z uwzględnieniem historycznego procesu wyodrębniania się tej dyscypliny - - - - - - + - - - -
M_W003 Zna współczesne stanowiska metodologicznie w kulturoznawstwie: nowe nurty etnograficzne, analiza treści i krytyczna analiza dyskursu - - - - - - + - - - -
M_W004 Na poziomie zaawansowanym posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz potrafi wskazać na ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wyboru koncepcji metodologicznej odpowiedniej do założonych celów poznawczych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 pogłębia kompetencje w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz formułowania teorii naukowej - - - - - - + - - - -
M_K002 Potrafi organizować pracę naukową, właściwie ocenia jej postępy - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (30h):
Warsztaty badawcze

W ramach zajęć student realizuje projekt badawczy w ramach obozu wyjazdowego lub stacjonarnego.
Szczegółowy zakres zajęć zostanie przestawiony przez osoby prowadzące zajęcia w ramach modułu. Moduł zostanie opublikowany na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć semestru letniego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

70% ocena sprawozdanie z zrealizowanych badań (z zakresu wykonywanego projektu) i przedstawienie go w formie prezentacji 20% . Dodatkowo w skład oceny końcowej wchodzi aktywność na zajęciach 10%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zostanie podana przez osoby prowadzące zajęcia w ramach warsztatów badawczych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje pracowników pod adresem: http://bpp.agh.edu.pl/?wydz=15&odR=0&doR=2016

Informacje dodatkowe:

Brak