Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
cztery
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
120
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • nauki o kulturze i religii

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  nauki o kulturze i religii 120 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Program specjalności “Nowe technologie w projektowaniu kultury” ufundowany jest na przekonaniu o potrzebie wypracowania innowacyjnych mechanizmów w wiwisekcji wszelkich obszarów najnowszej kultury w jej trzech dominujących dziś wymiarach: tradycji, performatywności i uczestnictwa, przekładających się na odpowiadającą im strukturę całego toku studiów. W odpowiedzi na szczególną rolę Wydziału Humanistycznego w misji edukacyjnej AGH, kształcenie kulturoznawcze połączone jest tu z wyraźnym naciskiem na eksperckie zajęcia o charakterze praktycznym i warsztatowym, odpowiadające na wyzwania czekające humanistów na konwergentnym i płynnym rynku pracy i kształtujące u Studentów nie tylko umiejętności przyswajania i wykorzystywania wiedzy, lecz także tak cenioną dziś wszechstronność, elastyczność i gotowość do dynamicznego przemodelowywania obszarów indywidualnej specjalizacji.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Głównym założeniem specjalności “Nowe technologie w projektowaniu kultury” jest przedstawienie innej wizji kulturoznawstwa: niezredukowanego do opisu zastanych zjawisk kultury, lecz otwierającego się na współczesne przejawy popkultury, kultury nowych mediów i świata cyfry, kształtujące się na skrzyżowaniu humanistyki i nauk technicznych. Zmianie ulegają nie tylko priorytety związane z indywidualną erudycją, dziś częściej związaną z rejestrem popularnym, ale także sposoby formułowania nowych i przeformułowywania dawnych kodów kulturowych. Kultura remiksu dotyka wszystkich, poczynając od influencerów na YouTubie czy Instagramie, a kończąc na reżyserach spektakli teatralnych, muzealnikach czy wydawcach książek, a nowoczesne metody pozyskiwania funduszy (jak crowfunding, crowdfunding udziałowy czy crowdsourcing) całkowicie zmieniają tradycyjny system finansowania kultury oparty na elitarnym mecenacie, a nie oddolnej aktywności społeczności odbiorczych i fanowskich. Czytanie wszystkich tych kodów kulturowych i kształtowanie świadomości zacierania tradycyjnych granic poszczególnych gatunków oraz rozszerzania sfery interaktywnego kontaktu z odbiorcami w znaczący sposób ułatwia bystrą orientację w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości kulturalnej i przygotowuje do multidyscyplinarnego i wieloaspektowego uczestnictwa w kulturze – zarówno w roli kreatywnego twórcy, jak i krytycznego odbiorcy treści artystycznych.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • Brak (PL)
  Brak (EN)
 • Nazwy specjalności w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów drugiego stopnia, o ile występują) :
  Nowe technologie w projektowaniu kultury (PL)
  New Technologies in Culture Design (EN)

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach specjalności “Nowe technologie w projektowaniu kultury” jest wykształcenie multidyscyplinarnych specjalistów o kompetencjach znacząco wykraczających poza stereotypowy profil absolwenta kierunku kulturoznawczego. Prócz bowiem podstawowych kursów z zakresu historii, antropologii i filozofii kultury oraz metodologii badań kulturoznawczych, niezbędnych do właściwego analizowania złożoności współczesnych multi-, inter- i transmedialnych zjawisk artystycznych, w ofercie są również innowacyjne kursy z antropologii widowisk, kultury alternatywnej, popkultury, sztuk performatywnych, współczesnego rynku muzycznego, kulturowych tendencji w projektowaniu nowych technologii, aktywności artystycznych w internecie i cyberprzestrzeni, gier komouterowych i wideo czy wystawiennictwa modowego. Z uwagi na tematykę specjalności, w siatce przedmiotów przeważają kursy o charakterze praktycznym, kształtujące konkretne kompetencje z zakresu technik digitalizacji kultury, kreatywnego pisania (creative writing), fotografii i obróbki graficznej, ambient marketingu, organizacji wydarzeń artystycznych, promocji kultury, przekładu tekstu, pozyskiwania funduszy w zbiórkach społecznościowych, tworzenia utworów audiowizualnych czy zarządzania tworzeniem treści w dużych sieciach transmedialnych.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Przy konstruowaniu programu specjalności w zakresie zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy wykorzystano badania przeprowadzone przez Centrum Karier:

  1. W programie studiów położono nacisk na zajęcia o charakterze warsztatowym i ćwiczeniowym, poszerzono repertuar zajęć praktycznych o semestralne projekty z praktykami. Wynikało to ze zgłaszanego przez absolwentów I stopnia zbyt niskiego stopnia nabycia przez nich umiejętności o charakterze praktycznym.

  2. Analizując wyniki badań prowadzonych wśród pracodawców dostrzeżono, że bardzo cenią oni kompetencje miękkie w wykształceniu naszych absolwentów, zwłaszcza zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w grupie. Postanowiono wzmocnić te kompetencje. Służy temu wprowadzenie szeregu praktycznych warsztatów nastawionych na pracę grupową, co ma na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności oraz wiedzy absolwentów w zakresie skuteczniej komunikacji w zespole, rozwiązywania konfliktów i rozstrzygania dylematów, udzielania konstruktywnej krytyki. Podczas wspólnej pracy studenci będą rozwijali swoje kompetencje badawcze, projektowe, strategiczne, ale również umiejętności współpracy w grupie i umiejętności przywódcze. Pozwoli to studentom nauczyć się myśleć kreatywnie, łamać schematy myślowe oraz planować strategiczne rozwiązania. Stały rozwój tych kompetencji i umiejętności ma duże znaczenie ponieważ większość badanych absolwentów wskazywała, że to co pozwoliło im na znalezienie pracy to miękkie kompetencje.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Nie dotyczy.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  Jednym z założeń powołania specjalności było umieszczenie w programie przykładów dobrych praktyk towarzyszących relacjom kultury i nowych technologii. Zarówno dobór zajęć teoretycznych, jak i praktycznych, uwzględnia takie tendencje w rozwoju technologii, jak nacisk na ekologię czy nurt cruelty free oraz umieszcza je w szerokim kontekście projektowania kultury przyszłości. Na dobre praktyki zwrócono uwagę także w kontekście takich aspektów projektowania kultury, jak marketing, promocja oraz funkcjonowanie rynku.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  W konstruowaniu specjalności położony został nacisk na ścisły związek pomiędzy teorią a praktyką w działaniach mających na celu projektowanie kultury. Zajęcia praktyczne proponowane w toku studiów pomyślane są jako element umożliwiający kontakt studentów ze specjalistami wykorzystującymi swoje kompetencje zawodowo w takich obszarach jak przemysł, nowe technologie informatyczne, social media, film, teatr, czy dziennikarstwo.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Wymagany jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

  Program studiów został zaprojektowany z myślą o absolwentach studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich) na kierunkach z nauk społecznych i humanistycznych oraz technicznych. Przeznaczony jest szczególnie dla absolwentów mających zainteresowania związane z nowoczesnymi trendami w kulturze ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nowoczesnych i innowacyjnych technologii na kształtowanie nowych i transformację dawnych form i aktywności artystycznych. Specjalność zaprojektowana została z myślą o Studentach oczekujących nowoczesnego podejścia do badania kultury i popkultury we wszystkich ich przejawach: performatywnych, cyfrowych, konwergentnych czy intermedialnych, odpowiadających specyfice tworzenia treści na wszelkich platformach medialnych: od teatru, filmu i literatury przez media społecznościowe po gry komputerowe i franczyzy światotwórcze.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Zasady rekrutacji określa Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

  Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia
  Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według wzoru:
  W = wE · E + wS · S (5)
  gdzie:
  E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności
  i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0÷100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt.eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;
  S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;
  wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego 0,6;
  wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych 0,4
  studiów magisterskich;
  wE + wS = 10
  W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce dokonuje się przeliczenia średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.
  Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego na studiach pierwszego stopnia
  składanego w formie pisemnej w tym samym roku akademickim.
  Zakres egzaminu kierunkowego, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 20
  Maksymalna liczba studentów: 40

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 100 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 98 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 47 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 73 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 0 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 0 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 61 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Nie dotyczy.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Student jest wpisywany na kolejny semestr jeśli zaliczył wszystkie wymagane programem przedmioty.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Student jest wpisywany na kolejny semestr z deficytem punktowym, który nie może przekraczać łącznie 12 ECTS. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  12
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Nie dotyczy.

  Semestry kontrolne:
  0
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  O odbywanie studiów według indywidualnego program studiów (w tym planu studiów) może się starać w szczególności student:
  1) szczególnie uzdolniony i wyróżniający się w nauce;
  2) niepełnosprawny;
  3) znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej;
  4) biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;
  5) pragnący odbyć część studiów w innej uczelni;
  6) studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;
  7) wybrany do kolegialnego organu Uczelni;
  8) w stosunku do którego potwierdzono efekty uczenia się.

  Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów. Studiowanie wg IPS nie zwalania studenta z uczestnictwa w zajęciach.
  Rada Wydziału Humanistycznego postanawia, że o IPS studenci I roku studiów pierwszego stopnia mogą ubiegać się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii Dziekana.

  Procedura starania się o Indywidualny Program Studiów i jego realizacja:
  Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów wraz z uzasadnieniem należy kierować do Prodziekana ds. Współpracy i Studentów. Wniosek z uzasadnieniem należy złożyć
  w dziekanacie bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Wraz z wnioskiem Student zobowiązany jest przedłożyć Prodziekanowi do akceptacji semestralny plan studiów.
  Student może się zwrócić do Prodziekana z prośbą o zgodę na to, by okresem rozliczeniowym był rok akademicki, a nie semestr studiów (w przypadku, gdy indywidualny program studiów dotyczy zajęć w ramach więcej niż jednego semestru).
  Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
  indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia; modyfikacji formy i terminów zaliczeń i egzaminów; modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów; modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta; zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu
  z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.
  Prodziekan wyznacza opiekuna naukowo-dydaktycznego, który na bieżąco (przynajmniej dwukrotnie w semestrze) weryfikuje realizację przez studenta semestralnego planu studiów zatwierdzonego przez Prodziekana Wydziału.

  Odbywanie części studiów w innej uczelni:
  Student który planuje odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem dopełnić następujących warunków:
  - przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym programie studiów; Prodziekan zatwierdza porozumienie, określając, jakie przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
  - uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).

  Zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią dokonane zostaje po powrocie studenta
  i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz uzyskanych ocen.
  Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Prodziekan Wydziału
  z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie studiów AGH § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr.

  Sprawy, które nie zostały ujęte w niniejszym zbiorze zasad określa Regulamin Studiów AGH.

  Zgodnie z Regulaminem Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia AGH z 1.10 2017 rozdział 9

  Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na odbywanie studiów według indywidualnego
  programu studiów, w tym planu studiów, w szczególności w przypadku studentów:
  1) szczególnie uzdolnionych i wyróżniających się w nauce;
  2) niepełnosprawnych;
  3) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  4) biorących udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub
  międzynarodowym;
  5) pragnących odbyć część studiów w innej uczelni;
  6) studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów;
  7) wybranych do kolegialnego organu Uczelni;
  8) w stosunku do których potwierdzono efekty uczenia się;
  9) cudzoziemców odbywających kurs języka polskiego.
  2. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na:
  1) indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia;
  2) modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów;
  3) modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów;
  4) modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć, w miarę możliwości, poprzez wybór grupy
  zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego
  programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;
  5) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym przedmiot
  lub zajęcia.
  3. Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów.
  4. Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów należy złożyć do Dziekana
  Wydziału wraz z uzasadnieniem, bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej
  podstawę do jego udzielenia.
  5. Zasady odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu
  studiów, określa Rada Wydziału, przy czym odbywanie takich studiów nie może prowadzić
  do zmiany w zakresie kierunkowych efektów kształcenia oraz modułów zajęć uznanych
  przez właściwą Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku studiów, poziomie i
  profilu kształcenia ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny
  określać w szczególności procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna
  naukowo-dydaktycznego studenta oraz sposób zatwierdzania semestralnych planów zajęć.
  6. Organizację potwierdzania efektów uczenia się określa Senat w drodze odrębnej uchwały.
  7. Student pragnący odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny
  plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem
  dopełnić następujących warunków:
  1) przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie
  student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym
  programie studiów; Dziekan Wydziału zatwierdza porozumienie, określając, jakie
  przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
  2) uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to
  wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).
  8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią
  dokonane zostaje po powrocie studenta i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej
  uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich
  programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz
  uzyskanych ocen. Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Dziekan
  Wydziału z uwzględnieniem zasad określonych w § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest
  złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie
  właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr, chyba że Dziekan Wydziału ustali inny
  termin ze względu na organizację zajęć w innej uczelni.

  Rekrutacja na specjalność będzie prowadzona po zakończeniu rekrutacji na kierunek i będzie oparta na deklaracjach studentów, odnośnie tego, którą specjalność wybierają. Jednak warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby studentów (minimum 20 osób).

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Nie dotyczy

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Student wybiera jedną spośród dwóch specjalności oferowanych w ramach studiów kulturoznawczych, a także fakultety zgodnie z listą ogłoszonych kursów obieralnych. W przypadku zbyt małej liczby chętnych (poniżej 20 osób) specjalność może nie zostać uruchomiona.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Nie dotyczy.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku kulturoznawstwo ma formę ustną i odbywa się przed Komisją. Komisja musi posiadać trzyosobowy skład. Przewodniczącym Komisji jest Dziekan lub osoba przez niego upoważniona. Członkami Komisji są: promotor pracy i recenzent pracy. W wyjątkowych sytuacjach nieobecności jednego z członków Komisji, wyznacza on zastępstwo
  w porozumieniu z Dziekanem lub Przewodniczącym Komisji.
  Egzamin dyplomowy obejmuje:
  • prezentację pracy,
  • dyskusję dotyczącą pracy,
  • egzamin ustny.
  Recenzje są jawne i do wglądu studenta; może on w Dziekanacie odebrać ich kopię.
  Zakres tematyczny egzaminu ustnego wynika z zakresu treści merytorycznych przedmiotów
  w czasie trwania studiów. Podczas egzaminu studentowi zostaną postawione przez Komisję minimum trzy pytania, których zakres merytoryczny musi znacząco wykraczać poza treści pracy magisterskiej.

  Ocena egzaminu dyplomowego (magisterskiego) ustalana jest w oparciu o średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na wszystkie postawione przez Komisję pytania (§ 26 p. 11 Regulaminu Studiów AGH).

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Wynik ukończenia studiów wyższych wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen (§27 p. 2, 3, 4 Regulaminu Studiów AGH):
  • średniej ocen ze studiów (którą przygotowuje dziekanat wg §14 Regulaminu Studiów AGH i dołącza do teczki studenta) – waga 0,6
  • ostatecznej oceny pracy dyplomowej – waga 0,2
  • oceny egzaminu dyplomowego – waga 0,2.
  Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję o nadaniu właściwego tytułu (magistra), co zostaje odnotowane w protokole. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Komisji Egzaminacyjnej lub osoby wyznaczone do ich zastępowania. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem oceny oraz wynik ukończenia studiów ogłasza Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w obecności jej członków bezpośrednio po jego złożeniu (§26 p.12, 13, 14 Regulaminu Studiów AGH). Egzamin dyplomowy kończy się stwierdzeniem Przewodniczącego Komisji o nadaniu tytułu (magistra).

  Komisja Egzaminacyjna może przyznać wyróżnienie absolwentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria (wymienione w §27 p.7 Regulaminu Studiów AGH):
  a) złożył pracę dyplomowej i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie,
  b) uzyskał średnią ze studiów (pierwszego lub drugiego stopnia) powyżej 4,71,
  c) uzyskał bardzo dobrą ocenę z pracy dyplomowej,
  d) uzyskał bardzo dobrą ocenę z egzaminu dyplomowego, zdanego w letniej sesji egzaminacyjnej.
  Przyznanie wyróżnienia należy odnotować w protokole z egzaminu.
  Potwierdzeniem wyróżnienia będzie odpowiedni dokument dołączony do dyplomu ukończenia studiów.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  Brak.