Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty dziennikarskie i kreatywnego pisania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-105-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Pajchert Barbara (bpajchert@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia są nastawione na połączenie teorii z praktyką. Studenci poznają najważniejsze prasowe gatunki dziennikarskie a następnie nabytą wiedzę wykorzystują w praktyce dziennikarskiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych oraz rozumie zróżnicowanie języka polskiego, związane z ich funkcjonowaniem. KLT2A_W16, KLT2A_W23 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę na temat zmian zachodzących w obszarze kultury z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów. KLT2A_W12 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 umiejętnie rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do założeń światopoglądowych lub tradycji kulturowych oraz stawia i uzasadnia tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych. KLT2A_U10, KLT2A_U09 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych zgodnie z warsztatem pracy dziennikarza. KLT2A_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji wokół stworzonych prac dziennikarkich. KLT2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych oraz rozumie zróżnicowanie języka polskiego, związane z ich funkcjonowaniem. - - - - - - - - + - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zmian zachodzących w obszarze kultury z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 umiejętnie rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do założeń światopoglądowych lub tradycji kulturowych oraz stawia i uzasadnia tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych zgodnie z warsztatem pracy dziennikarza. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji wokół stworzonych prac dziennikarkich. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (30h):

Cel:
Celem warsztatów jest zapoznanie studentów ze specyfiką zawodu oraz podstawami warsztatu dziennikarza prasowego. Zajęcia kładą nacisk na praktykę. Ważnym elementem będzie analiza poszczególnych gatunków dziennikarskich oraz tworzenie własnych tekstów. Wykorzystując doświadczenie zawodowe prowadzącego, studenci poznają metody pracy dziennikarskiej, techniki zbierania informacji oraz zasady konstruowania poprawnej i komunikatywnej wypowiedzi prasowej.
Program ogólnie:
Jak powinien pisać dziennikarz? Dlaczego niektóre teksty prasowe są nudne, chaotyczne i bełkotliwe? Czym różni się język literacki od języka potocznego i języka dziennikarskiego? Cechy dobrego tekstu prasowego: kompozycja, konstrukcja, styl, język. Zbieranie i weryfikacja informacji. Selekcja informacji. Jak oddzielić to, co ważne od tego, co nieistotne. Obiektywizm w tekście informacyjnym – fakty a opinie i komentarze. Podobieństwa i różnice w wypowiedziach dziennikarskich – wskazanie cech charakterystycznych dla poszczególnych gatunków wypowiedzi dziennikarskiej: informacja, relacja, komentarz, recenzja, felieton, wywiad, reportaż.
Szczegółowy program:

1. Cechy dobrego dziennikarza. Wiedza zawodowa – niezbędne umiejętności – etyka dziennikarska – odpowiedzialność – społeczna ocena zawodu. Cechy dobrego tekstu prasowego: faktografia, język, kompozycja.
2. Różnice w stylistyce tekstów prasowych: informacja, relacja, komentarz, sprawozdanie, recenzja, felieton, reportaż, wywiad. Gatunki internetowe oraz gatunki pogranicza.
3. Tytuł i lead. Rodzaje tytułów – dobre i złe tytuły. Lead i jego rola w tekście.
4. Ćwiczenia: samodzielne redagowanie informacji. Informacja – podstawowa forma wypowiedzi dziennikarza newsowego – dokumentacja i techniki zbierania wiadomości, zasady konstrukcji informacji prasowej – prosty i precyzyjny język.
5. Ćwiczenia: krótkie formy informacyjne: zapowiedź, wzmianka, flesz.
6. Ćwiczenia: sprawozdanie i relacja.
7. Ćwiczenia: recenzja. Między informacją a krytyką. Sztuka argumentacji. Jak wiarygodnie przekonywać do własnych opinii i ocen.
8. Ćwiczenia: wywiad. Typologia, struktura, cele wywiadów. Wywiad ciekawy i nudny. Przygotowanie do wywiadu: zbieranie informacji o rozmówcy, sporządzanie listy pytań, rodzaj stawianych pytań – pytania zamknięte, pytania otwarte, dialog.
9. Ćwiczenia: felieton. Funkcja, kompozycja, styl. Czy każdy może być felietonistą?
10. Analiza tekstów przygotowanych przez studentów. Najczęściej popełniane błędy. Merytoryczna ocena tekstów pod kątem atrakcyjności tematu, stylu i języka.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność, zaangażowanie, ćwiczenia praktyczne.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunki zaliczenia:
Aktywność i zaangażowanie (50%).
Wykonywanie ćwiczeń praktycznych, napisanie wszystkich zadanych tekstów i punktualność w ich dostarczaniu (tzw. deadline).
Teksty oceniane będą pod względem umiejętności językowych oraz zasad konstruowania tekstów prasowych. Student jest oceniany także pod pomysłowości, staranności i rzetelności wykonania poszczególnych zadań.
Uwaga!!!
Wymagana obecność (co najmniej 13 z 15 zajęć)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane na indywidualnych konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student potrafi wskazać podstawowe różnice między gatunkami. Rozróżnia style wypowiedzi.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adams Sally, Hicks Wynford, Wywiad dziennikarski, WUJ 2007
Biblia dziennikarstwa, red. Andrzej Skworz, Andrzej Niziołek, Znak 2010
Bortnowski Stanisław, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2003.
Harcup Tony, Dziennikarstwo, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi 2010,
Stuart Allan, Newsy w sieci: Internet i dziennikarstwo, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008
Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Kaliszewski Andrzej, Furman Wojciech, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006, 2010;
Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Kaliszewski Andrzej, Snopek Jerzy, Furman Wojciech, Prasowe gatunki dziennikarskie, Poltext, 2014;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Redaktor Barbara Pajchert ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie dziennikarskie. Pracowała w prasie (dzienniki i tygodniki), telewizji (TVN, TVP1, TVP2, TVP Kraków) oraz portalu internetowym onet.pl.
W “Gazecie Krakowskiej” pisała teksty, była wydawcą i redaktorem oraz kierownikiem Działu Informacje. W tygodniku “Przekrój” zajmowała się przede wszystkim reportażem. Za reportaż „Jezioro z trupią czaszką” otrzymała w 2002 roku Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Stefana Myczkowskiego.
W 2002 roku rozpoczęła współpracę z telewizją TVN („Uwaga” i „Superwizjer”), gdzie zrealizowała kilkadziesiąt reportaży społecznych i śledczych. Trzykrotnie nominowana do nagrody za reportaż podczas Festiwalu Reportażu Telewizyjnego Camera Obscura w Bydgoszczy. Współpracowała także z publiczną TVP1 (program „Cienie PRL-u"), TVP2 (talk-show “Opowiedz nam swoją historię”) oraz TVP Kraków (Studio dokumentu i reportażu Kontrapunkt). W portalu onet.pl tworzyła od podstaw telewizję internetową Onet.tv oraz była wydawcą strony głównej portalu.
Od 2011 współpracownik, a od 2016 – pracownik (asystent) Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Prowadzi zajęcia/warsztaty telewizyjne, prasowe, redakcyjne oraz dziennikarstwa multimedialnego on-line. Jest też zastępcą Kierownika Laboratorium Grafiki Medialnej i Laboratorium Fotograficznego UPJP2 oraz członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyki Mediów.
Ponadto:
Członek zarządu stowarzyszenia naukowego Instytut Badań nad Cywilizacjami, a także członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS). Publikuje w branżowych pismach SDP – Forum i Bez wierszówki.

Informacje dodatkowe:

Brak.