Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kultura artystyczna w społeczeństwie współczesnym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-110-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Dębicki Jacek (jackdeb@autocom.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zyskuje pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych prądów sztuki współczesnej. KLT2A_W06, KLT2A_W02, KLT2A_W03
M_W002 Student zyskuje pogłębioną wiedzę na temat metod badania i interpretacji współczesnych dzieł sztuki. KLT2A_W06, KLT2A_W02
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi interpretować współczesne zjawiska z obszaru sztuki. KLT2A_U04
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student kształtuje swoje kompetencje społeczne w obszarze otwartości na nowe idee i metody. KLT2A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zyskuje pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych prądów sztuki współczesnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zyskuje pogłębioną wiedzę na temat metod badania i interpretacji współczesnych dzieł sztuki. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi interpretować współczesne zjawiska z obszaru sztuki. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student kształtuje swoje kompetencje społeczne w obszarze otwartości na nowe idee i metody. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Kultura artystyczna w społeczeństwie współczesnym

1. Dziewiętnastowieczne źródła sztuki XX wieku.
2. Impresjonizm, protoekspresjonizm, ekspresjonizm i neoekspresjonizm.
3. Malarstwo fowistów, przewrót kubistyczny i futuryzm.
4. Powstanie sztuki abstrakcyjnej oraz rola i znaczenie sztuki abstrakcyjnej w kulturze XX i XXI wieku.
5. Sztuka okresu międzywojennego (awangarda rosyjska, suprematyzm, konstruktywizm, neoplastycyzm, malarstwo metafizyczne, dadaizm, surrealizm, École de Paris) i jej wpływ na kulturę artystyczną II połowy XX wieku.
6. Malarstwo w II połowie XX wieku (nurt figuratywny, nurt abstrakcyjny, malarstwo informel, pop-art, happening, environment, op-art, hiperrealizm).
7. Instalacje, minimalizm i sztuka konceptualna.
8. Rzeźba w sztuce II połowy XX wieku.
9. Architektura w sztuce II połowy XX wieku.
10. Nowe media a sztuka XX i XXI wieku.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

O ocenie końcowej decyduje ocena z egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność 20%
Ocena z egzaminu 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane na indywidualnych konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Dobra znajomość historii i kultury XX wieku.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo. Rzeźba. Architektura. Wybrane zagadnienia plastyki współczesnej, Warszawa 1972;
- U. Czartoryska , Od pop-artu do sztuki konceptualnej , WAiF Warszawa 1973.
- P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, PWN, Warszawa 1984.
- T. Pawłowski, Happening, W.A.I.F., Warszawa 1988.
- M. Porębski, Granica współczesności 1909-1925, W.A.I.F., Warszawa 1989.
- B. Rose, Malarstwo amerykańskie dwudziestego wieku, WaiF, Warszawa 1991.
- P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu, Rebis, Poznań 1999.
- Sztuka świata, tom 9 i 10, Arkady, Warszawa 1999.
- M. Hussakowska, Minimalizm. Minimalizm w sztukach wizualnych. Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków 2003.
- Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1997 (i następne wydania).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak