Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Koncepcje i narzędzia współczesnego muzealnictwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-112-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

prezentacja podstawowych nurtów współczesnego muzealnictwa w kontekście przemian technologicznych i kulturowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawową typologię i funkcje muzeów działających na terenie Polski i Europy. KLT2A_W13, KLT2A_W07 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu muzeologii. KLT2A_W03 Egzamin
M_W003 Zna podstawy prawne działalności muzeów w Polsce. KLT2A_W10 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi omówić reprezentacyjne przykłady współczesnych polskich i europejskich muzeów. KLT2A_U05, KLT2A_U09 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi interpretować procesy zmian zachodzące we współczesnej muzeologii. KLT2A_U18, KLT2A_U11 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia oraz roli muzeów w procesach ogólnokulturowych. KLT2A_K09 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawową typologię i funkcje muzeów działających na terenie Polski i Europy. + - - - - - - - + - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu muzeologii. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy prawne działalności muzeów w Polsce. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi omówić reprezentacyjne przykłady współczesnych polskich i europejskich muzeów. - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi interpretować procesy zmian zachodzące we współczesnej muzeologii. + - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia oraz roli muzeów w procesach ogólnokulturowych. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Podstawy współczesnego muzealnictwa

1. Typologia i funkcje muzeów:
a. typologia Z. Żygulskiego jun.:
- muzea artystyczne;
- muzea historyczne i archeologiczne;
- muzea etnograficzne;
- muzea techniczno-naukowe;
- muzea przyrodnicze.
b.typologia ideowa J. Świecimskiego;
- idea apoteozy;
- idea rozpoznania wartości naukowej obiektu muzealnego;
- idea upowszechnienia wiedzy i dydaktyzmu;
- idea podporządkowania muzeów i wystaw czynnikowi estetycznemu.
2. Nowa muzeologia:
- przesłanki ideowe nowej muzeologii;
- główni teoretycy;
- główne założenia;
- muzea interaktywne i multimedialne;
- europejskie przykłady adaptacji nowej idei;
- polskie przykłady adaptacji nowej idei.
3. Muzeum przyszłości:
- przewrót audiowizualny i rewolucja cyfrowa a muzealnictwo;
- nowoczesne metody zarządzania muzeum;
- muzea on-line;
- muzeologia neuronalna.

Zajęcia warsztatowe (15h):
Zajęcia warsztatowe – studia przypadku

Funkcjonowanie wybranych muzeów:
- Muzeum Ośrodka Historii Techniki AGH;
- Zamek Królewski na Wawelu;
- Muzeum Narodowe w Krakowie;
- Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie;
- Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Fabryka Emalia Oskara Schindlera;
- Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Rynek Podziemny.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenie terminu pierwszego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: bez zasad
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: bez zasad
Sposób obliczania oceny końcowej:

O ocenie końcowej decyduje wynik egzaminu obejmującego tematykę ćwiczeń i wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna znajomość historii kultury europejskiej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
- M. Borusiewicz, Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012.
- D. Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo” t. 49, s. 200-212.
- W. Gluziński, U podstaw muzeologii, Warszawa 1980.
- E. Kowalska, E. Urbaniak (red.), Muzeum XXI wieku – teoria i praxis, Gniezno 2010.
- E. Maczek, Muzeologia w Polsce. Muzea nauki i techniki, parki narodowe i instytucje wspierające, Dijon 2001.
- M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia, Kraków 2005.
- J. Świecimski, Propozycja nowej typologii muzeum i wystaw muzealnych – jej przydatność praktyczna, „Opuscula muzealia” z. 10, s. 287-303.
- Z. Żygulski jun., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
- E. Chomicka (red.), Muzeum etnograficzne w XXI wieku. Tradycja, nowoczesność, zmiana, Warszawa 2009.
- M. Pabich, O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu, Łódź 2004.
- J. Paget i inni (red.), Muzea i uczenie się przez całe życie – podręcznik europejski, Warszawa 2013.
- M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice 2006.
- I. Wojnar, Muzeum czyli trwanie obecności, Warszawa 1991.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Anna Olszewska, Joanna Gancarczyk, Wyszukiwanie wizualne w obiegu kultury: deskryptory i tagowanie, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji, seria: projektowanie komunikacji, t. 6, Wrocław 2017, s. 177-191

Anna Olszewska, Cyfrowe narzędzia w ekspertyzie odbitek graficznych: zrealizowane projekty oraz możliwości ich rozwinięcia na potrzeby studiów wizualnych [w:] Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 2015, LX, s. 273-285

Anna Olszewska, Joanna Gancarczyk, Wyszukiwanie wizualne w obiegu kultury: doświadczenia użytkowników, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica, IX, 2 [w druku]

Anna Olszewska, Joanna Gancarczyk, Museum as a visual lab? Culture-technology networks in CBIR projects, Studia humanistyczne AGH, 2, 2017, [w druku]

Anna Olszewska, Cyfrowe repozytorium grafiki jako narzędzie edukacji i badań nad kulturą: o pierwszej edycji katalogu PAUart, Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych, XIII (2015), s. 13 – 22

Anna Olszewska, Zbawienie w muzeach sztuki [w:] J. Dębicki, Z. Pasek, K. Skowronek [red.], Poza kulturą nie ma zbawienia, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014, s. 193 – 206

Marcin Wądołowski, P. Roszak-Kwiatek, Kultura ludowa Beskidu Śląskiego na ekspozycji Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, “Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 2014/2, s. 101-115, ISSN 2353-2734

Marcin Wądołowski, Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach – tradycja a współczesność, przyjęta do druku publikacja pokonferencyjna UJK w Kielcach.

Informacje dodatkowe:

Brak