Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Digitalizacja zasobów kultury
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-113-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy w zespołach zajmujących się archiwizacją i udostępnianiem w formie cyfrowej zabytków architektury oraz kolekcji muzealnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych konieczną do digitalizacji dziedzictwa kulturowego KLT2A_W21, KLT2A_W24 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazać sposoby digitalizacji właściwe dla danego typu zbiorów. Potrafi w stopniu zaawansowanym korzystać z zasobów cyfrowych dokumentujących dziedzictwo kulturowe KLT2A_U09, KLT2A_U01 Projekt
M_U002 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów KLT2A_U10 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest przygotowany do szybkiego opanowania zasad digitalizacji wskazanego mu zasobu dziedzictwa kulturowego. KLT2A_K03, KLT2A_K06, KLT2A_K04 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Jest przygotowany do pracy w zespołach pracujących nad digitalizacją zasobów. KLT2A_K09 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 10 0 0 20 0 0 0 0 15 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada gruntowną wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych konieczną do digitalizacji dziedzictwa kulturowego + - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać sposoby digitalizacji właściwe dla danego typu zbiorów. Potrafi w stopniu zaawansowanym korzystać z zasobów cyfrowych dokumentujących dziedzictwo kulturowe + - - - - - - - + - -
M_U002 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów + - - + - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest przygotowany do szybkiego opanowania zasad digitalizacji wskazanego mu zasobu dziedzictwa kulturowego. + - - + - - - - + - -
M_K002 Jest przygotowany do pracy w zespołach pracujących nad digitalizacją zasobów. + - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Digitalizacja dziedzictwa kulturowego_ wykład

Na wykładach omówione zostaną wybrane przykłady projektów digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego (m.in. Polona, Bernstein Memory of Paper, Cyfrowa Małopolska, Artiste, PAUart). Zróżnicowana zawartość prezentowanych repozytoriów wymagała od ich twórców umiejętności wyboru odpowiednich metod digitalizacji. Historie ich powstawania pozwolą na zaprezentowanie szeregu zadań i narzędzi wykorzystywanych we współczesnym muzealnictwie cyfrowym.

Ćwiczenia projektowe (20h):
Digitalizacja dziedzictwa kulturowego – ćwiczenia

Ćwiczenia mają za zadanie przygotować studentów do pracy w zespołach zajmujących się archiwizacją i udostępnianiem w formie cyfrowej zabytków architektury oraz kolekcji muzealnych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zasadami działania repozytoriów cyfrowych, poznać aplikacje, które umożliwiają ich konstrukcję oraz pełne wykorzystanie.

Zajęcia warsztatowe (15h):
digitalizacja_warsztaty

zajęcia warsztatowe mają za zadanie przygotować studentów do pracy w zespołach zajmujących się archiwizacją i udostępnianiem w formie cyfrowej zabytków architektury oraz kolekcji muzealnych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zasadami działania repozytoriów cyfrowych, poznać aplikacje, które umożliwiają ich konstrukcję oraz pełne wykorzystanie.
Uczestnicy zajęć warsztatowych będą mieli za zadanie wykonać pracę projektową, która polegać będzie na cyfrowym zarchiwizowaniu wskazanej grupy zabytków lub eksponatów. Prezentacja projektów przewidziana jest podczas zajęć.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Zajęcia warsztatowe: metody aktywizacyjne (dyskusja problemowa) projektowe i praktyczne
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenie terminu pierwszego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: bez zasad
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: bez zasad
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: zajęcia o charakterze praktycznym, wymagają zaangazowania studenta w wykonywanie zadań
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się projekt 80%, prezentacja pracy 10%, aktywny udział w zajęciach 10%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:
Bunsch E., Sitnik R, Proces digitalizacji 3D. Od założeń do dokumentacji cyfrowej, „Muzealnictwo”, 52, 2011, s. 48-53.
Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania: raport z prac Grupy Ekspertów ds. Digitalizacji powołanej w ramach NIMOZ, E. Bunsch et al. [oprac.] [dokument elektroniczny: http://www.nimoz.pl/pobierz/474.html].
Digitalizacja piśmiennictwa, D. Paradowski [red.], Warszawa 2010.
Kościuk J., Modern 3D scanning in modeling, documentation and conservation of architectural heritage / Współczesne skanowanie laserowe 3D w modelowaniu, dokumentacji i konserwacji zabytków architektury, „Widomości Konserwatorskie”, 32, 2013, s. 82-88.
Lewis P. H. et al., An integrated content and metadata based retrieval system for art., [w:] CIVR'03 Proceedings of the 2nd international conference on Image and video retrieval, Urbana-Champaign, IL, 2003 s. 91-100.
Nahotko M., Metadane dla obiektów kultury, [w:] ePublikacje Instytutu INiB UJ. [dokument elektroniczny: http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z1/nahotko.pdf].
Torowska J., Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego: aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Anna Olszewska

Sztuka i informacja w czasach obrazów cyfrowych, Mocak Forum, nr 2/2015, (11), s. 18-23

Cyfrowe narzędzia w ekspertyzie odbitek graficznych: zrealizowane projekty oraz możliwości ich rozwinięcia na potrzeby studiów wizualnych / Digital tools in the analysis of the prints: realised projects and the possibilities of their develpoment for the needs of visual studies ,Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,2015, LX, s. 273-285

Informacje dodatkowe:

Brak