Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-116-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ma za zadanie wykształcenie u studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawa autorskiego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat instytucji zajmujących się ochrona dziedzictwa kulturowego KLT2A_W14, KLT2A_W10 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę na temat podstawowych przepisów regulujących ochronę dziedzictwa kulturowego KLT2A_W13, KLT2A_W10 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wszcząć i przeprowadzić prawne procedury ochronne dotyczące artefaktów dziedzictwa kulturowego KLT2A_U08, KLT2A_U09, KLT2A_U22 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zidentyfikować artefakt przynależny do dziedzictwa kulturowego KLT2A_U01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współdziałać ze specjalistami w zakresie identyfikacji zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego KLT2A_K03, KLT2A_K04, KLT2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Potrafi współdziałać z samorządem, instytucjami NGO, hobbystycznymi KLT2A_K08 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat instytucji zajmujących się ochrona dziedzictwa kulturowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat podstawowych przepisów regulujących ochronę dziedzictwa kulturowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wszcząć i przeprowadzić prawne procedury ochronne dotyczące artefaktów dziedzictwa kulturowego + - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi zidentyfikować artefakt przynależny do dziedzictwa kulturowego + - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współdziałać ze specjalistami w zakresie identyfikacji zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego + - - - - - + - - - -
M_K002 Potrafi współdziałać z samorządem, instytucjami NGO, hobbystycznymi + - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Zajęcia z tego przedmiotu będą podzielone na dwie części: wykładową, w której studenci nabędą podstawową wiedzę na temat podstawowych pojęć i regulacji prawnych dotyczących przedmiotu zajęć, oraz część warsztatową, w trakcie której sami nauczą się:
- rozpoznawać i identyfikować prawnie najczęstsze wykroczenia i przestępstwa przeciw zabytkom i innym przedmiotom ochrony dziedzictwa kulturowego ,
- umieć podjąć skuteczne działania w sytuacji rozpoznania głównie materialnego, lecz także niematerialnego obiektu dziedzictwa kulturalnego i podjąć skuteczne – na ile to możliwe – działania zmierzające do ich zabezpieczenia i przekazania następnym pokoleniom.
Pojęcie dziedzictwa kulturowego należy – moim zdaniem rozumieć bardzo szeroko. W przypadku dziedzictwa materialnego będą tu więc wchodzić nie tylko artefakty mające wartość artystyczną i/lub będące elementami polskiej kultury narodowej, lecz także kultury i artefaktów kulturowych innych narodów, zarówno mniejszości narodowych, narodów, których terytoria przejęliśmy po II wojnie światowej, jak i szerzej – kultury europejskiej.
Wprawdzie polski system prawny (przez który należy rozumieć zarówno prawo państwowe, jak i konwencyjne) zapewnia dostateczną ochronę dziedzictwa kulturowego, lecz w sferze wykonawczej jest mało skuteczny. Dlatego, oprócz wiedzy na temat prawnych unormowań ochrony zabytków, studenci powinni posiąść także wiedzę na temat procedur administracyjno – prawnych przymuszających zobowiązane organy administracyjne do działania. A także umiejętności własnego działania. Dlatego zajęcia rozpoczniemy od próby objęcia ochroną konserwatorską krzyża na cmentarzu cholerycznym w Skrzeszowicach. Wprawdzie skutek naszych działań jest wątpliwy, lecz studenci powinni znać w praktyce procedury administracyjne obowiązujące w takich przypadkach. Oczywiście w kolejnych latach będziemy wskazywać inne obiekty. Ponadto powinni znać zasady działania organizacji społecznych, zajmujących się ochroną i restytucją dziedzictwa kulturowego.
III. Program wykładów
1.Podstawowe pojęcia dotyczące przedmiotu ochrony: dziedzictwo kultury, dobro kultury, zabytek, dzieło sztuki, artefakt o znaczeniu kulturowym.
2. Szczególne zabytki i artefakty o znaczeniu kulturowym: zabytek archeologiczny, podwodny, nowa kategoria – zabytek militarny.
3. Obowiązki i uprawnienia organów administracji państwowej i samorządowej. Obowiązki i uprawnienia związków wyznaniowych.
4. Administracyjna ochrona dziedzictwa kulturowego: rejestr zabytków, pomnik historii, park kulturowy, teren ochronny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nadzór archeologiczny przy wznoszeniu budowli i dróg. Nadzów konserwatorski
5. Zasady wywozu zabytków za granicę z uwzględnieniem zmian w ustawie z roku 2010.
6. Wykroczenia i przestępstwa przeciw dziedzictwu kultury.
7. Prawo cywilne: ochrona w obrocie zabytkami i ograniczenia w prawie własności właścicieli i posiadaczy samoistnych.
8. Ochrona dziedzictwa narodowego w prawie unijnym, i konwencyjnym.
9. Zasady procedury administracyjno – prawnej i odwoławczej.
10. Działanie poprzez struktury pozarządowe – casus Stowarzyszenia Aktywnej Ochrony Cmentarzy Wojennych i Towarzystwa Jurajskiego.

Zajęcia praktyczne (10h):
Praktyka: co możemy zrobić?

1. Co możemy zrobić ? Wszczęcie procedury objęcia opieką konserwatorską zabytkowego krzyża na cmentarzu cholerycznym w Skrzeszowicach gm. Kocmyrzów – Luborzyca.
2. Co możemy zrobić? Spotkanie z Piotrem Ormanem, prezesem Towarzystwa Jurajskiego, lub dr Dominikiem Surowcem (ASP) prowadzącymi prace nad odnowieniem cmentarza wojennego w Kotowicach,
2. Światowy rynek sztuki i jego dewiacje (literatura: J. Chrościcki, Światowy rynek sztuki, w: Prawnokarna ochrona … s. 31 – 54, K. Zeidler, Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury z perspektywy europejskiej, ibidem, s. 217 – 241,
3. Niszczenie zabytków w Polsce (literatura: R. Krawczyk, Modus operandi niszczenia zabytków nieruchomych w Polsce, w: Prawo ochrony zabytków… ss. 508 – 521, W. Pływaczewski, Wandalizm z perspektywy ochrony dziedzictwa kultury – diagnoza zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, ibidem ss. 521 – 551, P. Ogrodzki, Przestępczość przeciw zabytkom (współpraca organów ścigania z instytucjami kultury i służbą ochrony zabytków w jej zwalczaniu), w: Prawnokarna ochrona … ss 115 -136)
4. Co możemy zrobić? Podjęcie prac nad restytucją cmentarza wojennego z I wojny światowej w Zalesiu gm. Iwanowice wespół z członkami Towarzystwa Jurajskiego. Alternatywnie: współpraca z Towarzystwem Jurajskim przy renowacji cmentarza w Kotowicach
6. Krótka wycieczka w rejonie Parku Krakowskiego w celu znalezienia pozostałości po dzielnicy niemieckiej – znikające napisy NA (Not Ausgang) przy schronach pod kamienicami, słynne „V” malowane przez Niemców, stalowe drzwi do schronów, niemieckie schrony przeciwlotnicze w Parku Krakowskim. Zorganizowane wespół ze Stowarzyszeniem „Rawelin”.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego konieczne jest zaliczenie zajęć praktycznych polegające na aktywnym w nich uczestnictwie oraz zabieraniu głosu w dyskusji podczas zajęć 20% .

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia praktyczne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to ocena z kolokwium 80%. Do przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego konieczne jest zaliczenie zajęć praktycznych polegające na aktywnym w nich uczestnictwie oraz zabieraniu głosu w dyskusji podczas zajęć 20% .

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, studentka wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności w zakresie, formie i czasie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ze względu na stopień trudności przedmiotu (w szczególności dla humanistów) wskazana jest obecność na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:
1. K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wyd, Wolters Kluwer business, Warszawa 2007 (podręcznik podstawowy, o ile ukaże się jego wznowienie obejmujące stan prawny po 2010 r.),
2. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, red. M. Późniak-Niedzielska, Wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2015, rozdz. IV,
3. Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 23 – 34, 42 – 141, 209 – 302, 343 – 395, 458 – 469,
4. Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury, red. J. Kaczmarek, Wyd. Zakamycze 2006, ss. 31 – 54, 115 – 136.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organizowane przez CTT AGH ostatnie – 2014 ). Publikacje: http://bpp.agh.edu.pl/new/autor/palosz-jerzy-05725.

Informacje dodatkowe:

Brak