Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tworzenie światów transmedialnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-201-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Maj Krzysztof M. (kmmaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Warsztaty przedstawiają narzędzia i sposoby mapowania wszystkich komponentów świata transmedialnego, ucząc zespołowej pracy nad tworzeniem encyklopedii świata (lore) dla makronarracji realizowanych na różnych platformach medialnych. Studenci w ramach zajęć będą zajmowali się stworzeniem wspólnej Wiki całego projektu świata, uwzględniającej wszystkie jego najważniejsze komponenty w relacji do możliwości oferowanych przez składowe platformy medialne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kultury konwergencji i rozpoznaje zjawiska transmedialności i transfikcjonalności w narracjach światotwórczych KLT2A_W06, KLT2A_W17, KLT2A_W22, KLT2A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna różne przykłady światów transmedialnych i transfikcjonalnych we współczesnej kulturze KLT2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprojektować narrację transmedialną z wykorzystaniem zalet poszczególnych platform medialnych KLT2A_U05, KLT2A_U04, KLT2A_U09, KLT2A_U18 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zarządza pracą nad projektem w chmurze w wieloosobowym zespole na poziomie mikro i makro KLT2A_K10 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kultury konwergencji i rozpoznaje zjawiska transmedialności i transfikcjonalności w narracjach światotwórczych - - - - - - - - + - -
M_W002 Zna różne przykłady światów transmedialnych i transfikcjonalnych we współczesnej kulturze - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować narrację transmedialną z wykorzystaniem zalet poszczególnych platform medialnych - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zarządza pracą nad projektem w chmurze w wieloosobowym zespole na poziomie mikro i makro - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 65 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 0 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (30h):
Tworzenie świata transmedialnego

Warsztaty przedstawiają narzędzia i sposoby mapowania wszystkich komponentów świata transmedialnego i transfikcjonalnego, ucząc zespołowej pracy nad tworzeniem encyklopedii multiwersum i projektowaniem cross-overów (transfikcjonalnych referencji) między różnymi fikcyjnymi światami. Studenci w ramach zajęć będą zajmowali się stworzeniem wspólnej Wiki całego multiwersum, uwzględniającej wszystkie najważniejsze komponenty: światy składowe, postaci, lokacje i obiekty. Najistotniejszym punktem warsztatów będzie nauczenie się wyzyskiwania aututów światotwórczych danej platformy medialnej i dlatego końcowy projekt będzie musiał wykorzystywać co najmniej trzy takie platformy w całościowej kreacji świata (np. komiks, grę wideo i powieść).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny będzie stworzenie projektu świata transmedialnego (multiwersum) z wykorzystaniem co najmniej 3 platform medialnych i projektu relacji transfikcjonalnych w obrębie świata.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie materiału w trakcie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Atutem będzie zainteresowanie nowoczesnymi sposobami produkcji treści, w tym zwłaszcza uniwersami franczyzowymi (Marvel Cinematic Universe, DC Extended Universe, Star Wars Universe itp.), a także kulturą fanowską, nowymi mediami, grami wideo, i/lub innymi mediami interaktywnymi.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Narratologia transmedialna: teorie, praktyki, wyzwania, red. Kaczmarczyk, Katarzyna, Kraków: Universitas 2017.
World building: Transmedia, Fans, Industries, red. Marta Boni, Amsterdam: Amsterdam University Press 2017.
Narrative across Media: The Languages of Storytelling, red. Marie-Laure Ryan, Lincoln, London: University of Nebraska Press 2004.
Lisbeth Klastrup i Susana. Tosca, Transmedial Worlds – Rethinking Cyberworld Design, w: 2004 International Conference on Cyberworlds, red. Masayuki Nakajima, Yoshinori Hatori i Alexei Sourin, Los Alamitos: IEEE Computer Society 2004, s. 409-16.
Marie-Laure Ryan, Transmedial Storytelling and Transfictionality, „Poetics Today” 2013, t. 34, nr 3, s. 361-388.
Jan-Noël Thon, Converging Worlds. From Transmedial Storyworlds to Transmedial Universes, „Storyworlds: A Journal of Narrative Studies” 2015, t. 7, nr 2, s. 21-53.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Krzysztof M. Maj, Transmedial World-building in Fictional Narratives, „Image. Journal of Interdisciplinary Image Science” 2015, nr 22, s. 83-96.
Krzysztof M. Maj, Jeden, by wszystkimi rządzić. Świat transmedialny (transmedial world) a uniwersum Wiedźmina, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 1, s. 11-28.

Informacje dodatkowe:

Podczas pracy nad projektem wykorzystywana będzie praca w chmurze Google Docs przy asyście aplikacji wspomagający zarządzanie pracą zespołową (np. Slack, Trello).