Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obóz: badania zróżnicowania kulturowego w środowiskach lokalnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-204-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Wojakowski Dariusz (darek.wojak@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Obóz o charakterze wyjazdowym, którego tematem jest ogólnym jest kreowanie marki miasta w społecznościach lokalnych w warunkach zróżnicowania kulturowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady gromadzenia i utrwalania artefaktów kulturowych w ramach badań kulturoznawczych KLT2A_W06, KLT2A_W01, KLT2A_W17
M_W002 Zna sposoby analizy i interpretacji artefaktów kulturowych z odwołaniem do teorii kulturoznawczych. KLT2A_W06 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Stosuje zasady zbierania danych dotyczących zjawisk i praktyk kulturowych w oparciu o zasoby www oraz ich kategoryzacji. Stosuje techniki obserwacji, fotografii i filmu w badaniach dotyczących artefaktów i praktyk kulturowych. Uczestniczy w przygotowaniu narzędzi (instrukcji) do stosowania tych technik. Stosuje techniki rozmowy, wywiadu w dokumentowaniu zjawisk kulturowych.Przygotowuje raporty z badań własnych. KLT2A_U21, KLT2A_U01, KLT2A_U23, KLT2A_U22, KLT2A_U11, KLT2A_U06 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozwija umiejętność przygotowania i realizacji badań.Rozwija umiejętność współpracy zespołowej. KLT2A_K03, KLT2A_K02, KLT2A_K01, KLT2A_K10 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady gromadzenia i utrwalania artefaktów kulturowych w ramach badań kulturoznawczych - - - - - - + - - - -
M_W002 Zna sposoby analizy i interpretacji artefaktów kulturowych z odwołaniem do teorii kulturoznawczych. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Stosuje zasady zbierania danych dotyczących zjawisk i praktyk kulturowych w oparciu o zasoby www oraz ich kategoryzacji. Stosuje techniki obserwacji, fotografii i filmu w badaniach dotyczących artefaktów i praktyk kulturowych. Uczestniczy w przygotowaniu narzędzi (instrukcji) do stosowania tych technik. Stosuje techniki rozmowy, wywiadu w dokumentowaniu zjawisk kulturowych.Przygotowuje raporty z badań własnych. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozwija umiejętność przygotowania i realizacji badań.Rozwija umiejętność współpracy zespołowej. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (30h):

Obóz o charakterze wyjazdowym, którego tematem jest ogólnym jest kreowanie marki miasta w społecznościach lokalnych w warunkach zróżnicowania kulturowego. Szczegółowa problematyka badań terenowych będzie dotyczyła: zróżnicowania kulturowego w przestrzeni miasta; obecności i roli nowych technologii w budowaniu wizerunku miasta przez praktyki kulturowe (dotyczących zarówno pamięci, jak i zmiany kulturowej) – z uwzględnieniem działań instytucji kultury. Na podstawie kulturoznawczych koncepcji marki terytorialnej oraz koncepcji miejsc pamięci studenci przygotują projekt badań nad zróżnicowaniem kulturowym miasta na pograniczu (Przemyśl). W projekcie zostaną uwzględnione takie aspekty badania kultury jak: komunikacja treści kulturowych w przestrzeni wirtualnej, wykorzystanie nowych technologii w organizowaniu miejsc pamięci; praktyki kulturowe (świata, koncerty) a nowe technologie; aktywność kulturalna w warunkach zróżnicowania etnicznego. 6 godzin zajęć będzie realizowanych jako przygotowanie do obozu (przygotowanie narzędzi, badania internetu), zaś 24 jako czterodniowy pobyt w Przemyślu).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Badanie artefaktów kulturowych w trakcie obozu terenowego.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach obozu każdy student uczestniczy w przygotowaniu narzędzi do badań. Następnie przydzielone zostaną różne zadania do realizacji związane z realizacją badań kulturoznawczych (gromadzenie danych zastanych; obserwacja; rejestracja audiowizualna i fotograficzna; rozmowy), które będą wykonywane zespołowo. Finalnym wynikiem tych prac będącym podstawą zaliczenia będzie raport referujący wyniki badań zespołu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Warunki i sposób zaliczenia zajęć: W ramach obozu każdy student uczestniczy w przygotowaniu narzędzi do badań. Następnie przydzielone zostaną różne zadania do realizacji związane z realizacją badań kulturoznawczych (gromadzenie danych zastanych; obserwacja; rejestracja audiowizualna i fotograficzna; rozmowy), które będą wykonywane zespołowo. Finalnym wynikiem tych prac będącym podstawą zaliczenia będzie raport referujący wyniki badań zespołu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób obliczania oceny końcowej:
W ocenie końcowej uwzględnione są:
Ocena raportu – 60 %
Ocena realizacji badań w terenie – 35 %
Udział w przygotowaniu narzędzi – 5 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Część nieobecności – niezwiązanych z pobytem w terenie – można zaliczyć poprzez wykonanie indywidualnych zadań przydzielonych przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Barker Ch. 2005. Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków, Wyd. UJ
Clifford J., Marcus G. (red.). 1986. Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Univ. California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
Denzin, N. 1997. The Interpretive Ethnography. SAGE, London.
Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) 2009. Metody badań jakościowych, t. I-II, Warszawa, PWN
Duszak A., Fairclough N. (red.). 2008. Krytyczna analiza dyskursu, Kraków, Universitas.
Geertz Clifford, 2003, Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, pod red. M. Kempnego, E. Nowickiej, Warszawa, s. 35-58
Karwacki Arkadiusz, Szlendak Tomasz, 2015. Napięcia, starcia, rozładowania. Samotna gra w kręgle w obszarze kultury, Elbląg: Biblioteka Elbląska.
Kempny M, Nowicka E. (red.) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. PWN (t.I), Warszawa 2003.
Kempny M, Nowicka E. (red.) Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, PWN (t.II), Warszawa 2003.
Kurczewska Joanna, Wojakowski Dariusz (red), 2018. Budowanie i konstruowanie marki lokalnej, narodowej i wielokulturowej na pograniczu, tom 33, „Pogranicze. Studia Społeczne”.
Obracht-Prondzyński Cezary, Zbieranek Piotr (red.), 2017, Pomorskie poszerzanie pola kultury: dylematy – konteksty – działania, Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.
Pogorzelski Jacek, 2012. Praktyczny marketing miast i regionów, Warszawa: Wolters Kluwer business.
Wojakowski Dariusz, Święto miasta jako spektakl kulturowy, w: Drzonek M., Musiał-Karg M., Wołek A. (red.) Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017, WAM, s. 113-130.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wojakowski Dariusz, Święto miasta jako spektakl kulturowy, w: Drzonek M., Musiał-Karg M., Wołek A. (red.) Ćwierć wieku polityki lokalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, Kraków 2017, WAM, s. 113-130.
Wojakowski Dariusz, Wielokulturowość w interpretacjach i działaniach lokalnych. Przypadki z pogranicza polsko-ukraińskiego, w: „Pogranicze. Studia Społeczne“, t. XXVII, cz.2, 2016, s. 149-161.
Wojakowski Dariusz, Czy marka miasta jest symbolem dominującym? Antropologiczna analiza wyobrażeń i praktyk marketingowych animatorów kultury i władz lokalnych na pograniczu, w: „Pogranicze. Studia Społeczne” 2018, t. 33, s. 167- 189.

Informacje dodatkowe:

Brak