Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wystawiennictwo modowe: teoria i praktyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-207-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Szaradowski Piotr (p.szaradowski@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Efekty kształcenia:
- student/ka rozumie proces tworzenia wystawy której częścią są ubiory
- student/ka potrafi opisać i zanalizować strukturę wybranej wystawy
- student/ka zna różne rodzaje manekinów i rozumie jakie niosą ze sobą znaczenie
- student/ka potrafi sformułować i opisać ideę wystawy w przystępny sposób
- student/ka zna podstawowe zagadnienia z historii muzealnictwa (aspekty związane z prezentowaniem mody)

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student/ka rozumie proces tworzenia wystawy, której częścią są ubiory KLT2A_W09
M_W002 Student/ka potrafi opisać i zanalizować strukturę danej wystawy KLT2A_W19, KLT2A_W06, KLT2A_W17
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student/ka potrafi sformułować i opisać ideę wystawy w przystępny sposób KLT2A_U05, KLT2A_U04, KLT2A_U01
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość wagi zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, Europy, świata. KLT2A_K08
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student/ka rozumie proces tworzenia wystawy, której częścią są ubiory - - - - - - + - - - -
M_W002 Student/ka potrafi opisać i zanalizować strukturę danej wystawy - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student/ka potrafi sformułować i opisać ideę wystawy w przystępny sposób - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wagi zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, Europy, świata. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (15h):

Obecność mody w muzeach może się dziś wydawać oczywistością, lecz to zjawisko ma zaledwie kilkadziesiąt lat. Pierwsze wyraźne oznaki zmian pojawiły się w latach 70. XX wieku, choć tak naprawdę przełom nastąpił w latach 90. XX wieku. Mimo tego, że obecność mody w muzeach łączy się z pojawieniem się dyskursu mody jako sztuki, to zdecydowanie nie jest to jedyna perspektywa badawcza. Bez wątpienia pojawienie się nowej dyscypliny, jaką są fashion studies wpłynęło na kształt muzealnych wystaw.
Wystawa mody, podobnie jak i inne wystawy (sztuki, historii) nie musi trzymać się linearnej struktury. Przestrzeń jaką zajmuje wystawa pozwala na jednoczesne zestawienie ze sobą nawet kilku powiązanych ze sobą wątków. Niesie to jednak ze sobą także wyzwania, między innymi trafny dobór obiektów, czytelny sposób komunikowania treści czy spójność opowieści na różnych poziomach (wizualnym, językowym itp.).
Warsztaty pozwolą przyjrzeć się wskazanym problemom i nauczą jak sobie z nimi radzić. Podczas zajęć ujawniać się też będą różne perspektywy badawcze, a historia łączyć się będzie ze współczesnością.
W ramach przedmiotu zatem pojawią się takie zagadnienia, jak:
- krótka historia muzealnych kolekcji mody w relacji do zmieniającego się rozumienia pojęcia mody i jej historii,
- podstawowe zagadnienia związane z warunkami prezentowania ubiorów,
- analiza wystaw mody w najważniejszych światowych i polskich muzeach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

- Minimum 80% obecności
- analiza pisemna wybranej wystawy prezentującej ubiory ok. 10000 znaków ze spacjami

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przy ocenianiu pisemnej pracy pod uwagę będzie brana
- rzetelność opisu wystawy
- logiczność i spójność analizy wystawy
- celność uwag

- przy ocenie końcowej będzie również brana pod uwagę aktywność podczas warsztatów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- przeczytanie wybranego artykułu i zreferowanie go grupie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Marie Riegels Melchior, Brigitta Svenson (red.), Fashion and Museums. Theory and Practice, Bloomsbury 2014
- Judith Clark, Amy de la Haye, Jeffrey Horsley, Exhibiting Fashion Before and After 1971, Yale University Press 2014
- Lou Taylor, Establishing Dress History, Manchester University Press 2004
- Annamari Vänskä (red.), Hazel Clark (red.) Fashion Curating: Critical Practice in the Museum and Beyond, Bloomsbury 2017
- Valerie Steele, Moda warta muzeum: o wzrastającej popularności wystaw o modzie, „Wolę Oko, Półrocznik Historii Sztuki” 2012, nr 2, s. 33-36.
- Valerie Cumming, Understanding Fashion History, Batsford, 2004
- Cuda niewidy, katalog wystawy, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń 2013
- Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń. Marcin Szeląg, Jolanta Skutnik (red.) Wyd. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Piotr Szaradowski, Sposoby na modę, Muzealnictwo, Numer 55, 2014
Piotr Szaradowski, Wystawy mody i ubiorów – zagadnienia i problemy metodologiczne, „Muzealnictwo”, nr 58, 2017, s. 181-187.

Informacje dodatkowe:

Brak