Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kultura i sztuka performance
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-209-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. Tajber Artur (zetajber@cyf-kr.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje historyczne wprowadzenie w problematykę sztuki akcji (XX wiek) i w genezę zjawiska określanego jako „sztuka performance.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat sztuki akcji (XX wiek) i „sztuki performance” (performance art) KLT2A_W06 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę na temat historii kultury i sztuki w zakresie znajomości historii sztuki i jej podstawowych pojęć KLT2A_W08, KLT2A_W03, KLT2A_W09 Esej,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi sformułować i uzasadnić tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych używając właściwej dla dziedziny kulturoznawstwa terminologii. KLT2A_U05, KLT2A_U09 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje źródłowe właściwe dla dziedziny kulturoznawstwa pisząc rozbudowane eseje. KLT2A_U13, KLT2A_U01 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Samodzielnie rozwija swoje umiejętności badawcze i prowadzi pracę badawczą pod opieką osoby prowadzącej przedmiot. KLT2A_U02 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U004 W sposób wszechstronny rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę dzieł, w celu określenia ich znaczeń i oddziaływania społecznego. KLT2A_U04 Esej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i potrafi nad nimi prowadzić wieloaspektową dyskusję oraz konstruować wypowiedzi pisemne. KLT2A_K03 Esej,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat sztuki akcji (XX wiek) i „sztuki performance” (performance art) + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat historii kultury i sztuki w zakresie znajomości historii sztuki i jej podstawowych pojęć + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sformułować i uzasadnić tezy w wypowiedziach pisemnych i ustnych używając właściwej dla dziedziny kulturoznawstwa terminologii. + - - - - - - - - - -
M_U002 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje źródłowe właściwe dla dziedziny kulturoznawstwa pisząc rozbudowane eseje. + - - - - - - - - - -
M_U003 Samodzielnie rozwija swoje umiejętności badawcze i prowadzi pracę badawczą pod opieką osoby prowadzącej przedmiot. + - - - - - - - - - -
M_U004 W sposób wszechstronny rozpoznaje, interpretuje i przeprowadza krytyczną analizę dzieł, w celu określenia ich znaczeń i oddziaływania społecznego. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i potrafi nad nimi prowadzić wieloaspektową dyskusję oraz konstruować wypowiedzi pisemne. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Przedmiot realizowany jest w formule wykładu powiązanego z prezentacją. Obejmuje historyczne wprowadzenie w problematykę sztuki akcji (XX wiek) i w genezę zjawiska określanego jako „sztuka performance” (performance art), oraz charakterystyczne przykłady twórczości w ramach gatunku – od okresu pionierskiego (od końca lat sześćdziesiątych do końca lat siedemdziesiątych XX wieku), przez okres ewolucji idiomu (lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte) do stanu dzisiejszej sceny artystycznej. Przykłady dobierane są pod kątem wyznaczenia podstawy systematyzacji zjawiska – obejmują scenę międzynarodową i lokalną – a źródłem materiałów jest głównie osobiste archiwum sztuki performance prowadzącego zajęcia, jedno z najobszerniejszych w Polsce.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywny udział w zajęciach – 70%; esej zaliczeniowy – 30%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalone indywidualnie podczas konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wstępne: ogólna orientacja w historii kultury i sztuki, znajomość periodyzacji historii sztuki i jej podstawowych pojęć. Przydatna znajomość języka angielskiego na poziomie potocznej komunikacji.
Dodatkowe: udział w zajęciach i obowiązek opracowania – na zakończenie kursu przedmiotu – eseju zaliczeniowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- cykl wydawniczy METAMUZEUM (vide – poniżej)
- Art Action 1958-1998, editions intervention, 2001 – rozdziały o sztuce performance w Polsce

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- METAMUZEUM – 1 tom cyklu wydawniczego finansowanego z grantu NCN, pt. „sztuka na ulicy / art in the street” – artyści performance o sztuce performance, (ISBN: 978-83-62321-10-0) pod redakcją Artura Tajbera, wydawnictwo dwujęzyczne (język polski i angielski), stron 120, dysk optyczny DVD DL – 130 min. Wideo, wydawca: Katedra Intermediów, ASP w Krakowie 2012
- METAMUZEUM – 2 tom cyklu wydawniczego finansowanego z grantu NCN, pt. „urodzeni w 1953 / 1953 born” – artyści performance o sztuce performance, (ISBN: 978-83-62321-31-5) pod redakcją Artura Tajbera, wydawnictwo dwujęzyczne (język polski i angielski), stron 180, dysk optyczny DVD DL – 140 min. Wideo, wydawca: Wydział Intermediów, ASP w Krakowie 2013
- METAMUZEUM – 3 tom cyklu wydawniczego finansowanego z grantu NCN, pt. „transfer doświadczenia / transfer of experience – metamorfozy czasu / metamorphoses of time” – artyści performance o sztuce performance, (ISBN: 978-83-62321-10-0) pod redakcją Artura Tajbera, wydawnictwo dwujęzyczne (język polski i angielski), stron 240, dysk optyczny DVD DL – 160 min. Wideo, wydawca: Wydział Intermediów, ASP w Krakowie 2013
- Jan Świdziński en contexte, Editions Intervention 2015, direction: Richard martel; coordination: Adeline Coreze (Quebec) Artur Tajber (Pologne), INTER editeur, Quebec City, ISBN 978-2-924298-12-1
- Czasopismo Naukowe „Kultura i Historia”, Artur Tajber: TIMeMIT, o emisji czasu, metamorfozy pojmowania czasu w momencie przyspieszenia (publikacja cyfrowa) ISSN 1642-9826
- INTER – art actuel, no 123, Addictions, drogue, creation, consience augemente – Artur Tajber, La periode hippie de Witkacy, str. 52
- WALK-MAN – akcja uliczna, autor: Artur Tajber, monografia finansowana z grantu NCN, wyd. Wydział Intermediów ASP w Krakowie, 2012 – ISBN: 978-83-62321-39-1

Informacje dodatkowe:

prof. dr hab. Artur Tajber jest praktykiem i teoretykiem sztuki performance, należy do pierwszej generacji autorów gatunku – znaczy to, że rozpoczynał praktykę w czasie, gdy zjawisko to dopiero się kształtowało i nie funkcjonował powszechnie sam termin (performance art). Wykład jest zatem relacją bona fide i oparty jest głównie na materiałach audiowizualnych sporządzonych osobiście lub zebranych przez autora wykładu.