Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty fotograficzne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-211-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Świderski Mateusz (mateuszjanswiderski@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zrozumie funkcję fotografii w kontekście sztuki i nowych mediów. Będzie mógł jej używać jako medium do dokumentacji zjawisk społecznych i kulturowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę o relacjach zachodzących między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami zachodzącymi w obszarze kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia fotografii. KLT2A_W12 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa oraz umie dokonać analizy i interpretacji fotografii jako nowego medium w perspektywie jej znaczenia dla współczesnej sztuki sztuki. KLT2A_W07, KLT2A_W08 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Interpretuje wieloaspektowo zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego i potrafi użyć fotografii jako medium do ich dokumentacji. KLT2A_U21, KLT2A_U20 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi świadomie przetwarzać fotografie za pomocą odpowiedniego oprogramowania KLT2A_U22 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia zjawisk zachodzących we współczesnych społeczeństwach. KLT2A_K09 Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie realizuje badania przygotowując projekt fotograficzny. KLT2A_K05 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o relacjach zachodzących między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami zachodzącymi w obszarze kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia fotografii. - - - - - - - - + - -
M_W002 Zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa oraz umie dokonać analizy i interpretacji fotografii jako nowego medium w perspektywie jej znaczenia dla współczesnej sztuki sztuki. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Interpretuje wieloaspektowo zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego i potrafi użyć fotografii jako medium do ich dokumentacji. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student potrafi świadomie przetwarzać fotografie za pomocą odpowiedniego oprogramowania - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia zjawisk zachodzących we współczesnych społeczeństwach. - - - - - - - - + - -
M_K002 Samodzielnie realizuje badania przygotowując projekt fotograficzny. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (30h):

Celem zajęć jest przybliżenie profesjonalnego warsztatu fotografii, która zostanie potraktowana jako element przynależący do szeroko rozumianych nowych mediów, a zarazem kształtujący tę sferę. W trakcie zajęć główny nacisk zostanie położony na kwestię użyteczności fotografii, a jednocześnie na możliwości przetwarzania tego przekazu wizualnego. Studenci będą mogli się zapoznać z tym, w jaki sposób powstaje fotograficzna dokumentacja. Jednocześnie zostanie zwrócona również uwaga na aspekt artystyczny tego medium. Dzięki temu student będzie wiedział, jak fotografia poprzez swój naturalistyczny i obiektywny sposób uchwycenia rzeczywistości może być sama w sobie przetwarzana na potrzeby dzieł i wydarzeń.
Tematy zajęć:
- Wprowadzenie teoretyczne. Aparat fotograficzny i kompozycja – zasady i podstawy używania aparatu fotograficznego, podstawy komponowania obrazu i sposobu patrzenia na rzeczywistość pod kątem fotograficznym.
- Autoportret w fotografii – znaczenie portretów w historii fotografii; jego rola kiedyś i dziś.
- Dokument. Sposób przedstawienia rzeczywistości i wydarzeń kulturalnych za pomocą fotografii.
- Post-produkcja, jej rola w fotografii i sposoby modyfikowania rzeczywistości.
- Pracownia fotografii mody. Warsztaty w studio fotograficznym. Praca ze światłem.
- Architektura i krajobraz w fotografii. Różne sposoby kreowania rzeczywistości.
- Rola fotografii w projektach wizualnych i animacyjnych – teatr, mapping, wizualizacje.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia kursu jest aktywność na zajęciach oraz praca fotograficzna.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywność na zajęciach (40%)
Praca fotograficzna (60%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane w trakcie indywidualnych konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Własny aparat fotograficzny

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bergström B. Komunikacja wizualna, Warszawa, 2009
Rouille A. Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków, 2007
Sikora S. Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Warszawa, 2004
Sontag S. Przeciw interpretacji, Kraków, 2009
Stiegler B. Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, Kraków, 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mateusz Świderski (ASP)
Prace fotograficzne dostępne na stronie: www.behance.net/boberbober

Informacje dodatkowe:

Brak.