Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materialność-niematerialność. Badanie obiektów mody haute couture i pret-a-porter
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-213-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Szaradowski Piotr (p.szaradowski@wp.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Efekty kształcenia:
- student/ka rozumie różnice pomiędzy modą haute couture a pret-a-porter
- student/ka rozróżnia podstawowe rodzaje tkanin i dzianin
- student/ka zna słownictwo pozwalające na opisywanie i analizowanie ubiorów
- student/ka umie wskazać różne aspekty w jakich można postrzegać ubiór
- student/ka potrafi dokonać podstawowej analizy ubioru.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student/ka rozumie różnice pomiędzy modą haute couture a pret-a-porter KLT2A_W03
M_W002 student/ka zna słownictwo pozwalające na opisywanie i analizowanie ubiorów KLT2A_W03
M_W003 student/ka umie wskazać różne aspekty w jakich można postrzegać ubiór KLT2A_W17
Umiejętności: potrafi
M_U001 student/ka potrafi dokonać podstawowej analizy ubioru. KLT2A_U04
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee oraz wykazuje się przedsiębiorczym ich poszukiwaniem i działaniem. KLT2A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student/ka rozumie różnice pomiędzy modą haute couture a pret-a-porter - - - - - - + - - - -
M_W002 student/ka zna słownictwo pozwalające na opisywanie i analizowanie ubiorów - - - - - - + - - - -
M_W003 student/ka umie wskazać różne aspekty w jakich można postrzegać ubiór - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 student/ka potrafi dokonać podstawowej analizy ubioru. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee oraz wykazuje się przedsiębiorczym ich poszukiwaniem i działaniem. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (15h):

Moda związana jest z zachowaniami, przed wszystkim naśladownictwem; stąd też często badana jest przez nauki społeczne. Mówi się więc o emocjach, odczuciach czy potrzebach. Jednak na końcu tego ciągu jest przecież produkt, czyli ubiór, który trzeba zaprojektować nie tylko na poziomie estetycznym, ale przede wszystkim technologicznym. Ma być to przecież być ubiór „gotowy do noszenia”. W dobie mówienia o marce, wizerunku, wartościach, kwestie produkcyjne schodzą na dalszy plan. Pojawiło się np. sformułowanie „branża modowa”, natomiast określenie „przemysł odzieżowy” niemal zupełnie wyszło z użycia. Świadomość technologii wytwarzania ubiorów jest jednak niezwykle ważna, zwłaszcza, gdy przyszłość upatruje się w zrównoważonej, odpowiedzialnej produkcji.
Niniejsze warsztaty pozwolą znaleźć inną perspektywę do badań nad modą i do rozumienia mody jako zjawiska społecznego.
W ramach przedmiotu zatem pojawią się takie zagadnienia, jak:
- analiza ubiorów i sposobów ich wykonania,
- nowości technologiczne i ich związek z modą,
- rzemieślnicze i przemysłowe myślenie o ubiorze.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

- Minimum 80% obecności
- analiza pisemna wybranego ubioru wg przestawionego “kwestionariusza ubioru”

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przy ocenianiu pisemnej pracy pod uwagę będzie brana
- rzetelność wypełnienia “kwestionariusza ubioru”
- logiczność i spójność analizy ubioru

- przy ocenie końcowej będzie również brana pod uwagę aktywność podczas warsztatów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

- przeczytanie wybranego artykułu i zreferowanie go grupie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Charlotte Nicklas, Annebella Pollen (red.) Dress History. New Directions in Theory and Practice, Bloomsbury 2015
- Ingrid Mida, Alexandra Kim, The Dress Detective. A Practical Guide to object-based Research in Fashion, Bloomsbury 2015.
- Amy de la Haye (red.), Elizabeth Wilson (red.), Defining Dress: Dress as Object, Meaning and Identity, 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Piotr Szaradowski, Uwagi dotyczące kostiumologii i historii mody jako dyscyplin naukowych w Polsce, „Historia@teoria”, nr 2, 2017, s. 199-209
- Piotr Szaradowski, Francja elegancja. Z historii haute couture, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2016

Informacje dodatkowe:

Brak.