Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Futurystyczne tendencje w strategiach autokreacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-214-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Obszar naukowy, w który wpisany jest kurs, sytuuje się na pograniczu badań historii idei oraz antropologii filozoficznej, z jednoczesnym wykorzystaniem badań nad kulturą popularną, w tym wizualną.

Proponowany temat, w którego centrum leży problem współczesnych form autokreacji, łączy się z nakreśleniem kontekstu znacznie szerszego:

1. kulturowych źródeł przemian etosu człowieczeństwa: od klasycznego wzoru sytuującego jednostkę w określonym, ustalonym odgórnie „miejscu” zhierarchizowanej rzeczywistości po wykreowanie ideału życia postrzeganego w kategoriach „autentyczności”, „samorealizacji” oraz „autokreacji”

2. pogłębionej analizy pojęć-kluczy współczesnej kultury, do których należą wspomniane wyżej kategorie „autentyczności”, „samorealizacji” i „autokreacji”, ale także „alienacji”, „posthumanizmu” czy „transhumanizmu”

3. prezentacja powyższych zagadnień w kontekście konkretnych praktyk oraz fenomenów kulturowych skoncentrowanych na casusie futurystycznych trendów we współczesnych strategiach autokreacji w takich obszarach jak:

a. kreacja nowego stylu życia na płaszczyźnie jednostkowej: m.in. trendy eko i cruelty free, minimalizm, nowe formy postrzegania luksusu, promowanie „zdrowego stylu życia”
b. nowe formy autoekspresji: m.in. fenomen autoprezentacji w epoce instagrama i tindera
c. elementy fashion studies:

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat kształtowania się współczesnego rozumienia tożsamości oraz związanych z nim strategii autokreacji. KLT2A_W03, KLT2A_W10, KLT2A_W01 Egzamin
M_W002 Student zyskuje szczegółową wiedzę na temat futurystycznych strategii kreowania nowych stylów życia oraz form autoekspresji zwłaszcza w obszarach mody oraz nowych mediów. KLT2A_W16, KLT2A_W12, KLT2A_W11, KLT2A_W21 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dostrzec związek pomiędzy rozmaitymi sferami kultury w procesach przemian społeczeństwa i jednostki, a także potrafi spojrzeć na nie w kontekście rozwoju nowych technologii. KLT2A_U06, KLT2A_U23 Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee oraz zachodzące procesy, a także wykazuje przedsiębiorcze działania w celu pogłębienia tej umiejętności. KLT2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat kształtowania się współczesnego rozumienia tożsamości oraz związanych z nim strategii autokreacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zyskuje szczegółową wiedzę na temat futurystycznych strategii kreowania nowych stylów życia oraz form autoekspresji zwłaszcza w obszarach mody oraz nowych mediów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dostrzec związek pomiędzy rozmaitymi sferami kultury w procesach przemian społeczeństwa i jednostki, a także potrafi spojrzeć na nie w kontekście rozwoju nowych technologii. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee oraz zachodzące procesy, a także wykazuje przedsiębiorcze działania w celu pogłębienia tej umiejętności. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 38 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Obszar naukowy, w który wpisany jest kurs, sytuuje się na pograniczu badań historii idei oraz antropologii filozoficznej, z jednoczesnym wykorzystaniem badań nad kulturą popularną, w tym wizualną.

Proponowany temat, w którego centrum leży problem współczesnych form autokreacji, łączy się z nakreśleniem kontekstu znacznie szerszego:

1. kulturowych źródeł przemian etosu człowieczeństwa: od klasycznego wzoru sytuującego jednostkę w określonym, ustalonym odgórnie „miejscu” zhierarchizowanej rzeczywistości po wykreowanie ideału życia postrzeganego w kategoriach „autentyczności”, „samorealizacji” oraz „autokreacji”

2. pogłębionej analizy pojęć-kluczy współczesnej kultury, do których należą wspomniane wyżej kategorie „autentyczności”, „samorealizacji” i „autokreacji”, ale także „alienacji”, „posthumanizmu” czy „transhumanizmu”

3. prezentacja powyższych zagadnień w kontekście konkretnych praktyk oraz fenomenów kulturowych skoncentrowanych na casusie futurystycznych trendów we współczesnych strategiach autokreacji w takich obszarach jak:

a. kreacja nowego stylu życia na płaszczyźnie jednostkowej: m.in. trendy eko i cruelty free, minimalizm, nowe formy postrzegania luksusu, promowanie „zdrowego stylu życia”
b. nowe formy autoekspresji: m.in. fenomen autoprezentacji w epoce instagrama i tindera
c. elementy fashion studies:
- rola mody w autokreacji jednostki
- nowe kierunki w wizualnym aspekcie tworzenia własnego wizerunku
- elementy futurystyczne w modzie i przemyśle odzieżowym
- dialektyka: powrót do natury versus tendencje cyborgizacyjne w przestrzeni modowej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagana jest obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu. Obecność jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

20% obecność
80% egzamin

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalony na indywidualnych konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak.