Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-219-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Siwik Anna (siwikan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem proseminarium jest opracowanie wstępnych założeń teoretycznych i badawczych pracy magisterskiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Rozumie determinanty przemian społeczno-kulturowych. KLT2A_W06, KLT2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. Potrafi wskazać związki pomiędzy zachodzącymi procesami. KLT2A_W22 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego KLT2A_W21 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. KLT2A_U01 Prezentacja
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. KLT2A_U05, KLT2A_U09, KLT2A_U22 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Potrafią ocenić skutki zachodzących przeobrażeń w sferze kultury i w wymiarze społecznym. KLT2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U004 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. KLT2A_U19 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U005 Prowadzi wstępną pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. KLT2A_U12 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu nauk humanistycznych. KLT2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Rozumie determinanty przemian społeczno-kulturowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. Potrafi wskazać związki pomiędzy zachodzącymi procesami. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Potrafią ocenić skutki zachodzących przeobrażeń w sferze kultury i w wymiarze społecznym. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_U005 Prowadzi wstępną pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego na poziomie koniecznym do przygotowania pracy dyplomowej. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu nauk humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

Seminarium skierowane jest do osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z przemianami społeczno-kulturowymi w Polsce w okresie od II wojny światowej po czasy współczesne włącznie, a w szczególności problemami: życia codziennego, kwestii kobiecych, migracji, pamięci historycznej i regionalizmu. Położony zostanie szczególny nacisk na medialny przekaz w tym obszarze.
1. Polityczne uwarunkowania przeobrażeń społeczno-kulturowych w Europie po II wojnie światowej.
2. Zmiany w strukturze społecznej.
3. Powojenne przemiany w systemie wartości społeczeństw europejskich.
4. Przeobrażenia obyczajowe w realiach powojennego świata.
5. Między akceptacją a krytyką społeczeństwa kapitalistycznego – źródła i konsekwencje.
6. Ruchy społeczne lat 60. i 70. XX w.
7. Nowe tendencje rozwojowe w kulturze (film, teatr, malarstwo, literatura, muzyka).
8. Urbanizacja i jej kulturowe konsekwencje.
9. Konsumpcjonizm jako zjawisko społeczne.
10. Rozwój nowych form komunikacji społecznej.
11. Wpływ globalizacji na życie społeczne i kulturowe społeczeństw europejskich na przełomie XX i XXI w.
12. Alternatywne wizje urządzenia życia zbiorowego.
13. Kościół katolicki wobec nowych wyzwań życia zbiorowego.
14. Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce po II wojnie światowej – główne tendencje i zjawiska.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku niezaliczenia seminarium w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena będzie uwzględniała:
– aktywność na zajęciach
- postęp w przygotowywaniu pracy magisterskiej oraz jakość wykonanej pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści więcej niż dwa spotkania ustala z osobą prowadzącą zajęcia zakres i formę wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Briggs A., Burke P. Społeczna historia mediów, Warszawa 2010
2. Słabek H., O społecznej historii Polski 1945 – 1989, Warszawa 2009
3. Jenkins Henry, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2006
4. Polska europejska czy narodowa (red.) Maria Jarosz, Warszawa 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://bpp.agh.edu.pl/autor/siwik-anna-04069

Informacje dodatkowe: