Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Innowacje w kulturze: Kultura uczestnictwa. Media, franczyzy, fani
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-302-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Maj Krzysztof M. (kmmaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs przygotowujący w zakresie teoretycznym i praktycznym do projektowania narracji transmedialnych i rozumienia zjawiska transmedialności w kulturze konwergencji, zwłaszcza w odniesieniu do technik narracyjnych wykorzystywanych do zarządzania przepływem treści fabularnych między wieloma platformami medialnymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kultury konwergencji i rozpoznaje zjawisko transmedialności w dużych systemach narracyjnych KLT2A_W06, KLT2A_W22, KLT2A_W03, KLT2A_W17 Kolokwium
M_W002 Zna różne przykłady narracji transmedialnych we współczesnej kulturze KLT2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Analizuje i interpretuje narracje transmedialne, wykorzystując kompetencje monomedialne (literaturo-, film-, gro-, komiksoznawcze) KLT2A_U05, KLT2A_U21, KLT2A_U15, KLT2A_U04 Projekt
M_U002 Umie zaprojektować narrację transmedialną z wykorzystaniem zalet poszczególnych platform medialnych KLT2A_U05, KLT2A_U09, KLT2A_U18, KLT2A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zarządza pracą nad projektem w chmurze w wieloosobowym zespole na poziomie mikro i makro KLT2A_K10 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kultury konwergencji i rozpoznaje zjawisko transmedialności w dużych systemach narracyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna różne przykłady narracji transmedialnych we współczesnej kulturze + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Analizuje i interpretuje narracje transmedialne, wykorzystując kompetencje monomedialne (literaturo-, film-, gro-, komiksoznawcze) - - - - - - - - + - -
M_U002 Umie zaprojektować narrację transmedialną z wykorzystaniem zalet poszczególnych platform medialnych - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zarządza pracą nad projektem w chmurze w wieloosobowym zespole na poziomie mikro i makro - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Kultura uczestnictwa. Media, franczyzy, fani

Zajęcia orientowałyby Studentów w szerokim spectrum zjawisk dot. kultury najnowszej, z uwzględnieniem takich zjawisk, jak prosumeryzm, hipermedialność, konwergencja, transmedialne i intermedialne strategie budowania marki, awataryzacja itp., łącząc dorobek współczesnego medioznawstwa (nieograniczonego, jak w Polsce, głównie do prasy i telewizji) ze studiami fanowskimi (fan studies) dla lepszego zorientowania w złożoności zjawiska przenikania się producentów i konsumentów treści w usieciowionym społeczeństwie. Atutem zajęć byłaby możliwość wiwisekcji najwspółcześniejszych zjawisk i problemów kulturowo-społecznych, jak chociażby krytyki neoliberalnych mechanizmów generowania przychodów z produktów freemium poprzez wprowadzanie mikropłatności, wyzysku pracy fanowskiej (playbour) czy wyzwań legislacyjnych związanych z powstawaniem wielkich franczyz o niejasnym lub nieustalonym autorstwie (wobec rozległego zakresu współpracy z wieloma twórcami treści pod szyldem jednej marki). W ramach kursu przedstawione mogłyby być również sposoby zarządzania transmedialnym przepływem treści na różnych platformach, wybrane zagadnienia dystrybucji multiplatformowej (streaming video, vlogging, kreowanie treści na YouTube i w mediach społecznościowych) i zjawisko zacierania granic pomiędzy różnymi mediami w obrębie jednej kreacji artystycznej (multimodalność).

Zajęcia warsztatowe (30h):
Tworzenie narracji transmedialnej

Warsztatowa część zajęć wykorzystywać będzie wiedzę nabytą podczas wykładów, analizujących różnorodne przykłady realizacji narracji konwergentnych na różnych platformach medialnych, w celu stworzenia prototypu działającej narracji z wykorzystaniem minimum trzech instancjacji diegetycznych w różnych mediach (np. świata komiksu, literatury i gry wideo).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia warsztatowe: Studenci wykonują projekt i ćwiczenia Samodzielnie bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium zaliczeniowe po części teoretycznej zajęć (25% oceny końcowej) i realizacja projektu w części warsztatowej (75% oceny końcowej).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny będzie stworzenie projektu narracji transmedialnej z wykorzystaniem co najmniej 3 platform medialnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie materiału w trakcie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Atutem będzie zainteresowanie nowoczesnymi sposobami produkcji treści, w tym zwłaszcza uniwersami franczyzowymi (Marvel Cinematic Universe, DC Extended Universe, Star Wars Universe itp.), a także kulturą fanowską, nowymi mediami, grami wideo, i/lub innymi mediami interaktywnymi.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piotr Siuda, Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów, Warszawa: 2012.
Michał Ostrowicki, Ontoelektronika, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.
Don D. Tapscott i Anthony D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008.
Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green, Spreadable Media, New York: New York University Press 2013.
Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przekł. Małgorzata Bernatowicz i Mirosław Filiciak, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.
Chris Taylor, Gwiezdne wojny. Jak podbiły wszechświat?, przekł. Agnieszka Bukowczan-Rzeszut, Kra-ków: Znak Horyzont 2015.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Transmedial World-building in Fictional Narratives, „IMAGE. Journal of Interdisciplinary Image Science” 2015, nr 22, ISSN: 1614-0885, ss. 83-96.
Introduction to Expanding Universes. Exploring Games and Transmedial Ways of World-building (współautorzy: Ksenia Olkusz, Raine Koskimaa), „International Journal of Transmedia Literacy” 2018, nr 4, ISSN: 2465-2261, DOI: 10.7358/ijtl-2018-000-intr
Ucieczka od linearności. W stronę światocentrycznego modelu narracji transmedialnych, w: Nar-ratologia transmedialna. Teorie, praktyki, wyzwania, red. Katarzyna Kaczmarczyk, Kraków: Universitas 2017, ss. 283-308, ISBN: 978-83-242-3165-2.
Wymiary transfikcjonalności, „Przestrzenie Teorii” 2018, t. 30, ss. 147-166, ISSN 1644-6763; DOI: 10.14746/pt.2018.30.6.
Jeden, by wszystkimi rządzić. Świat transmedialny (transmedial world) a uniwersum Wiedźmina, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 2, ss. 11-28.

Informacje dodatkowe:

Część warsztatowa zajęć realizowana będzie w postaci pracy w chmurze na synchronizowanych dokumentach Google z wykorzystaniem aplikacji ułatwiających zarządzanie pracą zespołową.