Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Promocja kultury lokalnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-306-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Umożliwia rozpoznanie metod rozwijania kultury w wymiarze lokalnym, uczy wykorzystywania miejscowych wzorów kultury oraz współpracy z reprezentantami społeczności lokalnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę o lokalnych strukturach i instytucjach społecznych. KLT2A_W10, KLT2A_W13 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pracować nad promocją kultury z wykorzystaniem jej lokalnych wzorów. KLT2A_U10 Projekt
M_U002 Potrafi wykorzystać lokalne zjawiska kulturowe, umiejętnie dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie zaawansowanym krytyczne argumenty. KLT2A_U17 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi współpracować z reprezentantami społeczności lokalnych KLT2A_K03, KLT2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi wykorzystać złożone zależności angażując się w działania kulturowe społeczne i ekonomiczne w wymiarze lokalnym KLT2A_K08 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę o lokalnych strukturach i instytucjach społecznych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować nad promocją kultury z wykorzystaniem jej lokalnych wzorów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać lokalne zjawiska kulturowe, umiejętnie dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie zaawansowanym krytyczne argumenty. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi współpracować z reprezentantami społeczności lokalnych - - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi wykorzystać złożone zależności angażując się w działania kulturowe społeczne i ekonomiczne w wymiarze lokalnym - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):
Promocja kultury lokalnej

Zajęcia warsztatowe wprowadzają metody rozwijania kultury w wymiarze lokalnym, uczą wykorzystywania miejscowych wzorów kultury oraz współpracy z reprezentantami społeczności lokalnej.
Zadania:
1. jak trafnie rozpoznać praktyki kulturowe w wymiarze lokalnym,
2. jak dotrzeć do reprezentantów społeczności lokalnych,
3. jak wykorzystać działania oddolne w obszarze kultury,
4. jak pracować nad jakością lokalnych działań kulturowych;

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest realizacja projektów kulturalnych zakorzenionych w społ. lokalnej/dzielnicy. Projekty realizowane w grupach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

aktywność na zajęciach 30%, przygotowanie i prezentacja projektu 70%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student/ka może bez konsekwencji opuścić 1. zajęcia. Każda kolejna nieobecność wymaga uzupełnienia zajęć w porozumieniu z Prowadzącym i członkami/iniami swojego zespołu projektowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Karwińska, A. “Kultura,[w:] J.” Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa (2013): 73-78
Kultura Oddolna [w:] http://kulturaoddolna.pl/
Mirski, Andrzej. “Zarządzanie kulturowe.” Zarządzanie w kulturze 13 (1) (2012): 9-30.
NIMOZ: bazy danych [w:] http://nimoz.pl/pl/bazy-danych/baza-wiedzy-1
Kultura Oddolna [w:] http://kulturaoddolna.pl/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Łukasz Afeltowicz, Jacek GĄDECKI, Krzysztof Olechnicki, Tomasz Szlendak, Michał Wróblewski. 2018. Efekt Bilbao / kult cargo : nowe instytucje kultury w Polsce, Elbląg : Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa.
Jacek GĄDECKI.2018. Biblioteki miejskie jako miejsce trzecie, a deglomeracja kultury : wnioski po badaniach sieci bibliotek miejskich w Krakowie, Kultura i Społeczeństwo, nr 3 MIASTO, s. 3–18.
Jacek GĄDECKI. 2017. Pionierzy 2.0.: czyli o nowym życiu w (nie tak już) nowym mieście [W:]Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie (pod red. Jarosława Klasia). Kraków: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, s. 50–57.

Informacje dodatkowe:

-