Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pozyskiwanie funduszy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-308-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Piróg Tomasz (tpirog@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia będą miały charakter praktyczny i będą służyły nabyciu przez studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności pozwalających na ich skuteczne pozyskiwanie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury oraz sposoby zarządzania nimi oraz zna znaczenie refleksji humanistycznej dla rozwoju kultury i zachowania jej dziedzictwa. KLT2A_W10, KLT2A_W11 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Wykrywa zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi i wie jak przedstawić je w projekcie mającym na celu pozyskanie funduszy. KLT2A_U07 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi napisać projekt w oparciu o samodzielnie dobraną literaturę źródłową i przedmiotową. KLT2A_U13 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Na podstawie analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania. KLT2A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 Wykazuje zaangażowanie w uczestnictwie w życiu społecznym i kulturalnym regionu i kraju i ma poczucie odpowiedzialności za zachowanie jego dziedzictwa. KLT2A_K08 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury oraz sposoby zarządzania nimi oraz zna znaczenie refleksji humanistycznej dla rozwoju kultury i zachowania jej dziedzictwa. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wykrywa zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi i wie jak przedstawić je w projekcie mającym na celu pozyskanie funduszy. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać projekt w oparciu o samodzielnie dobraną literaturę źródłową i przedmiotową. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Na podstawie analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania. - - - + - - - - - - -
M_K002 Wykazuje zaangażowanie w uczestnictwie w życiu społecznym i kulturalnym regionu i kraju i ma poczucie odpowiedzialności za zachowanie jego dziedzictwa. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):
Pozyskiwanie funduszy

Ogólna charakterystyka zajęć
W rezultacie przeprowadzonych zajęć uczestnicy:
- nabędą umiejętność oceny szans projektu z wykorzystaniem szablonu BMC
- poznają metody skutecznego poszukiwania źródeł funduszy
- zapoznają się z przykładowymi wymogami prawnymi oraz formalną ścieżką, jaką należy przejść, by móc ubiegać się o zewnętrzne finansowanie
- zdobędą wiedzę na temat korzyści i ograniczeń wynikających z wyboru konkretnego źródła finansowania

Program ćwiczeń
1. Planowanie (1,5h)
Jak zacząć? Generowanie pomysłów
Szablon BMC – plan na jednej kartce
2. Warsztat Metaplan
Bariera finansowa w realizacji projektów – mity i fakty (1,5 h)
2. Przegląd źródeł finasowania (1,5h)
Prywatne czy publiczne? Efektywność vs. biurokracja
3. Formalne i merytoryczne wymogi przy pozyskiwaniu funduszy – (6 × 1,5h)
Pozyskiwanie fundusz. Case study
4. Warsztat „Mosty na Jawie” (1,5h)
Teoria a praktyka projektowa.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% projekt

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:
1. Sikora-Gaca M., Kosowska U. (red.) 2014, Fundusze europejskie w teorii i praktyce, Difin, Warszawa
2. Konkursy dla NGO, 2016, Aktualne konkursy dla NGO, http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2016/03/dotacje-z-ministerstw-aktualizacja-bazy.html [dostęp 15.03.2017]
3. Osterwalder A., Pigneur Y., 2012, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, HELION, Gliwice
4. Zachariasz K., 2013, Jak założyć i rozwinąć własną firmę, EDGARD, Warszawa
5. Noworudzki G., 2010, Analiza SWOT, http://4business4you.com/biznes/zarzadzanie_strategiczne/analiza-swot/ [dostęp 15.03.2017]
6. Łopusiewicz A., 2013, 3 metody zebrania pieniędzy na startup, http://mamstartup.pl/poradnik-startupowca/4527/3-metody-zebrania-pieniedzy-na-startup [dostęp 15.03.2017]
7. USTAWA z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2015 poz. 1393
8. USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Robert Maciaszek – absolwent kierunku Organizacja i Zarządzanie Akademii Ekonomicznej w Krakowie i studiów podyplomowych Executive MBA (KSB & Stockholm University), doradca i trener biznesu. Jako właściciel firmy konsultingowej prowadzi doradztwo organizacyjne i marketingowe zarówno dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i tych od lat funkcjonujących na rynku. Praktyczną wiedzę i umiejętności zdobywał jako właściciel, członek zarządu i menadżer przedsiębiorstw z branży technologicznej. Od kilku lat zaangażowany jest w realizację projektów unijnych skierowanych do startupów.

Informacje dodatkowe: