Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Od kina do Internetu. Obraz religii w nowych mediach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-310-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Pasek Zbigniew (pasek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs zapoznaje z ewolucją motywów religijnych poczynając od początków kina, poprzez telewizję a na Internecie kończąc. Wspólna analiza form obecności tych motywów jest okazją aby ukazać nie tylko formalne cechy gatunkowe różnych przekazów medialnych ale i zróżnicowanie kulturowe adresatów tych przekazów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna narzędzia analizy wizualnej. KLT2A_W22, KLT2A_W21, KLT2A_W24 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi krytycznie interpretować przekaz wizualny. Potrafi korzystać z narzędzi analizy wizualnej. Potrafi związać dany przekaz z odpowiednim kręgiem odbiorczym. Samodzielnie prowadzi pracę naukową w zakresie propedeutycznym. KLT2A_U21, KLT2A_U23 Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Wykonywanie zadań badawczych i analitycznych. Dysponowanie świadomością uwarunkowań kulturowych przekazów medialnych KLT2A_K04, KLT2A_K09 Egzamin
M_K002 W sposób zaawansowany interpretuje nowe idee i wykazuje się przedsiębiorczym myśleniem i działaniem. KLT2A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna narzędzia analizy wizualnej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi krytycznie interpretować przekaz wizualny. Potrafi korzystać z narzędzi analizy wizualnej. Potrafi związać dany przekaz z odpowiednim kręgiem odbiorczym. Samodzielnie prowadzi pracę naukową w zakresie propedeutycznym. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykonywanie zadań badawczych i analitycznych. Dysponowanie świadomością uwarunkowań kulturowych przekazów medialnych + - - - - - - - - - -
M_K002 W sposób zaawansowany interpretuje nowe idee i wykazuje się przedsiębiorczym myśleniem i działaniem. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 19 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Od kina do internetu. Obraz religii w nowych mediach

1. Źródła religijnej topiki w kinie. Od malarstwa do kiczu. (F.Zefirelli „Jezus z Nazaretu”)
2. Film jako apokryf („Ostatnie kuszenie Chrystusa” M.Scorsese, „Piłat i inni”, A.Wajda, „Żywot Briana” Monthy Python i in.)
3. Ideowe profilowanie przekazu filmowego. Sakralizacja wartości pozareligijnychna przykładzie filmów o Jezusie („Ewangelia wg św. Mateusza”, P.P.Passolini, „Pasja” M.Gibson, „Jezus z Montrealu” D.Arcand, „Jesus Christ Superstar” Tim Rice i in.)
4. „Ukryta religijność kina” („Piknik pod wiszącą skałą” P.Weira, „Stalker” A.Tarkowskiego, „Uczta Babette” G.Axela, „Avatar” J.Camerona i in.)
5. Postaci zła w kinie współczesnym. Od religijnego horroru po antyklerykalne manifesty („Mleczna droga” L.Bunuela, „Harry Angel” A.Parker, „Oczy szeroko zamknięte” S.Kubrick, i in.
6. Religia w telewizji. Teleewangelizm w Ameryce Północnej, analiza polskiej stacji religijnej „Trwam”,
7. Dwie kultury religijne – od EzoTV do MyZen.
8. Świętość w cyberprzestrzeni. O świętej sile w przekazie cyfrowym.
9. Ewolucja kultury funeralnej na przykładzie wirtualnych cmentarzy
10. Rytuały i misje religijne w sieci.
11. Analiza wizualna i strukturalna oficjalnych stron internetowych polskich Kościołów i związków wyznaniowych
12. Religia w grach video.
13. Smartfon jako jako narzędzie religijnego działania
14. Wirtualna rzeczywistość a religia. O eksperymentalnym generowaniu uczuć religijnych (m.in. omówienia pracy z tzw. „hełmem Boga” Michaela Persingera i in.)
15. Podsumowanie prac pisemnych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: wykład konwersatoryjny
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin ustny i praca pisemna (interpretacja określonego dzieła sztuki).

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia nie są obowiązkowe, ale wymagana jest wiedza o tym co na nich omówiono.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praca pisemna będzie stanowiła 25% oceny końcowej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Należy śledzić na bieżąco omawianą na wykładach problematykę. Dłuższe nieobecności należy konsultować na dyżurach aby dysponować pełną wiedzą o omawianych na wykładach zagadnieniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W. Godzic, Telewizja jako kultura, Kraków 2002
R.Ilnicki, Bóg cyborgów. Technika i transcendencja, Poznań 2011.
H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007
Łukasz Jędrzejczak: O powstawaniu doznań mistycznych. Podejście neurokognitywne. Olsztyn 2010
Magdalena Kempna-Pieniążek, Formuły duchowości w kinie najnowszym, Katowice 2013.
R. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002
Magdalena Marcza, Poetyka filmu religijnego, Kraków 2000.
Światowa encyklopedia filmu religijnego, red. Marek Lis, Adam Garbicz, Kraków 2007
G.Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010
P.Siuda, Religia a Internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa 2010
K.Skowronek, Nowa duchowość a telewizja – na przykładzie kanału myZen TV, w: K.Skowronek i Z.Pasek, Nowa duchowość w kulturze popularnej. Studia tekstologiczne, Kraków 2013, s. 149-16
Ukryta religijność kina, red. M.Lis Opole 200

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, współautorstwo z Katarzyną Skowronek, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013
- Nowa duchowość – w nowych serialach telewizyjnych, współautorka – K.Skowronek, w: Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M.Filiciak i B.Giza, Warszawa 2011, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, s. 43-61.
- Rola mediów w kreowaniu konfliktów społecznych. Trzy przypadki obrazy uczuć religijnych (współautor Katarzyna Skowronek), w: Igor Borkowski, Bartosz Jastrzębski, Dominik Lewiński (red.), MEDIA A RELIGIA, Wrocław 2011, GAJT Wydawnictwo, s. 93-113
- Jerzy Grotowski – między teatrem, duchowością a religią (wspólnie z A.Jędruch) w: Religia. Religijność. Duchowość, red. H.Grzymała-Moszczyńska i D.Motak, Kraków 2015, s. 77-88

Informacje dodatkowe:

Tematyka eseju musi być uzgodniona i zaakceptowana przez prowadzącego kurs w okresie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć.