Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obszary doświadczenia kultury współczesnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-314-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Założeniem kursu jest koncentracja na kluczowych dla współczesnej kultury obszarach doświadczenia (np. wolność, zniewolenie, autentyczność, płeć, rywalizacja), z ukierunkowaniem zarówno na ich źródła i ewolucję, jak i formy, jakie przyjmują w dzisiejszym społeczeństwie. Oparciem dla dyskusji są jednocześnie teksty klasyczne (filozoficzne, antropologiczne, socjologiczne, psychoanalityczne, teologiczne) oraz wpisujące się w obszar popkultury.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna kluczowe kategorie opisujące obszary doświadczenia współczesnej kultury oraz zna ich ideowe korzenie. KLT2A_W01, KLT2A_W03, KLT2A_W11
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dostrzec związek pomiędzy klasycznymi teoriami antropologicznymi, filozoficznymi, etycznymi psychoanalitycznymi czy socjologicznymi a tekstami popkultury. KLT2A_U09, KLT2A_U06
M_U002 W sposób zaawansowany potrafi analizować i interpretować teksty popkultury w kontekście kulturowym. KLT2A_U03
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee. KLT2A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna kluczowe kategorie opisujące obszary doświadczenia współczesnej kultury oraz zna ich ideowe korzenie. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dostrzec związek pomiędzy klasycznymi teoriami antropologicznymi, filozoficznymi, etycznymi psychoanalitycznymi czy socjologicznymi a tekstami popkultury. + - - + - - - - - - -
M_U002 W sposób zaawansowany potrafi analizować i interpretować teksty popkultury w kontekście kulturowym. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 114 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wykład koncentruje się na analizie obszarów doświadczenia kluczowych dla współczesnej kultury, z ukierunkowaniem zarówno na ich źródła i ewolucję, jak i formy, jakie przyjmują w dzisiejszym społeczeństwie.
Omawiane są takie kategorie jak człowiek, dobro, zło, płeć, wolność, zniewolenie, rywalizacja, trywializacja, autentyczność, narcyzm. Źródło odniesienia stanowią zarówno teksty filozoficzne, antropologiczne, socjologiczne, psychoanalityczne czy teologiczne, jak i wpisujące się w obszar popkultury.

Ćwiczenia projektowe (30h):

1. Człowiek: S. Steward-Williams „Darwin i sens życia. Dlaczego teoria ewolucji zmienia wszystko”, Wydawnictwo CiS, 2014, Encyklika „Humani Generis”
2. Dobro: P. Singer „Etyka praktyczna”, Książka i Wiedza, Warszawa 2003, K. Barnouin, R. Freedman „Wegańska bogini”, Hellion, Gliwice, 2009
3. Zło: T. Adorno, “Ateny i Auschwitz” w: KRONOS, 3 (22)/2012, G. Kepel „Zemsta Boga: religijna rekonkwista świata”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, 2010 (cz. 1 „Koran i miecz”).
4. Wolność: J. Tischner “Myślenie według wartości”, Znak, Kraków 1993 , „Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela.
5. Zniewolenie: E.O. Wilson „Socjobiologia”, Zysk i S-ka, Warszawa 2001, B. Rintu „Czarna księga perswazji. Używaj NLP , by zdobyć wszystko, czego pragniesz”, Hellion, Gliwice, 2011.
6. Płeć: Simone de Beauvoir „Druga płeć”, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa, 2009, E. Ute, „Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne idą tam, gdzie chcą”, Wydawnictwo Szafa, 2014.
7. Świadomość: S. Freud „Wstęp do psychoanalizy”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty, 2010 , S. Žižek „Perwersyjna historia kina” – projekcja filmu (zajęcia podwójne)
8. Nierówność: K. Marks, F. Engels „Manifest komunistyczny”, Książka i Wiedza, Warszawa, 1976, T. Veblen „Teoria klasy próżniaczej”, Muza, Warszawa, 1998
9. Rywalizacja: W. Martin, „Naczelne z Park Avenue”, Znak, Kraków 2016
10. Wyzysk: N. Klein, “No logo: bez przestrzeni, bez wyboru, bez pracy”, Muza, Warszawa, 2016.
11. Szok: N. Klein, “Doktryna szoku: Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje kryzys klimatyczny”, Muza, Warszawa, 2008.
12. Narcyzm: Ch. Lash „Kultura narcyzmu: amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań”, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa, 2015
13. Autentyczność: Ch. Taylor „Etyka autentyczności”, Znak, Kraków, 2002, A. Robbins „Obudź w sobie olbrzyma”, Studio Emka, Warszawa, 2002
14. Kolokwium zaliczeniowe

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia: wymagana obecność, aktywność, pozytywne zaliczenie kolokwium.
Wykład: pozytywna ocena z egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń: 50%
Ocena z egzaminu: 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany na indywidualnych konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adorno T., “Ateny i Auschwitz” w: KRONOS, 3 (22)/2012
Barnouin K., Freedman R. „Wegańska bogini”, Hellion, Gliwice, 2009
Beauvoir S.„Druga płeć”, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa, 2009
„Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela” (tekst dostępny w Internecie)
Encyklika „Humani Generis” (tekst dostępny w Internecie)
Freud S. „Wstęp do psychoanalizy”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty, 2010
Fukuyama F.„Koniec człowieka: konsekwencje rewolucji biotechnologicznej”, Znak, Kraków, 2004
Kepel G. „Zemsta Boga: religijna rekonkwista świata”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, 2010
Lash Ch. „Kultura narcyzmu: amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań”, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa, 2015
Marks K., Engels F. „Manifest komunistyczny”, Książka i Wiedza, Warszawa, 1976
Martin W., „Naczelne z Park Avenue”, Znak, Kraków 2016
Nietzsche F. „Z genealogii moralności”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
Rintu B. „Czarna księga perswazji. Używaj NLP , by zdobyć wszystko, czego pragniesz”, Hellion, Gliwice, 2011
Robbins A. „Obudź w sobie olbrzyma”, Studio Emka, Warszawa, 2002
Sartre J.P., „Egzystencjalizm jest humanizmem”, Warszawskie Wydawnictwo Literackie “Muza”, Warszawa, 1998
Singer P. „Etyka praktyczna”, Książka i Wiedza, Warszawa 2003
Steward-Williams S. „Darwin i sens życia. Dlaczego teoria ewolucji zmienia wszystko”, Wydawnictwo CiS, 2014
Taylor Ch., „Etyka autentyczności”, Znak, Kraków, 2002
Ute E., „Grzeczne dziewczynki idą do nieba, niegrzeczne idą tam, gdzie chcą”, Wydawnictwo Szafa, 2014.
Veblen T. „Teoria klasy próżniaczej”, Muza, Warszawa, 1998
Wilson E.O. „Socjobiologia”, Zysk i S-ka, Warszawa, 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak.