Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Crowdfunding i crowdsourcing na styku kultury i technologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-317-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Malinowski Bartosz Filip (kontakt@bez-schematu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia warsztatowe skoncentrowane na zapoznaniu studentów ze współcześnie funkcjonującymi mechanizmami i dobrymi praktykami społecznościowego finansowania projektów artystycznych i wspierania innowacji technologicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student/ka zna zasadę działania i kluczowe aspekty crowdfoundingu. KLT2A_W12
M_W002 Student/ka zna zasady działania oraz kluczowe aspekty crowdsourcingu. KLT2A_W12
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student/ka potrafi zastosować praktycznie swoją wiedzę w mechanizmach crowdsourcingu. KLT2A_W12
M_U002 Student/ka potrafi ubiegać się o społeczne finansowanie swoich projektów. KLT2A_U12, KLT2A_U10, KLT2A_U08, KLT2A_U07, KLT2A_U06
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie, czym są dobre praktyki w społecznościowym finansowaniu projektów i wsparciu dla innowacji technologicznych. KLT2A_K06
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student/ka zna zasadę działania i kluczowe aspekty crowdfoundingu. - - - - - - - - + - -
M_W002 Student/ka zna zasady działania oraz kluczowe aspekty crowdsourcingu. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Student/ka potrafi zastosować praktycznie swoją wiedzę w mechanizmach crowdsourcingu. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student/ka potrafi ubiegać się o społeczne finansowanie swoich projektów. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie, czym są dobre praktyki w społecznościowym finansowaniu projektów i wsparciu dla innowacji technologicznych. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (15h):
Kultura zasilana społecznością. Crowdfunding i crowdsourcing jako narzędzia wspierania kultury

Internet ludzi to rewolucja, z której jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę. Biznes, ale również administracja publiczna, NGOs i artyści muszą nauczyć się nowej kompetencji: współpracy ze społecznościami. Dziś sztuka nie musi być uzależniona od grantów ani dużych mecenasów – mecenasem może być każdy, a wsparcia można szukać bezpośrednio u odbiorców i nie tylko w wymiarze finansowym. Podczas warsztatów przedstawię kilka inspirujących przykładów i wskażę na dobre praktyki.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach, aktywność, udział w konstruowaniu projektu.

Podstawą zaliczenia będą dwa powiązane ze sobą projekty przygotowane przez każdą z grup zadaniowych (3-5 osób), a następnie zaprezentowane na forum i ocenione przez prowadzącego. Obydwa projekty powstaną na bazie zgromadzonej w toku zajęć wiedzy i w odniesieniu do wymyślonych lub rzeczywistych przedsięwzięć kulturalnych.
Projekt #1 to zaprojektowanie kampanii społecznościowej zawierającej elementy crowdsourcingu, zaangażowania czy współtworzenia.
Projekt #2 to zaprojektowanie kampanii crowdfundingowej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach – 20%
Aktywność – 30%
Projekt – 50%

Ocena końcowa będzie średnią dwóch ocen uzyskanych za obydwa wykonane projekty. Oceny te będą wspólne dla każdej osoby w określonym zespole zadaniowym, tj. zespół otrzymuje ocenę zbiorową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalony na indywidualnych konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ciekawość nowych technologii i podstaw z zakresu organizacji i zarządzania.
Ciekawość przemysłów kreatywnych i przemysłu rozrywkowego.
Opcjonalnie: posiadanie własnego pomysłu/przedsięwzięcia z zakresu kultury czy twórczości.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Crowdsourcing 101: A Few Basics to Make You the Leader of the Pack
Claudia Parvanta, Yannig Roth, MS, Heidi Keller
Crowdfunding. Zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu, Bartosz Filip Malinowski, Marcin Giełzak, OnePress, 2015
Crowdsourcing, Daren C. Brabham, MIT Press, 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak