Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ambient marketing na rynku książki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-320-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Dziadzio Anna (dziadzio.anna@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia dedykowane są dla studentów chcących zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie poruszania się we współczesnej przestrzeni rynku książki oraz pracy w wydawnictwie, a także wszelkich instytucjach kultury zajmujących się promocją (temat ostatni). Zostaną one poprowadzone w formie warsztatów, na których będą odbywać się case studies z zakresu budowania strategii promocji książki (bądź innego elementu „sprzedawanego” przez instytucje kultury – spektakl, wystawa, impreza kulturalna) oraz jej realizacji poczynając od rozpoczęcia procedury procesu wydawniczego. Jego elementy również pojawią się wśród omawianych zagadnień w formie warsztatów z tworzenia wniosków o dofinansowanie zarówno pomysłu na publikację (spektakl, wystawę, imprezę), jak i samego już przedsięwzięcia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna specyfikę rynku książki w Polsce. KLT2A_W09, KLT2A_W12
M_W002 Zna kluczowe aspekty marketingu książki. KLT2A_W09, KLT2A_W13
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi praktycznie zastosować nabytą wiedzę w procesie starania o dofinansowanie publikacji. KLT2A_U10, KLT2A_U08, KLT2A_U07, KLT2A_U06
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie podejmuje działania związane ze staraniem się o dofinansowanie publikacji bądź innego projektu. KLT2A_K04
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna specyfikę rynku książki w Polsce. - - - - - - - - + - -
M_W002 Zna kluczowe aspekty marketingu książki. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi praktycznie zastosować nabytą wiedzę w procesie starania o dofinansowanie publikacji. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie podejmuje działania związane ze staraniem się o dofinansowanie publikacji bądź innego projektu. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (30h):
Ambient marketing na rynku książki

Studenci zostaną zapoznani z nowoczesnymi formami marketingu, pochodzącymi
z twardej branży produktowej, które w sposób efektywny mogą zostać wykorzystane na rynku książki, jednak z zastrzeżeniem odpowiedniego dopasowania do jego wciąż tradycyjnego charakteru. Omówione i zilustrowane poprzez case studies zostaną takie formy jak: social media marketing (omówienie nowego algorytmu FB z praktycznymi zajęciami z tworzenia ogólno-zasięgowych postów, a docierania nie do randomowych odbiorców, lecz konkretnej grupy; zasady działania Instagrama oraz Twittera jako elementów budowy wizerunku firmy z potencjałem komercyjnym), branding (budowanie wizerunku firmy i jego kontrola w całym procesie działalności wydawnictwa/ instytucji), grywializacja (jako przykład przejęcia przez tradycyjny rynek książki form pochodzących ze świata gier i komputerów), ambient marketing (skierowany na wytworzenie po stronie odbiorcy zaangażowania – poprzez humor, szok, zaskoczenie itd. umożliwiający bezpośrednią interakcję z odbiorcą: w tym omówione zostaną niestandardowe formy promocji jak: reklamy w tramwajach, słupach, billboardy, ale i wszelkie formy kontrowersyjne jak: marketing szeptany, marketing partyzancki, marketing wirusowy, buzz marketing, email marketing oraz trendsetting). Wszystko zostanie uzupełnione o kwestie posługiwania się narzędziami promocji a zagadnienie prawa autorskiego i RODO, a także zagrożeń jakie niesie za sobą wyjście tradycyjnych form kultury (książka, spektakl, wystawa itd.) ku nowych technologiom oraz bezpośrednim interakcjom kultury z nośnikiem reklamowym

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć zostało pomyślane jako wspólna realizacja przez studentów projektu wydarzenia kulturalnego bądź spotkania autorskiego: od pomysłu i zaprojektowania ewentualnej kalkulacji kosztowej (jedno z case studies podczas zajęć), po przeprowadzenie promocji i realizację zadania w przestrzeni realnej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność – 20%
Aktywność – 30%
Projekt – 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalony na indywidualnych konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zainteresowanie rynkiem książki w Polsce i nowoczesnymi technikami marketingu wydawniczego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zostanie podana Studentom na pierwszych zajęciach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak