Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tożsamość w perspektywie cyberkultury
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-321-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia poświęcone będą określeniu, jaka jest tożsamość człowieka w warunkach cyberkultury. Kim staje się osoba, która większą część swojego przytomnego życia spędza w cyberprzestrzeni? Większość czynności, które wykonywali ludzie w bliskiej przyszłości, będą realizowane przez inteligentne, samouczące się maszyny.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna znaczenie kultury w dobie przemian cywilizacyjnych i technologicznych. KLT2A_W11, KLT2A_W21, KLT2A_W03, KLT2A_W16
M_W002 Zna podstawowe dylematy antropologiczne związane z przemianami tożsamości ludzkiej w dobie cyberkultury. KLT2A_W14, KLT2A_W05, KLT2A_W06, KLT2A_W21, KLT2A_W10, KLT2A_W16
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować zaawansowane metody argumentacyjne w dyskusjach na temat problemu przemian tożsamości w warunkach cyberkultury. KLT2A_U05, KLT2A_U07
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie podejmuje oraz inicjuje działania na rzecz rozwiązywania problemow teoretycznych i praktycznych w warunkach cyberkultury. KLT2A_K04
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna znaczenie kultury w dobie przemian cywilizacyjnych i technologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe dylematy antropologiczne związane z przemianami tożsamości ludzkiej w dobie cyberkultury. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować zaawansowane metody argumentacyjne w dyskusjach na temat problemu przemian tożsamości w warunkach cyberkultury. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie podejmuje oraz inicjuje działania na rzecz rozwiązywania problemow teoretycznych i praktycznych w warunkach cyberkultury. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tożsamość w perspektywie cyberkultury

Podstawową kwestą jest określenie, jaka jest tożsamość człowieka w warunkach cyberkultury. Kim staje się osoba, która większą część swojego przytomnego życia spędza w cyberprzestrzeni ? Większość czynności, które wykonywali ludzie w bliskiej przyszłości będą realizowane przez inteligentne, samouczące się maszyny. Zbieranie i analiza danych są przeprowadzane przez jednostki zwane powszechnie „sztuczną inteligencją”. Jeszcze bardziej interesujące jest to, że również podejmowanie decyzji oraz ich realizacja są dokonywane przez maszyny. Nie tylko takie zawody jak kasjer czy kierowca, ale także diagnosta medyczny, a być może nauczyciel, sędzia, lekarz będą wykonywane przez sztuczne podmioty. Jeżeli praca maszyn zostanie opodatkowana, a dochód sprawiedliwie podzielony, wówczas głównym problemem społecznym stanie się zarządzanie czasem wolnym ludzi, którzy nie będą już musieli pracować. Można generować „fikcyjne stanowiska pracy”, np. niepotrzebną pracę biurową, ale wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest rozwój działalności kulturalnej. W społeczeństwie industrialnym podstawowym źródłem kształtowania tożsamości była praca. Odpowiadając na pytanie o autoidentyfikację społeczną często wskazywano na kategorię zawodową. Obecnie podstawą określającą tożsamość człowieka jest kultura.

Tematy zajęć:
Tożsamość człowieka kształtowana w interakcji z samouczącymi się maszynami
Tożsamość osobowa konstytuowana w środowisku Second Life
Tożsamość kształtowana w interakcji z robotami edukacyjnymi – zajęcia w pracowni rzeczywistości wirtualnej Wydziału Humanistycznego.
Doświadczenie płynnej tożsamości przeżywane w doświadczeniu wirtualnym – zajęcia w pracowni rzeczywistości wirtualnej Wydziału Humanistycznego.
Egzystencjalne doświadczenie tożsamości w relacjach zapośredniczonych przez technologię.
Doświadczenie rozpadu tożsamości w sztuce interaktywnej – zajęcia w muzeum sztuki nowoczesnej.
Propozycje narracji tożsamościowych w literaturze cyberpunkowej.
Tożsamość kreowana i dekonstruowana we współczesnej sztuce teatralnej – zjawisko multimedialności w teatrze: od Jerzego Grotowskiego do Krzysztofa Garbaczewskiego
Tożsamość cyborga – o mitach technologicznych na przykładach wybranych dzieł filmowych.
Kreowanie tożsamości przez identyfikację z postacią gry sieciowej.
Tożsamość człowieka w perspektywie neuronauk: człowiek połączony z technologią.
Zewnętrzny nośnik pamięci jako podstawa tożsamości człowieka.
Wprowadzenie do projektowania tożsamości – zajęcia warsztatowe.
Projektowanie tożsamości osobowej – zajęcia warsztatowe.
Projektowanie tożsamości zbiorowej (np. stowarzyszenia, firmy).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Wykład konwersatoryjny, Wykład problemowy
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin z zakresu zagadnień poruszanych na wykładach

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Obecność i aktywność na zajęciach (przynajmniej 60%) jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność i aktywność: 20%
Egzamin: 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalony podczas indywidualnych konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Parfit D., Racje i osoby, PWN, Warszawa 2012.
2. Bokszański Z. Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2019.
3. Giddens A, Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa 2019.
4. Turkle, Sh, Samotni razem. WUJ, Kraków 2013.
5. Branicki W., Tożsamość a wirtualność, Nomos, Kraków 2009.
6. Branicki W. Autentyczność osobowa a medialność, Nomos, Kraków 2016.
7. Rudnicki S., Ciało i tożsamość w Internecie, Scholar, Warszawa 2013.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Branicki W., Emotions and power in the real and virtual environments, [W:] Emocjonalne aspekty kultury, pod red. Marii Bielawki, Łukasza Trzcińskiego i Katarzyny Skowronek, Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017, s. 63–72.
2. Branicki W., Kształtowanie tożsamości osobowej w środowiskach nowych mediów — [W:] Medioznawstwo personalistyczne. T. 1, wybrane zagadnienia z filozofii i teologii mediów, red. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2018, s. 67–91.
3. Branicki W., Praktyki lektury w cyberkulturze, [W:] Wschód i Zachód : miejsca spotkań / pod red. Agaty Świerzowskiej i Katarzyny Skowronek przy współpracy Zbigniewa Paska. — Kraków : Wydawnictwo Libron, 2018, s. 171 – 182.
4. Branicki W., Kultura filozoficzna w wybranych środowiskach nowych mediów, “Perspektywy Kultury”, 2017 nr 16: Religion and the digital world, s. 57–70.
5. Branicki W. Tożsamość a wirtualność, Nomos, Kraków 2009.
6. Branicki W. Autentyczność osobowa a medialność, Nomos, Kraków 2016.
7. Branicki W., Awatar jako wirtualne ucieleśnienie lub sztuczna tożsamość, [W:] Paradoksy internetu : konteksty społeczno-kulturowe / pod red. Magdaleny Szpunar. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. — (Oblicza Mediów) S. 87–103
8. Branicki W., Identyfikacja konkretów P. F. Strawsona a problematyka tożsamości, [W:] Środowiskowe i społeczne problemy filozofii, pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków, 2003, s. 105–124.
9. Branicki W., Kategoria tożsamości w filozofii i kulturoznawstwie [W:] Tożsamość kulturoznawstwa / pod red. Andrzeja Pankowicza, Jarosława Rokickiego, Pawła Plichty. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s. 147–153.
10. Branicki W., Komunikacyjne aspekty tożsamości osobowej [W:] Człowiek w komunikacji i kulturze / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013, s. 26–36.

Informacje dodatkowe:

Brak