Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing wizerunkowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-322-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
licencjat Filipiak Kinga (kontakt@kingafilipiak.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Marketing wizerunkowy to jeden z najbardziej aktualnych kierunków rozwoju zawodowego w branży kreatywnej. Tworzenie spójnej komunikacji marki jest jak umiejętne opowiadanie wciągającej, oryginalnej historii, niosącej niepowtarzalny przekaz emocjonalny i wizualny. Świadomie wykreowana opowieść o marce buduje w klientach pragnienie posiadania oraz chęć identyfikowania się z brandem lub produktem, umożliwia skuteczne dotarcie do potencjalnych klientów i mediów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna teoretyczne podstawy prowadzenia marketingu wizerunkowego w przestrzeni social media. KLT2A_W12
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi budować tożsamości marki oraz planować strategię jej rozwoju, a także zastosować metody komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych. KLT2A_U06, KLT2A_U07
M_U002 Potrafi zaprojektować kampanię marketingową z wykorzystaniem video marketingu. KLT2A_U06, KLT2A_U07
M_U003 Potrafi zaprojektować kampanię marketingową z wykorzystaniem współpracy z influencerami. Wie, jak zmierzyć skuteczność konkretnej kampanii influencerskiej. KLT2A_U06, KLT2A_U07
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie dobrych praktyk w marketingu wizerunkowym. Potraf tworzyć i posługiwać się komunikacją wizualną dopasowaną do marki, produktu i celu strategicznego. KLT2A_K06
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna teoretyczne podstawy prowadzenia marketingu wizerunkowego w przestrzeni social media. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi budować tożsamości marki oraz planować strategię jej rozwoju, a także zastosować metody komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi zaprojektować kampanię marketingową z wykorzystaniem video marketingu. - - - - - - - - + - -
M_U003 Potrafi zaprojektować kampanię marketingową z wykorzystaniem współpracy z influencerami. Wie, jak zmierzyć skuteczność konkretnej kampanii influencerskiej. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie dobrych praktyk w marketingu wizerunkowym. Potraf tworzyć i posługiwać się komunikacją wizualną dopasowaną do marki, produktu i celu strategicznego. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (15h):
Social media

Marketing wizerunkowy to jeden z najbardziej aktualnych kierunków rozwoju zawodowego w branży kreatywnej. Tworzenie spójnej komunikacji marki jest jak umiejętne opowiadanie wciągającej, oryginalnej historii, niosącej niepowtarzalny przekaz emocjonalny i wizualny. Świadomie wykreowana opowieść o marce buduje w klientach pragnienie posiadania oraz chęć identyfikowania się z brandem lub produktem, umożliwia skuteczne dotarcie do potencjalnych klientów i mediów.

Na zajęciach warsztatowych z komunikacji marketingowej podejmiemy więc problematykę kreowania obrazu firmy i produktów, storytellingu, timingu przekazu, znajomości zachowań konsumenckich, budowaniu właściwych kontaktów z otoczeniem marki, utrwalaniu pożądanego wizerunku brandu u odbiorców, docieraniu do liderów opinii, współpracy z influencerami, videomarketingu i planowania efektywnych kampanii marketingowych.

1. Komunikacja marketingowa w social mediach (kalendarz komunikacji, brand persony, język komunikacji, content zdjęciowy, content video, tagi, oznaczanie, wpływ social mediów na wizerunek marki, obsługa klienta w social mediach, zarządzanie kryzysem w social mediach, marketing wizerunkowy vs marketing performance).

2. Video marketing, YouTube, Instagram TV i relacje „Live" (tworzenie video od A do Z, jak tworzyć video zgodne ze strategią marki?, jak mierzyć efekty video marketingu?, jak sprzedawać z pomocą video?, video wizerunkowe vs. e-commerce). Współpraca z influencerami – dobre praktyki (czy współpraca z influencerami przynosi wymierne korzyści? jak współpracować? jak się rozliczać? jak mierzyć efekty? case studies – udane i nieudane współprace z blogerami)

3. Jak zaprojektować kampanię wizerunkową od A do Z? Research i analiza, brief, strategia, realizacja, publikacja, ewaluacja. Fashion marketing – case studies (konkretne przykłady tworzenia wizerunku marki i budowania strategii m.in. Answear, House, Reserved, Lancerto, Risk made in warsaw, TOVA, Loft 37).kreatywnej. Tworzenie spójnej komunikacji marki jest jak umiejętne opowiadanie wciągającej, oryginalnej historii, niosącej niepowtarzalny przekaz emocjonalny i wizualny. Świadomie wykreowana opowieść o marce buduje w klientach pragnienie posiadania oraz chęć identyfikowania się z brandem lub produktem, umożliwia skuteczne dotarcie do potencjalnych klientów i mediów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: Zajęcia warsztatowe - wykład Ćwiczenia projektowe Brainstorming w parach Analiza kampanii marketingowych Projekt strategii komunikacji
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, wykonywanie ćwiczeń w parach i grupach oraz przygotowanie projektu zaliczeniowego, którego warunki zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.
W terminie poprawkowym student oddaje przygotowany projekt według wskazań prowadzącego oraz oddaje recenzje jednej, wybranej przez siebie książki z listy literatury zalecanej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność 20%
Aktywność na zajęciach 20%
Projekt i ćwiczenia zaliczeniowe na zajęciach 60%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają zaliczenia w formie i zakresie uzgodnionym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Autentyczność przyciąga. Jak budować swoją markę na prawdziwym i porywającym przekazie?” Anna Piwowarska
“Content marketing i social media. Jak przyciągnąć klientów” Barbara Stawarz-García
“Content – elementarna cząstka marketingu” Rebecca Lieb, Jaimy Szymanski
“Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek” Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kasprzyckiego-Rosikonia i Jacka Piątkowskiego
“E-marketing” red. Jarosław Królewski i Paweł Sala
“E-marketing w praktyce” Artur Maciorowski
“Narratologia” Paweł Tkaczyk
“Marka na cztery sposoby” Jacek Pogorzelski
“Marketing 4.0” Philip Kotler
“Marketing bez tabu. Czyli jak to robią najlepsi” Richard Hall
“Marketing. Wprowadzenie” Philip Kotler, Gary Armstrong
“Marketing za przyzwoleniem” Seth Godin
“Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę” Jason Falls, Erik Deckers
“Promocja Marki. Poradnik dobrych praktyk” Robert Stępowski
“Rewolucja social media” Michał Sadowski
“Skuteczne Social Media” Anna Miotk
“Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko” Jarek Szczepański
“Storytelling” Marek Strączka
“W market®ingu" Gary Vaynerchuk
“Zakamarki marki” Paweł Tkaczyk

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak