Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kulturowe tendencje w rozwoju nowych technologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-323-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rozwój nowych technologii to dziedzina poddająca się wpływowi szeregu kulturowych tendencji. To one decydują o dominujących w danym okresie celach, najważniejszych projektach oraz przewidywaniach, co do ich wykorzystania.
Założeniem kursu jest wykształcenie zdolności śledzenia tych procesów, przewidywania oraz projektowania zastosowań w obszarze kultury z uwzględnieniem także takich czynników, jak etyka, czy ekologia. Podstawą do rozwijania takiej refleksji jest jednak znajomość praktyki. Stąd forma zajęć opierająca się na spotkaniach ze specjalistami w dziedzinie takich technologii, jak np. smart technology, wearables technology, eco technology.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zyskuje wiedzę w zakresie najnowszych tendencji w rozwoju technologii w kontekście jej kulturowych aspektów. KLT2A_W24, KLT2A_W21 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Wykrywa zależności pomiędzy rozwojem kultury i technologii. KLT2A_U06
M_U002 Potrafi analizować zjawiska kulturowe wiążące się z obszarem rozwoju technologii w oparciu o rozwinięty warsztat kulturoznawczy. KLT2A_U06
M_U003 Potrafi przewidywać kulturowe trendy w rozwoju technologii i w oparciu o nich zaprojektować działania w obrębie kultury. KLT2A_U23, KLT2A_U06
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma pogłębioną świadomość etycznych aspektów i konsekwencji kierunków rozwoju technologii i kulturowy. KLT2A_K08, KLT2A_K06
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zyskuje wiedzę w zakresie najnowszych tendencji w rozwoju technologii w kontekście jej kulturowych aspektów. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wykrywa zależności pomiędzy rozwojem kultury i technologii. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi analizować zjawiska kulturowe wiążące się z obszarem rozwoju technologii w oparciu o rozwinięty warsztat kulturoznawczy. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przewidywać kulturowe trendy w rozwoju technologii i w oparciu o nich zaprojektować działania w obrębie kultury. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma pogłębioną świadomość etycznych aspektów i konsekwencji kierunków rozwoju technologii i kulturowy. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 29 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):

Rozwój nowych technologii to dziedzina poddająca się wpływowi szeregu kulturowych tendencji. To one decydują o dominujących w danym okresie celach, najważniejszych projektach oraz przewidywaniach, co do ich wykorzystania.
Założeniem kursu jest wykształcenie zdolności śledzenia tych procesów, przewidywania oraz projektowania zastosowań w obszarze kultury z uwzględnieniem także takich czynników, jak etyka, czy ekologia. Podstawą do rozwijania takiej refleksji jest jednak znajomość praktyki. Stąd forma zajęć opierająca się na spotkaniach ze specjalistami w dziedzinie takich technologii, jak np. smart technology, wearables technology, eco technology.
Jednym z głównych założeń jest wykorzystanie zasobów intelektualnych i materialnych AGH. Zakładana jest m.in. współpraca z Katedrą Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Szkołą Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goedla, Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii.
Planowane są także spotkania z firmami zewnętrznymi wyróżniającymi się w zakresie zastosowania nowych technologii, takich jak np. Bohema Clothing, jedna z pierwszych marek stosujących innowacyjne wegańskie a zarazem ekologiczne materiały, takie jak wykorzystywana w produkcji obuwia skóra z włókien ananasa.

Ze względu na tematykę, warsztaty mają formę elastyczną, co roku dopasowywaną do najbardziej aktualnych tendencji kulturowych i technologicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na zajęciach, wykonywanie praktycznych zadań stanowiących integralną część kursu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność 30%
Aktywność 40%
Zadania praktyczne 30%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany na indywidualnych konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak.