Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Translatorium tekstu kultury
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-324-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia praktyczne, których celem jest tłumaczenie tekstów z języka angielskiego na język polski (esejów, tekstów naukowych, rozdziałów książek itp.) dotyczących różnych aspektów kultury. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z całym procesem pracy tłumacza, począwszy od narzędzi elektronicznych ułatwiających pracę nad przekładem, poprzez pomoce naukowe ułatwiające dobór właściwego stylu, zwrotów czy pojęć. Ważną część zajęć będzie stanowiła dyskusja nad problemami związanymi z przekładem, z jakimi musi zmierzyć się tłumacz. Praktyczne ćwiczenia translatorskie będą miały na celu kształcenie wrażliwości tłumacza na zachowywanie równoległych znaczeń występujących w oryginale przekładanego tekstu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna reguły translacji z języka angielskiego tekstu dotyczącego kultury. KLT2A_W03
M_W002 Orientuje się w najważniejszych aspektach pracy tłumacza: od wyboru narzędzi narzędzi poprzez kwestię prawne, aż po dylematy na poziomie samego języka. KLT2A_W17, KLT2A_W20, KLT2A_W24, KLT2A_W03
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie przełożyć tekst z obszaru kultury z języka angielskiego na polski. KLT2A_U14, KLT2A_U08
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie dobrych praktyk w pracy tłumacza. KLT2A_K06
M_K002 Rozumie znaczenie dobrych praktyk w pracy tłumacza. KLT2A_K06
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna reguły translacji z języka angielskiego tekstu dotyczącego kultury. - - - + - - - - - - -
M_W002 Orientuje się w najważniejszych aspektach pracy tłumacza: od wyboru narzędzi narzędzi poprzez kwestię prawne, aż po dylematy na poziomie samego języka. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie przełożyć tekst z obszaru kultury z języka angielskiego na polski. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie dobrych praktyk w pracy tłumacza. - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie znaczenie dobrych praktyk w pracy tłumacza. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):

Treści kształcenia:
1.Warsztat tłumacza: cechy, umiejętności i pomoce.
2.Rola i zadania tłumacza w procesie przekładu. Interpretacja czy adaptacja? Hermeneutyka przekładu
3.Jak przełożyć nieprzekładalne? Pułapki w pracy tłumacza.
4.Adaptacja międzykulturowa a przekład.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z projektu translatorskiego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność 20%.
Projekt translatorski 80%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalony na indywidualnych konsultacjach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Piotr Bukowski, Magdalena Heydel (red.) Współczesne teorie przekładu. Antologia (Kraków: Znak, 2009)
2. Paul Ricoeur, Peter Torop, O tłumaczeniu (Gdańsk: Wydawnictwo UG)
3. Hejwowski K. (2012). Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN
4. Heydel, Magdalena, 2009, Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem „Teksty Drugie” nr 6, s. 21-33.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak