Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty tworzenia utworu audiowizualnego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-2-325-TI-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Nowe technologie w projektowaniu kultury
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Żądło Adam (zadlo.ad@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia warsztatowe z zakresu montażu filmowego, wraz z ćwiczeniami z klasycznych technik montażowych i technikami montażu dynamicznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Uczestnicy poznają teorię montażu filmowego opartą na przykładach z historii filmu i odkryć naukowych badających ludzką percepcje. KLT2A_W24 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Studenci zyskują wiedzę i umiejętność świadomego kształtowania odbioru filmu przez widza. KLT2A_W05, KLT2A_W06, KLT2A_W17
Umiejętności: potrafi
M_U001 Będą potrafili dokonać prostego montażu filmowego oraz decydować w zespole o adekwatnym doborze ujęć. KLT2A_U18, KLT2A_U02
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Uczestnicy na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy problemu, szukają rozwiązań i pomocy ekspertów. KLT2A_K03
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Uczestnicy poznają teorię montażu filmowego opartą na przykładach z historii filmu i odkryć naukowych badających ludzką percepcje. - - - - - - - - + - -
M_W002 Studenci zyskują wiedzę i umiejętność świadomego kształtowania odbioru filmu przez widza. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Będą potrafili dokonać prostego montażu filmowego oraz decydować w zespole o adekwatnym doborze ujęć. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczestnicy na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy problemu, szukają rozwiązań i pomocy ekspertów. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 0 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (30h):
 1. Tworzenie utworu audiowizualnego – wprowadzenie

  1. Wprowadzenie w zagadnienie montażu filmowego. Historia, teoria, naukowe badania i przykłady technik i sposobów montażu.
  2. Ćwiczenie opierające się na teorii klasycznego montażu (nauka zestawiania ze sobą kadrów, praca na surowym materiale z kamery: selekcja materiału, pocięcie na kadry, logiczny montaż).
  3. Dynamika narracji a dobieranie najbardziej adekwatnego montażu – na przykładzie teledysków i fragmentów filmów (zestawianie kadrów a dynamika narracji, oddawanie montażem rytmu, klimatu, charakteru). Ćwiczenie na dynamiczny montaż.

 2. Tworzenie utworu audiowizualnego – rozwinięcie

  4. Obraz i dźwięk – wprowadzenie w budowanie powiązań pomiędzy dźwiękiem a obrazem. Teoria (od niemego kina po współczesne sprzężenie audiowizualne), przykłady wpływu dźwięku na odbiór obrazu.
  5. Ćwiczenie: montaż prostego teledysku. Do wybranej (1 z 3) piosenek należy dobrać kadry filmowe (darmowe, stockowe zasoby filmowe). Oddawanie dźwięku przez obraz (ćwiczenie z pkt. 3 jest odwrotnym działaniem)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Prezentacja, wykład, indywidualna konsultacja, omówienie zadań, prezentacja materiałów źródłowych i korekta powstających realizacji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia będzie realizacja projektu i ćwiczeń w trakcie warsztatów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność w pełnym wymiarze godzin i samodzielne wykonywanie ćwiczeń.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność oraz wykonanie projektu > sprawdzenie, w jakim stopniu realizacja spełnia zadane kryteria.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne konsultacje.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
Student powinien być obecny w pełnym wymiarze godzin przeznaczonym na warsztaty. Obecność na cz. 2 wymaga opanowanie materiału prezentowanego i ćwiczonego na cz. 1.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podana zostanie Studentom na pierwszych zajęciach.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-