Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Idee kultury Zachodu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-109-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z problematyką historii idei, w perspektywie której możliwe staje się podjęcie wnikliwych studiów nad kulturą.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna główne zagadnienia cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym. KLT1A_W20 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna historyczny charakter kształtowania się dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. KLT1A_W09 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Zna rolę refleksji historycznej w kształtowaniu się kultury. KLT1A_W11 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych. KLT1A_U21 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego antyku grecko-rzymskiego w kulturze nowożytnej, zwłaszcza współczesnej. KLT1A_K09 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna główne zagadnienia cywilizacji starożytnej Grecji Rzymu w ujęciu diachronicznym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna historyczny charakter kształtowania się dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna rolę refleksji historycznej w kształtowaniu się kultury. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego antyku grecko-rzymskiego w kulturze nowożytnej, zwłaszcza współczesnej. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z problematyką historii idei, w perspektywie której możliwe staje się podjęcie wnikliwych studiów także nad kulturą współczesną. Koncepcje te zostaną przedstawione na wybranych przykładach, specyficznych dla zachodniego kręgu kulturowego, a także w nawiązaniu do refleksji filozoficznej, do świata sztuki i świadectw życia codziennego. Ważnym aspektem programu będzie kwestia kształtowania kulturowej pamięci i jej związek z wiodącymi ideami.
1. Zajęcia wprowadzające: co to jest historia idei? Przewodnik dla początkujących.
2. Źródła idei europejskich (antyk, judaizm, tradycje przedchrześcijańskie, chrześcijaństwo).
3. Wędrówki bohaterów – idea homo viator w kulturze Zachodu.
4. Logos i mit – status kulturowych opowieści.
5. Sacrum i profanum. Bóg filozofów. Bóg biblijny. Koncepcje Boga w relacji ze światem (absolut, esencja i energia, osoba). Wpływ idei Boga na ukształtowanie koncepcji człowieka na Zachodzie.
6/7/8. Przestrzeń i czas. Kiedy rodzi się czas? Powrót czasu i czas liniowy. Historia jako czas dążący do celu. Natura i kosmos. Rzeczywistość różnorodności i jej porządki.
9/10. Humanitas – pytania o tożsamość. Różne oblicza człowieczeństwa. Hermeneutyka podmiotu. Obrazowanie człowieka. Ciało i psyche. Przestrzeń ludzkich emocji.
11/12. Naukowe poznawanie świata. Źródła nauki w kulturze Zachodu. Idea obiektywnego poznania.
13/14. Sztuka i technologia.
15. Podsumowanie. Od idei Zachodu do idei uniwersalnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach, przygotowanie pracy przedstawianej na egzaminie.
Zaliczenie poprawkowe jest analogiczne jak w przypadku zaliczenia pierwszego terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 1. obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności nieusprawiedliwione) – 30 ; egzamin końcowy – 70

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W ramach wyrównania zaległości należy przygotować obszerne sprawozdanie ze wskazanej lektury i przedstawić je na dyżurze prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów, red. P. Majewski, M. Napiórkowski, Warszawa 2018
Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Kraków 2005
A. Erll, Kultura pamięci, Wprowadzenie, Warszawa 2018
M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu, Warszawa 2012
F. Fykuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 2005
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2000
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2012
C.G. Jung, Człowiek i jego symbole, Katowice 2018
A. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium historii pewnej idei, Gdańsk 2009
Ch. Tylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Polish Interpretations of the Theosophical Concept of Evolution, w: “The Polish Journal of the Arts and Culture” 13 (1/2015), Esoteric Studies. Polish Contributions, red. I. Trzcińska, A. Świerzowska, K. M. Hess, s. 173-190

Pamięć i kultura w Aleksjadzie Anny Komneny, w: Filozofia kultur Wschodu, red. P. Mróz, M. Ruchel, A. I. Wójcik, Libron, Kraków 2015, s. 137-153

Znaczenie mitu hermetycznego w kształtowaniu kulturowej wyobraźni Zachodu, w: Wyobraźnia w kulturze. Duchowość, sztuka, literatura, red. I. Trzcińska, A. Świerzowska, Libron, Kraków 2017

Jung a tradycja ezoteryczna, w:: Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga, red. H. Machoń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2017

Informacje dodatkowe:

Brak